نقش وفا و جفا در روابط عاشق و معشوق در اندیشۀ عرفانی مولو ي