Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Kataloğu – Ahmet Faruk Çelik

Konya Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Kataloğu

Araş. Gör. Ahmet Faruk Çelik

Giriş 
Abdülbâkî Gölpınarlı, son devrin ömrünü bilime ve inandığı gibi yaşamaya adamış koca çınarlarından biriydi. Köklerini önceki kuşaktan yetişebildiği değerli bilim ve edebiyat adamlarının ve mâneviyat ehlinin fazilet ve feyiz pınarları ile besledi. İki kuşak arasında bilim ve kültür akışı için bir köprü oldu, üstadlık pâyesini kazandı. Mevki makam sevdasına düşmeden, inançlarından taviz vermeden yaşadı. En büyük zevki okumak ve öğrenmekti. Tek gayesi vardı, o da rûhen ve ilmen bir önceki ânına göre daha ilerde ve daha mükemmel olmak. Bu emelini gerçekleştirmek için sürekli okudu ve çalıştı. Düzenli çalışma zamanlarının dışında, dinlenirken bile düşünen, zihni hiç boş kalmayan hep faal biriydi. Onun, nefsin istek ve rağmına olarak gösterdiği bu tavizsiz yaşayış ve fedâkârlık neticesidir ki muasır Türk edebiyatı onlarca eser ve makale kazandı. Unutulmak üzere olan tasavvuf edebiyatı, onunla bir müddet daha canlı kaldı.
Abdülbâkî Gölpınarlı, bilimi yalnız zihnine doldurmak, hayatında ve ruhunda yaşatmakla kalmadı. Maddî mânevî değerli kültür eserlerinden meydana gelen kıymetli bir kütüphane de kurdu. Bu kütüphanesini, bir kadirşinaslık örneği olarak, kendine hakiki vâris bildiği millet evlatlarına bırakmak istedi. Yer olarak da, mânevî feyzine medâr bildiği üstadı Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin şimdi Konya Mevlânâ Müzesi ismiyle müze olarak hizmet veren Dergâh ‘ını uygun gördü. Bu sâikle, kendi özel kütüphânesini ölümünden çok evvel Konya Mevlânâ Müzesine vasiyet etti. Müze müdürü Dr. Erdoğan Erol, A. Gölpınarlı’nın evinde bir ay kadar süren bir çalışmadan sonra tanzim ettiği listeyi 26 Nisan 1977 tarihinde  noterlik kanalıyla tasdik ettirip kitapları Mevlânâ Müzesine naklettirdi. Halen iki defterde kayıtlı olan “Mevlânâ Müzesi Abdülbâki Gölpınarlı Kütüphânesi” nde bulunan kitapların ve diğer eşyanın dökümü şöyledir. 228 yazma kitap, 1831 adet basma kitap, 87 adet hat levhası, 1 gilâpdan, 7 tesbih. Yazma kitaplar kataloğu basılmak üzere halen Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde bulunmaktadır[1].
İşte bu mütevazi çalışmanın meydana getirilmesine bizi sevkeden de, bulunduğu müsvedde kâğıtlar üzerinde tebyîz edilmeyi bekleyen bu listeyi kendimiz ve bu çalışmaya ulaşabilecek kimseler için faydaya kabil bir hale getirmekle bilimin hizmetine sunmak düşüncesi oldu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesinde Yüksek Lisans tahsilimi yaparken hocamız Doçent Dr. Adnan Karaismailoğlu Bey, el yazısı ile kaleme alınmış bu varakların fotokopilerini bilgisayar ortamına aktarmamız için bize getirdi. Maksadı, bu dökümanları modern ve sistemli bir katalog olarak, Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Selçuklu Araştırmaları Merkezi’ ‘nin Mevlana Kitaplığı ‘na kazandırmaktı. Maatteessüf Adnan Bey’in Selçuk Üniversitesinden ayrılması bu arzunun gerçekleşmesine mânî oldu. Dileğimiz müsvedde halinde bekleyen bu katalogu, bilimin ve bilim adamlarının istifadesine sunmaktır.
 

 1. ABDÜLBÂKÎ GÖLPINARLI
 2. Hayatı

 
12 Ocak 1900 ‘de İstanbul’da doğdu. Azerbayca’nın Gence şehrinden gelip İstanbul’a yerleşen ve Tercümân-ı Hakîkat gazetesinde muhabir olarak çalışan Ahmed Âgâh Efendi ‘nin oğludur. Asıl adı Mustafa İzzet olmasına rağmen, babasının kendisini çağırdığı Abdülbâkî ismi ile anıldı ve bu onun asıl adı yerine geçti[2].
İlk öğrenimini Bâbıâli yokuşundaki Yûsuf Efendi Mektebinde yaptı. Orta öğrenimini Menbâ’u’l-‘irfan İdâdîsinin rüşdiye kısmında bitirdikten sonra, lise tahsili için Gelenbevî İdâdîsine devam etti. Fakat babasının ölümü üzerine son sınıfı okumadan buradan ayrılmak zorunda kaldı. Menbâ’u’l-‘irfan İdâdîsinin rüşdiye kısmında üç sene Türkçe, kompozisyon ve Farsça öğretmenliği yaptı. Bir aralık kitap ve kırtasiye dükkanı açtı ise de bunu yürütemedi. 1918 mütarekesinde Çorum’a bağlı Alaca ilçesinin Kenzü’l-‘irfan ilkokulunda başmuavin ve sonra başmuallim olarak dört yıl görev yaptı. 1923 ‘te İstanbul’a dönerek, yarım bıraktığı lise tahsilini tamamladı. 1927 ‘de okulu bitirerek Pertevniyal Lisesi yanındaki Mahmûdiye İlkokuluna öğretmen olarak atandı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yüksek öğrenimini yaptı. 1930 da burayı bitirerek Konya Lisesi edebiyat öğretmenliğine atandı. Daha sonra Kayseri, Kastamonu liselerinde ders verdi. Balıkesir Necâti Bey Öğretmen Okulunda ve Balıkesir Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1937 yılında “Yunus Emre-Hayatı” teziyle doktora imtihanını vererek Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ne doçent olarak tayin oldu. Burada Türk Edebiyatı Tarihi ve Metinler Şerhi derslerini okuttu. 1940 yılında rahatsızlanarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine tayinini aldırdı. Emekli oluncaya kadar, burada Türk Tasavvuf Tarihi ve Edebiyatı derslerini okuttu. Bir yandan da eserler vermekle meşgul oldu. 1949 ‘da kendi isteği ile emekli olduktan sonra da ölünceye kadar araştırmalar yapmayı ve eser yazmayı bırakmadı. 25 Ağustos 1982 ‘de İstanbul’da vefat eden Gölpınarlı, Seyyid Ahmed mezarlığında toprağa verildi[3].
 
Kişiliği
 
Okuyup yazmaya meraklı biri olarak yetişti. Küçüklüğünden itibaren bir Mevlevî muhibbi olan babasıyla birlikte Kulekapısı ile Eyüp’te bulunan Bahâriye Mevlevîhânelerine devam etmek suretiyle tasavvuf bilgisinin maddî mânevî havasıyla yetişmeye başladı. İbrâhîm Zuhûrî Dede’den Mevlevîlik âdâbını öğrendi ve çile çıkardı 1960 senesinde mevlevî Ali Celâl Çelebî’den hilâfetnâme aldı. Mevleviliği bir yaşam tarzı ve hayatının bir parçası sayan Gölpınarlı, Mevlevîlikten ve Şii inanışından ömrünün sonuna kadar ayrılmadı. Zamanının ileri gelen bilim adamlarından istifade ederek, kendisini geniş bir İslamî bilgi hazinesi ve edebiyat bilgileri için gerekli olan İran mitolojisi ile zenginleştirdi[4].
Mizaç itibariyle sert, çabuk kızan ve düşündüğünü söylemekten çekinmeyen biri olmasına rağmen kalender-meşreb ve melâmî tabiatlı idi. Kuvvetli bir hafızaya malikti ve zekiydi. Kendisini Divan edebiyatı ve tasavvuf için gerekli bilgilerle donatmıştı. Kur’an’ı adeta ezbere bilen Gölpınarlı, güzel konuşur ve konuştuğunda muhatabını cezbederdi. Coşup kabaran bir ruha sahip olduğundan yağar eser, ama çabuk durulurdu. Bu tabiatı yüzünden “Divan Edebiyatı Beyânındadır” adlı eserinde bu edebiyata yağdırdığı tenkitler için daha sonra pişmanlık duyarak, hatasını düzeltmek maksadı ile Fuzûlî ve Nedîm divanlarını yayınladı[5].
 
İlmî ve Edebî Şahsiyeti
 
Abdülbâkî Gölpınarlı yalnız Türk edebiyatı ile meşgul olmadı. Tasavvuf, tasavvufî metinler, tarikatler, mezhepler ve İran edebiyatı üzerinde de eserler verdi. Farsça ve Arapça’yı iyi bilirdi. Fransız diline de metni anlayacak kadar kadar âşinalığı vardı.Türk edebiyatı ve tasavvuf dışında, metin şerhinde de mâhirdi. Şerhlerinde açıklamayı mantık çerçevesinde yapardı.[6] Fars edebiyatında bilgisi derindi. Dini konularla da ilgilenerek bu sahada kendisini derinleştirdi. Çalışma ve araştırma bakımından Köprülü Fuad ekolüne bağlıydı. Her zaman ve her yerde çalışmaya müsait bir yapısı vardı[7].
Genç yaşta şiirler yazmaya da başlayan Gölpınarlı, şekil ve üslûp olarak klasik tarzı benimsemişti. Zaman zaman yazdığı şiirlerinden meydana gelen Divan’ında 250 ‘den fazla manzumesi vardır. Bunlar, birkaçı dışında matbu değildir. Enverî ve Hakânî’yi de okumuş olmasına rağmen sebk-i Hindîye taraftardı. Hind üslûbu tesiriyle fikre ve ince mânâya ehemmiyet verdiği şiirlerinde Neşâtî, Nâilî ve Gâlib’in edası sezilir. Nâili’nin bir şiirine naziresi, Şeyh Galib’in bir şiirine tazmini ve Neşâti’ye tahmisi vardır. Şiirlerinin hemen yarısı tasavvufî içerikli olduğundan, anlaşılması için gerekli bilgilere ve şerhe ihtiyaç vardır. Tarih düşürmekte de mahir olan Gölpınarlı’nın, çeşitli doğum ve ölümler için tarih düşürmeleri vardır[8].
Abdülbaki Gölpınarlı’nın nesri güzel ve akıcıdır. Ciddî ve ağır yazılarında bile bu akıcılığı sezinlemek mümkündür. İlmî eserlerinde gramer kaidelerine bağlıydı. Dili normaldi. Terimleri olduğu şekli ile kullanır, ifadede garip kaçacak sözler kullanmaktan çekinirdi. Konusu daha hafif olan yazılarında, cümleleri daha kısa ve kelimeleri daha sadedir. Onun nesirde ustalık gösterdiği asıl saha, zaman zaman gramer kurallarının da dışına çıktığı şiir çevirileri idi[9].
 
 
Eserleri
 
Velud bir yazar ve mütebahhir bir âlim olan Abdülbaki gölpınarlı, kitap ve ilmî eserler yazmaya ilk 1931 yılında verdiği ve sahasında kıymetli bir eser olan Melâmilik ve Melâmîler isimli bitirme tezi ile başladı. Bundan sonraki hayatını 1982 tarihinde vefat edinceye kadar yoğun tercüme, araştırma ve şerh çalışmaları ile sürdürdü. Çeşitli dergi, mecmua ve önemli ansiklopedilere makaleler yazdı[10].
 

 1. Araştırmaları:  

Melâmilik ve Melâmîler, (1931); Bâkî, (Hayatı ve seçme şiirler, 1932); Fuzûlî, (Hayatı ve seçme şiirler, 1932); Kaygusuz Vizeli Alaeddin,(Hayatı ve şiirleri, 1933); Yûnus Emre-Hayatı, (1936); Yûnus Emre ile Âşık Paşa ve Yûnus’un Bâtıniliği, (1941); Pir Sultan Abdâl, (1943); Yûnus Emre Dîvânı, I, II-III, (1943-48); Dîvân Edebiyâtı Beyânındadır, (1945);Fuzûlî Dîvânı, (1950); Mevlânâ Celâleddîn, (1951); Mevlânâ, (1952); Yûnus Emre, (1952); Nâilî-Kadîm, (1953); Nesîmî, Usûlî, Rûhî, (1953); Pir Sultân Abdâl, (1953); Şeyh Gâlib, (1953); Kaygusuz Abdâl, Hatâyî, Kul Himmet, (1953); Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, (1953); Dîvân Şiiri, I-V (1954-1955); Gül Deste (Mevlânâ’nın Dîvân-ı Kebîr’inden seçmeler, 1955); Hazreti Muhammed ve Hadisleri, (1957); Kur’ân-ı Kerîm Hakkında Tartışmalar Münâsebetiyle, (1958); Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî-Vilâyetnâme, (1958); Oniki İmâm, (1959); Yûnus Emre ve Tasavvuf, (1961); Yûnus Emre ve Yattığı Yer, (1963); Nasreddîn Hoca, (1963);Mevlevî Âdâb ve Erkânı, (1963); Alevî-Bektâşî Nefesleri, (1963);Risâletü’n-Nushiyye ve Dîvân, (Yûnus Emre’nin iki eserinin tıpkı basımı, 1965); Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddîn, (1966); Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddîn Menâkıbı, (1967); Konya Mevlânâ Müzesi Yazmaları Kataloğu, I-III, (1967-72); Hüsn ü Aşk, (Şeyh Gâlib’den, 1968); 100 Soruda Tasavvuf, (1969); 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler ve Tarîkatlar, (1969); Sosyal Açıdan İslam Tarihi-Hz. Muhammed ve İslâm, (1969); Şeyh Gâlib Dîvânı’ndan Seçmeler, (1971); Nedîm Dîvânı, (tenkitli metin, 1972); Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi, (1972); Hurûfîlik Metinleri Kataloğu, (1973); Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, (1977); Mü’minler Emîri Hazreti Ali, (1978); Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şîîlik, (1979); Mevlevî Albümü, (tsz.).
 

 1. Tercümeleri

Tıp İlmi ve Meşhur Hekimlerin Mahâretleri, (Farsça, 1936);Tansuknâme-i İlhânî der Funûn u Ulûm-i Hitâî Mukaddimesi, (Farsça, 1939); Sıhhat ve Maraz, (Farsça, 1940); Mesnevî, I-VI, (Farsça, 1943-46); Hâfız Dîvanı, (Farsça, 1944); Gülşen-i Râz, (Farsça, 1944); Mantıku’t-Tayr, (Farsça, 1944); Mevlânâ’dan Seçme Rubâîler, (Farsça, 1945); İlâhî-nâme, (Farsça, 1947); Hayyâm-Rubâîler ve Silsiletü’t-Tertîb, İbn-i Sînâ’nın Temcîd Tercümesi, (Arapça ve Farsça, 1953); Kur’ân-ı Kerîm ve Meâli, I-II, (Arapça, 1955); Dîvân-ı Kebîr, I-VII (Farsça, 1957-60); İmam Ali Buyruğu, (Arapça, 1958); Fîhî Mâ-fîh, (Farsça, 1959);Mevlânâ’dan Rubâîler, (Farsça, 1963); Mevlânâ Celâleddîn-Mektuplar, (Farsça, 1963); Mevlânâ Celâleddîn-Rubâîler, (Farsça, 1964); Mecâlis-i Seb’a-Yedi Meclis, (Farsça, 1965); Ca’ferî Mezhebi ve Esasları, (Arapça, 1966); Ca’ferîler Kimlerdir?, (Farsça, 1969); Nehcü’l-Belâğa, (Arapça, 1972); Fîhî Mâ-fîh ve Mecâlis-i Seb’a’dan Seçmeler, (Farsça, 1972);Maârif, (Tirmîzî’nin Farsça eseri, 1973); Hayyâm ve Rubâîleri, (Farsça, 1973); Abdullâh İbni Sebe-Bir Yalancının Düzmeleri, (Arapça, 1974); İbtidânâme, (Sultan Veled’in Farsça eseri, 1976); Rubâîler, (Mevlânâ’nın Farsça Rubâileri, 1982).
 

 1. Şerhleri

Gülşen-i Râz Şerhi, (1972); Mesnevî Şerhi, I-VI, (Farsça, 1973-74); Mesnevî Tercemesi ve Şerhi, I-III, (Farsça, 1981-84).
 

 1. Dîvân’ı

Kendi şiirlerini topladığı Dîvân’ı matbu değildir. Muhtelif nazım şekil ve nevilerinden mürekkeb bu eserinde 2 na’t, 13 kaside, 1 mersiye, 8 medhiye, 104 gazel, 7 adet tahmis, tazmin ve taştir, 2 nazire, 21 rubai, 100 ‘e yakın doğum ve ölümler için târih düşürme vardır.
 

 1. Makaleleri

“Melâmîlik-Hamzavîlik ve Bâtınîlikte Mütekâbil Tedâhüller”, Atsız Mec., S. 13, 14, 15, İstanbul, 1932.
“Fuzûlî’nin Bâtınîliğe temâyülü”, Azerbaycan Yurd Bilgisi Mec., S. 8-9, İstanbul, 1932.
“Yûnus Emre Dîvânı Münâsebetiyle”, Yeni Türk Mec., S. 10, İstanbul, 1933.
“Balım Sultan”, Yeni Türk Mec., S. 10, İstanbul, 1933.
“Balım Sultan’a Ait Bir Vesika”, Kaynak Mec., Balıkesir, 1934.
“Âşık Paşa’nın Şiirleri”, İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Türkiyât Mec., C.V, s.87-100, İstanbul, 1935.
“Fuzûlî’nin Farsça Dîvânı”, İstanbul Mec., S. 25, İstanbul, 1934.
“Yûnus mu Yalan Söylüyor Yoksa Oratorya mı?”, Yığın Mec., S. 2, İstanbul, 1946.
“Bektâşîlik”, Aylık Ansiklopedi, C.IV, S. 41, Eylül, İstanbul, 1947.
“Gâlib Dede Şeyh”, Aylık Ansiklopedi, C.V, S. 50, Haziran, İstanbul, 1948.
“Rûhî-i Bağdâdî”, Aylık Ansiklopedi, C.IV, S. 47, İstanbul, 1948.
“İslâm ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları”, İstanbul Ünv. İktisat Fak. Mec., C.XI,               S. 1-4, s. 354, İstanbul, 1952.
“Burgazî ‘nin Fütüvvet-nâme’si”, İstanbul Ünv. İktisat Fak. Mec., C. XV, S. 1-4, s. 354, İstanbul, 1953-54.
“Fazlullâh-ı Hurûfî’nin Oğluna Ait Bir Mektup”, İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Şarkiyât Mec., C. I,  Ankara, 1956.
“Fazlullâh-ı Hurûfî’nin Vâsiyet-nâme’si Veya Vesâyâ’sı”, İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Şarkiyât Mec., C. II, Ankara, 1958.
“Mevlânâ Şems-i Tebrîzî İle Altmış İki Yaşında Buluştu”, İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Şarkiyât Mec., C.III, İstanbul, 1959.
“Mevlânâ’nın Doğumu ve Anadili Üzerine”, 687. Yıldönümünde Mevlânâ, Konya Turizm Cemiyeti, Konya, 1960.
“Şeyh Seyyid Gaybî Oğlu Şeyh Seyyid Hüseyn’in Fütüvvet-nâme’si”, İstanbul Ünv. İktisat Fak. Mec., C. XVII, İstanbul, 1960.
“Bektâşilik-Hurûfîlik ve Fazlullâh’ın Öldürülmesine Düşürülen Üç Tarih”, İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Şarkiyât Mec., C. V, İstanbul, 1964.
“Mesnevî’nin VII. Cildi”, İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Şarkiyât Mec., C. VI, İstanbul, 1966.
“Halk Edebiyatımızda Zümre Edebiyatları-Yûnus Emre, Hacı Bayram-ı Velî, Eşrefoğlu, Kaygusuz Abdâl, Seyyid Seyfullâh, Pir Sultan Abdâl”, Türk Dili Dergisi, C. 19, S. 207, Ankara, 1968.
“Niyâzî-i Mısrî”, İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Şarkiyât Mec., C. VII, İstanbul, 1972.
Bunlar dışında Milli Eğitim Bakanlığı’nın neşrettiği Türk Ansiklopedisi ‘nde “Kalenderiye” maddesi, Kültür Bakanlığının yayınladığı İslam Ansiklopedisi ‘nde “Bayramiye, Çile, Kızılbaş, Mevlevîlik, Nazmî, Nesîmî, Niyâzî, Şedd, Şeyh Gâlib” maddeleri, onun ölümünden sonra da M. Moussa isimli bir yazarın Siracus Ünv. yayınları arasında çıkan The Exremist Shiites isimli kitabında “Bektaş (Hacı)” adlı makalesi neşredilmiştir.[11]
 
 
MEVLÂNÂ MÜZESİ ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI KÜTÜPHANESİ YAZMALAR KATALOĞU

 1. CİLT

 
Sıra        Sayfa
No.          Adedi   Dili               Yazar ve Kitap Adı                             
1               1          A   Kur’ân-ı mecîd.
2               2          A   Abdurrezzâk-ı Kâşânî, Hadîkatu’t-te’vîl fî dekâiki’t-tenzîl.
3               5          F    Celale’d-Dîn Muhammed Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr.
4               7          T   Handî, Alî, Mir’âtu’ş-şehâde.
5               9          T   Hasan Çelebi (Kınalızâde), Tezkiretu’ş-şu’arâ.
6              12         T   Fuzûlî, Süleymân, Dîvân.
7              18         T    Kâsım b. Muhammed Karahisârî, İrşâdu’l-mürîd ile’l-murâd fi Tercemet-i Mirsâdi’l-‘ibâd.
8              19         T   Sezâî, Hasan, Dîvân.
9              21         T   Ragîb Muhammed Paşa, Dîvân.
10            24         F    Şevket-i Buhârî, Dîvân.
11            25         T   Muhîtî, Dîvân.
12            27         T   Nâilî, Mustafâ, Dîvân.
13            30         T    Rusûhî İsmâîl Ankaravî, Zübdetu’l-fuhûs fi nakşi’l-fusûs.
14            31         T   Sinân Paşa, Tazarruât.
15            32         A   Nûru’l-‘Arabî, Muhammed, el-Mecâlisu’z-zuhre ‘ala’s-salâti’l-kubrâ.
16            33         F    Fâsihî, Mecâzlar mecmûası.
17            36         T    Abdurrâhim-i Karahisârî, Minyetu’l-ebrar ve ğunyetü’l-ahyâr.
18            38         F    Câmî, Abdurrahmân, Bahâristân ve Manzûme-i ‘Avâmil.
19            40         T   Mecmû’a,

 1. Tercume-i Maksadi’l-aksâ.
 2. İlâhî, Munlâ’nın Risâlesi.

20            46         F    Şîrâzî, Hâfız, Dîvân.
21            47         T   Fennî, Dîvân.
22            48         T   Muhyî, Temsîl-i şecer.
23            51         T   Mukîmî, Vahdet-nâme.
24            52         F    Saib-i Tebrîzî, Dîvân.
25            54         A   Muhammed Nuru’l-Arabi, el-Letaifu’t-tahkikat fi Şerhi’l-Varidat.
26            56         F    Şîrâzî, Hâfız, Dîvân.
27            57         F    Kâsımu’l-envâr et-Tebrîzî, Dîvân ve Makâmâtu’l-ârifîn.
28            59         F    Safi ‘Alî b. Huseyn-i Vâ’izu’l-Kâşifi, Reşâhât-ı ‘Aynu’l-hayât.
29            63         T   Mahmûd-i Mesnevî-hân, Tercume-i Sevâkib.
30            64         T   Nesîmî, İmâdu’d-Dîn, Dîvân.
31            67         T   Abdulbâkî, Mahmûd, Dîvân.
32            69         T    Gölpınarlı, Abdulbâkî, Sârullâh fî Meşhed-i Ebi Abdillâh.
33            70         T   Gölpınarlı, Abdulbâkî, Eimme-i Hudâ.
34            71         T   İbrâhîm Kuşadalı, Mektûbât.
35            73         A   Ebu’l-Hasan Nure’d-Dîn ‘Alî-yi Şâzilî, Mecmû’atu’l-ahzâb.
36            74         T   Nâbî, Dîvân.
37            76         T   İhyâu’d-Dîn Omer, Şiirler.
38            78         F    Abdulkâdir-i Belhî, Gülşen-i Esrâr.
39            79         A   Şemse’d-Dîn Ahmed b. Muslihi’d-Dîn Taşköpri-zâde, eş-Şakâikı’n-nu’mâniyye.
40            82         T   Şeyhulislâm Yahyâ, Dîvân.
41            83         T   Nedîm, Ahmed, Dîvân.
42            84         TF Hâlis-i Talebânî, Dîvân.
43            85         TA                ?, ? (Havassa ait bir kitap).
44            86         TF Sâdık, Gazeliyyât.
45            87         A   Mısrî, Niyâzî,  Mevâ’idu’l-irfân.
46            90         T   Nâyî Osmân Dede, Mi’râciyye.
47            91         T   ?, Ferâiz Risâlesi.
48            92         T    Nâzım Muhammed Paşa, Esrâr-ı tevhîd Tercemesi.
49            93         T   Vasfî, Şiirler.
50            94         T   Emrî, Terceme-i Pend-i ‘Attâr.
51            95         T    Selîm Baba, Miftâhu müşkilâti’l-âdâb-i tarîkati’l-vâsılîn.
52            96         T   Rumûzî, Mustafâ, Hakîkat–nâme.
53            97         T   Kuşadalı, İbrâhîm, Mektûbât.
54            98         T    el-Üsküdârî, Veffâk Muhammed, Terceme-i Menâkıb-i Seyyîd Ahmed el-Bedevî.
55            99         T   Âgâh Osmân Paşa, Şiirler.
56            100       T   ?, Nakşîbendî tarikatına ait Risâle.
57            101       T   Riyâzî, Muhammed, Dîvân.
58            103       A   Muhammed el-Bulkînî, Tabakâtu’ş-şernûbi.
59            106       F    Huseyn b. Âlim, Nuzhetu’l-ervâh.
60            107       T   Yunus Emre, Dîvân.
61            108       T    ‘Alî Remzî b. Muhammed Satı Özbark, Terceme-i Şeceretu’l-kevn.
62            109       T   Fasîh Ahmed Dede, Muntehabât-ı Dîvân-ı Fasîh.
63            110       T   Âgâh, Dîvân.
64            111       F    ‘Attâr, Ferîdu’d-Dîn, Tezkiretu’l-evliyâ.
65            112       A   ?, Husniyye.
66            115       A   Seyyîd Süleymân el-Belhî, Ğıbtatu’l-emân.
67            116       T   ?, Ebu’l-Hüdâ aleyhinde bir yazı.
68            117       T   Adanalı Ziyâ, Şiirleri.
69            118       T   Dukagin-zâde Ahmed Beg, Dîvân.
70            120       AF Ebu Abdullâh Huseyn İbrâhîm en-Netanzî-i Bedi’uzzamân el-İsfahânî, Dustûru’l-edeb.
71            121       TF ?, Lugat.
72            122       TF ?, Lugat.
73            123       T   Yûnus Emre, Risâletu’n-nushiyye ve Dîvân.
74            125       TF Mevlevî âyinleri (Mecmua).
75            129       T    Ahmed Avni Konuk, Tevfik Fikret’in Târih-i kadîm zeyli’ne Cevap.
76            130       T   Ahmed-i Bîcân, ‘Acâibu’l-mahlûkât.
77            131       T   ?, Hurşîd-nâme (fal kitabı).
78            132       T   Mısrî, Niyâzî, Mecmû’a,

 1. Risâle-i vahdet-i vucûd.
 2. Mektup.
 3. Risâle-i Hızriyye-i cedîde.
 4. Zikir ve mukâbele hakkında.

79            133       F    Mecmû’a,

 1. Muhammed Bâkır b. Muhammed Takî, Kitâbu ihtiyârât-i eyyâmi’s-sâ’at.
 2. Mustafâ el-Kârî b. İbrâhîm et-Tebrîzî, Tuhfetu’l-Kârî.

80            134       T   Derviş Muhammed Hâce, Mecmû’atu’ş-şu’arâ.
81            135       T   Usûl ve şarkı Mecmû’ası.
82            137       T   Mecmû’a (Şiirler antoloisi)
83            139       T   ?, Mecmû’a ve Nakşî Akkirmânî Dîvânı.
84            140       T   Sezâî, Hasan, Dîvân.
85            142       T   Mecmû’a,

 1. Sezâî Dîvânı.
 2. Niyâzî-i Mısrî Dîvânı.

86            144       T    Brusavî, İsmâ’îl Hakkı, Es’ile-i Şeyh Mısriyye ecvibe-i İsmâ’îl Hakkı.
87            145       T    ?, Emirnâmeler (Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’ye ait talimnâmeler).
88            146       TF  Mecmû’a,

 1. Bî-ser-nâme.

F    2.  Cevher-i zât
F    3.  İlâhî-nâme
F    4.  Câmî, Şerh-i Monla Câmî ala Beyt-i Husrev-i Dehlevi
T    5.  Seyyîd Seyfullâh Nizamoğlu, Risâle-i Vahdeti’l-vücûd
F    6.  Muhteşem-i Kaşani, Devazdeh Bend

 1. Brusavî, İsmâ’îl Hakkı, Lubbu’l-lub
 2. Rûhî-yi Bağdâdî, Tercî’-bend.

89            149       T   Mecmû’a,

 1. Lutfî, Esrâr-nâme.
 2. ?, Risâle-i makâm-ı ma’rifet-i şarkî ve ‘urûc-i âdemiyân ve merâtib-i insân.
 3. İlâhî, Risâle-i Şeyh İlâhî.
 4. ?, Der ma’rifet-i dîn u îmân u İslâm u tevbe.
 5. ?, Risâle-i kenzu’s-sâlikîn ve genci’l-‘ârifîn (ıstılâhat-ı evliyâ-i kirâm).
 6. Der ma’rifet-i havass-ı insân (nîsân?).

90            153       T   Mecmû’a,

 1. Mısrî, Niyâzî,  Risâle-i tasavvuf.
 2. Mısrî, Niyâzî,  Risâletu’s-su’âl ve’l-cevâb.
 3. Mısrî, Niyâzî,  Risâle-i âfâk u enfus.
 4. Mısrî, Niyâzî,  Fâtiha tefsiri.

5 Mısrî, Niyâzî,  Raks ve tevâcud.

 1. Muhammed Saîd-i Uşşâkî, Etvâr-ı seb’a.
 2. Brusavî, İsmâ’îl Hakkı, Şerhu Şir’ati’l-İslâm.
 3. ?, Tarîkat-nâme.

91            154       T   Mecmû’a,

 1. Sezâî, Hasan, Şerh-i gazel-i Mısrî.
 2. Mısrî, Niyâzî,  Dîvân.
 3. Seyyîd Seyfullâh’ın ilâhîsi.
 4. Mısrî, Niyâzî,  Şerh-i Şathiyye.
 5. Mısrî, Niyâzî,  Ta’bîrâtu’l-vâkiât.
 6. ?, Şiirler.

92            158       T   Hurûfiliğe ait Risâle.
93            159       T   Mecmû’a, Şiirler.
94            161       T   Ahmed Bîcân, Dürr-i meknûn.
95            162       T   Mecmû’a,

 1. Hatâî, Kitâb-i nefes.
 2. Yemek gülbangı.
 3. Tevfîk Baba, Haydârî-nâme.

96            164     TA  Mecmû’a,

 1. ?, Ma’rifet şiiri.
 2. ?,İmâm Hasan ve Hüseyn’in peygamberlikleri hakkında pâdişaha mektup.
 3.  Mısrî Efendi’nin Mustafâ Paşa’ya Risâlesi.
 4. Şeyh-i Mısrî, Fâtiha tefsiri.
 5. ?, Fetvâ.

A   6.  ?, Hulûl hakkında.

 1. Mısrî Muhammed Efendi’nin kardeşi Ahmed Efendi’ye mektubu.
 2. Güfte-i Mısrî Efendi.

T   9.  ‘Akl-ı ma’âş ‘akl-ı ma’âd.

 1. Esmâ-i Husnâ.

T   11.  Risâle.
A   12.  Risâle-i devre-i ‘arşiyye-i Mısriyye.
97            167       TA  Muhammed Nûru’l-‘Arabî, Mecmû’a,

 1. Kelîme-i tevhîd tefsiri.
 2. Fâtiha tefsiri.
 3. Hz. ‘Alî’nin sözlerini şerh.
 4. Ezân hakkında Risâle.
 5. Dâiretu’l-vucûd.
 6. Merâtibi’l-vucûd.

A   7.  Risâle-i mebde’ ve me’âd.
A   8.  Nakşiyye ve Melâmiyye’ye dair İsmâ’îliye
Risâlesi.

 1. Muhammed Nûru’l-‘Arabî’nin ihtiyâra ait takrîri.
 2. Sûre-i Kevser tefsiri.
 3. Risâletu meşâhidu’t-tevhîd.
 4. Ezân Risâlesi.
 5. Risâle.
 6. Manzaru’l-kufr.
 7. Hâcı Bayrâm-ı Velî’nin bir şiirinin şerhi.

A   16.  Fusûsu’l-hikem hakkında Risâle.
T   17.  ed-Durretu’s-seniyye fi Şerhi’l-ğavsiyye.
T   18.  Murşidu’l-uşşâk.
T   19.  Mektup.
T   20.  İbn-i ‘Arabî’nin kasîdesine şerh.

 1. Salâtu’l-mutalsam.

T   22.  Şerhu salavâti’l-mensûbât li Ahmed b. İdrîs.
A   23.  Kenz-i mahfî.
T   24.  Risâle-i tevhîdi’l-behiyye.

 1. Risâle-i Sa’diyye.

T  26.  Risâle fî beyân-i sülûki’ş-şerî’a ve’t-tarîka  ve’l-hakîka.

 1. Harîrî-zâde Kemâle’d-Dîn’in hâl tercemesi ve Harîriye tarikati hakkında Arapça izâhât.
 2. Salât-ı meşîşiyye şerhi.
 3. Ferecu’n-nukûş li Şerh-i Nakşi’l-fusûs.

A   30.  Beyânu’t-tarîk Risâlesi.

 1. min takrîrâtihi (İbn-i ‘Arabî’nin sözlerinden).

A   32.  Risâletu burhânu’s-sâlikîn.
T   33.  Risâle-i ilm-i hal.
T   34.  Evrâdu’l-usbû’iyye şerhi.
98            175       T          Dû’â Mecmû’ası.
99            176       T          Nazîf Hasan Dede, Dîvân.
100          178        TF        Mecmû’a,
F    1.  Risâle-i merğûb.
F    2. Levh-i mahfûz, cebr ve ihtiyâr, kazâ ve kader hakkında.
F    3.  Men ‘arefe nefsehu.
T   4.  Hurûfîlik hakkında.
T   5.  Tasavvufî Risâle.
F    6.  Risâle-i fevâ’d-i fukarâ.

 1. Risâle-i merğûb be-guften-i Baba Kaygusuz.

101          181         T        Mecmû’a,
T   1.  Giritli Nûrî, Zubdetu’l-hakâik tercemesi.
T   2.  Tasavvufi bazı izahat.

 1. Rüyanın tasavvufî izahı.

T   4.  ‘Abdu’l-Latîf, Terceme-i Keşfu’l-hakâik.
102          186       T        Mecmû’a,
TA   1.  Hutbetu’l-beyân.
TA   2.  Nuktatu’l-beyân (Vücûd-nâme).

 1. Nesebnâme-i hazret-i sultan Hâcı Bektaşi Veli.

103          188       TA   Mecmû’a,

 1. Padişah karşılandığında edilecek dua ve bazı malumat.

T   2.  Tanzimattan önceki hâs, timâr, ze’âmet devrine ait kanunlar.
T   3.  Emirnâme sûretlerine ait bir kitap.
A   4.  Fetvâlardaki imzaların üstlerindeki yazılardan örnekler.

 1. Ferâize dair izâhat, fetva suretleri, kanunlar, hüccetler.

104          190       TA     Mecmû’a,
A   1.  Muhammedu’l-Munfasıl ‘an medrest-i İbrâhîm er-Ravvâs, Keşşâfu hurûf-i teheccî hakkında bir hâşiye.
A   2.  Abdulmu’mîn, Hurûf-i teheccî.
A   3.  Kitâbu’l-kudve ve Risâletu’l-‘usve.
A   4.  Tasavvufa dair.
A   5.  Risâletu mâ’îdeti’l-ma’rifeti’n-nebeviyye.
A   6.  Mûsâ b. Muhammed Kudsî, Risâle.
T   7.  Mûsâ b. Muhammed Kudsî, Pâdişâha ‘arîza.
A   8.  Mûsâ b. Muhammed Kudsî, Risâle.
A   9.    ?, Risâle (tasavvufa dair).
A   10.  ?, Kitâbu feth-i merâtibi’l-kulûb.
A   11. ?, Kitâbu’t-tuhfe li’s-selâtîn- ve’l-mulûk ve Risâletu’l-hediyyeti li ehli’l-irâdeti ve’s-sulûk.
105          196       T         Mecmû’a,
A   1.  ‘Abdulazîz Mecdî, Meratibi’l-vücûd ve beyan-i ibtida-i kulli mevcud / A.
TF 2.  ‘Abdulazîz Mecdî (?), Traşnâme.
T   3.  ‘Abdulazîz Mecdî, Vahdet-i vücûd.
T   4.  ‘Abdulazîz Mecdî, İbn-i Sînâ’nın bir sözünün şerhi.
T   5.  ?, Vahdet-i vücûd ve insân-ı kâmil hakkında Risâle.
T   6.  ‘Abdulazîz Mecdî, İnsân-ı kâmil’ den notlar.

 1.  ‘Abdulazîz Mecdî, Hakîkat-i insâniye Risâlesinin tercemesi.

T   8.  ‘Abdulazîz Mecdî, Seyyîd Şerîf Cürcânî’nin vahdet-i vucûda ait Risâlesinin tercümesi.
106          199       TF       Mecmû’a.
107          200       T         Feyzullâh Efendi, Şehîd, Şerh-i Şi’r-i Hâcı Bayrâm-ı Velî.
108          201       T          İlâhî Mecmû’ası.
109          202       T          Mecmû’a,
T   1.  Kaygusuz Abdal’ın iki şiiri.
T   2.  Karahisârî, Muhammed Necîb, Nev-gufte-i cezîre-i Mesnevî-i Hazret-i Mevlânâ  Celâle’d-Dîn er-Rûmî.
T   3.  H. IX-XIII. yüzyıl sûfî şâirlerinden şiirler ve heceyle yazılmış bir destan.
T   4.  Mustafâ Halveti el-Çerkeşî, Risâle fi tahkîki’t-tasavvuf.
A   5.  Müftî ‘Alî, Yevmu’l-ba’s ve’l-cevâb Risâlesi.
A   6.  ?, Bâb-ı şerâit-i semâ’.
A   7.  ?, Bâb-ı kerâhiyyet-i semâ’.
T   8.  ?, İlhâm, nefs ve yedi mertebesi.
T   9.  Salâhî, Şerhu gazel-i şeyh Nasûhî-yi Üsküdârî.
T   10.  Salâhî, min Makâlet-i Hâce Nâsiru’d-Dîn.
T   11. Şemse’d-Dîn-i Sivasi, Sûret-i emr-i ilâhî.
T   12. Mektûb.
A   13.  Arapça iki yazı.
T   14. 1271 tarihli Üç mektub sureti.
110          207       T   Mecmû’a,

 1. Usûli, Dîvân.
 2. Muhyî, Birkaç şiiri.
 3. Gaybî Sun’ullâh (?), Bir şiir.

111          208       T   Neşâtî, Ahmed, Şehr-engîz-i Edirne.
Neşâtî, Ahmed, İstanbul’a ait şehr-engîz
112          209       T   Gölpınarlı, ‘Abdülbâkî, ‘Ubeyd-i Zâkânî’nin Ta’rîfât tercemesi.
113          210       A   Evrâd Mecmû’ası (Kâdiriyye ve Nakşîbendiyye).
114          211       TA  Mecmû’a,
T   1.  el-Karamânî, Cemâl, Ehâdîs-i erba’în  (manzum).

 1.  İnanca ait yazılar, Yûnus, Muhibbî,  Mevlânâ’nın Farsça şiirleri, hutbeler.

115          212       TF Mecmû’a, (Dualar, ilaç tarifeleri, meşhur şairlerin  şiirleri ve İstanbul şarkıları).
116          213       TA     Mecmû’a
T   1.  Âyine-zâde Sirozî Şemse’d-Dîn Muhammed, Risâle.
T   2. Âyine -zâde Sirozî Şemse’d-Dîn Muhammed, Rusûhî’nin bir şiirinin şerhi.
A   3. Âyine -zâde Sirozî Şemse’d-Dîn Muhammed,  Cüveynî’nin bir kasiîesinin şerhi.
117          215       F    ?, Hazân ve bahâr.
 
 
 
MEVLÂNÂ MÜZESİ ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI KÜTÜPHANESİ YAZMALAR KATALOĞU

 1. CİLT

 
Sıra        Sayfa
No.          Adedi   Dili               Yazar ve Kitap Adı                             
118          216       T   Nevhâ Mecmû’ası.
119          217       T   Nevhâ Mecmû’ası.
120          218       T   Mecmû’a (Çeşitli kişilere ait bazı şiirler).
121          220       T   Mantık ve felsefe notları (Gölpınarlı’nın ders notları).
122          221       A   Bâhâ, Huseyn Nûrî, Kitâb-ı akdes.
123          222       F    Talabânî, Abdurrahmân Hâlis Sermestî, Mesnevî (18 beytin şerhi).
124          224       T   Mecmû’a.
125          229       TAF              Arısoy, Muhammed Dede, Defter.
126          230       TA                Mecmû’a,

 1. Hâcı Bayram’a atfedilen bir Risâle.
 2. Hâcı Maksûd, Ebu Medyen-i Mağribî’nin şiirinin şerhi.
 3. Hâcı Maksûd, Urfî’nin Şathiye’sini şerh.
 4. Hâcı Maksûd, Şerh (Mevlânâ’ya isnad edilen 10 beyitlik).
 5. Meratib-i sülûk (5 satırlık bir yazıdan  ibarettir).
 6. Niyâzî’nin gazelini şerh.
 7. Niyâzî’yi şerh.
 8. Hâcı Maksûd (?), Tarîkat-ı âliyyenin esrârı be yanındadır.
 9. Bursevî, İsmâ’îl Hakkı, Kasîde-i ferdiyye ve şerhi.
 10. Sarı Abdullâh, Mesleku’l-‘uşşâk.
 11.  Seyyîd Abdulbâkî’l-Âlî-zâde, Zeyl-i Mesleku’l-uşşâk.
 12. Şerh-i Salavât-ı Ahmed b. İdrîs.
 13. Nûru’l-Arabî, Muhammed, Risâle-i sıfât-ı subûtiyye.
 14. Derviş Sâdıkî (?), Risâle-i mahcûb.
 15. Receb, Vahdet-i vücûd Risâlesi Tercümesi.
 16. La’lî-zâde Seyyîd Abdülbâkî, Serguzeşt.
 17.  Nûru’l-Arabî, Muhammed, Şerh-i Şathiyye-i Hâcı Bayrâm-ı Velî.
 18. ?, Ma’âricu’t-Tarâik.

A   19. ?, Risâletu vahdeti’l-vucûd.

 1. ?, İmdâdullâh Velî’ nin Vahdet-i vücûda dair Risâlesinin Şerhi.

127          239       TAF       Mecmû’a,
A    1. ‘Avârifu’l-ma’ârif’ten Melâmetiyye hakkında izahat.
TA  2.  Şeyh Arslan (Rislân) hakkında Hadîkatu’ş- Şâm ve Keşfu’z-zunûn’dan alınan yazılar.

 1. Şâhidî, ‘Aşk-nâme.
 2. Şâhidî, Dîvânçe
 3. Rûşenî, Ömer, Dîvân.
 4. Sârbân, Ahmed, Şiirler.

128          241       T   Mecmû’a,

 1.  Gölpınarlı, A., Defter (Yeniçeri kavuk ve börkleri  hakkında bilgi ve resimler);

Moğollar devrindeki resmi ve askeri terimler;
Moğollar devrinde boy remizlerinin resimleri;
Âşık Ömer’in şiirleri.
129          242       A   Hamîd Velî Hamîdu’d-Dîn, Hadîsu’l-erba’în.
130          244       T   Hâşimî, Osmân, Tarîkat-nâme.
131          245       F    Belhî, Seyyîd Abdulkâdir, Gulşen-i Esrâr.
132          246       F    1. Belhî, Seyyîd Abdulkâdir, Gulşen-i Esrâr.

 1. Belhî, Seyyîd Abdulkâdir, Yenâbî’u’l-hikem.
 2. Belhî, Seyyîd Abdulkâdir , Kunûzu’l-ârifîn.

133          247       T   Gölpınarlı, Abdulbâkî, Seyyîd Abdulkâdir-i Belhî’nin hal tercemesi.
134          248       T   Gölpınarlı, Abdulbâkî, Defter.
135          249       T   Gölpınarlı, Abdulbâkî, Kasîde-i mevrîdu’l-eşvâk.
136          250       T   Mecmû’a (Çeşitli şiirler).
137          252       T   Mecmû’a (Şeyh Murâd-ı Buhârî hakkında bilgiler).
138          253       T   Mecmû’a (Çeşitli şiirler).
139          254       TA                Mecmû’a,
A   1.   es-Sulemî, Ebu Abdurrahmân, Risâletu’l-melâmetiyye.

 1. Sârbân, Ahmed ve Hakîkî’nin Şiirleri.
 2. Gölpınarlı, Abdulbâkî, Risâletu’l-melâmetiyye Tercemesi.
 3. Hâşimî, Osmân, Alaa’d-Dîn Kaygusuz’un  şiirleri.
 4. Dîvâne Muhammed Çelebi, Şiirleri.
 5. Kefevî, İ’lâmu’l-ahyâr.
 6. Yûsuf-i Sîne-çâk’ın bazı şiirleri.

140          257       A   es-Sulemî, Ebu Abdurrahmân, er-Risâletu’l-melâmiyye.
141          258       A   Mecmû’a.
142          259       T   Ahmed-i Muhtar (Seyyîd), İlhâmât-ı kâdiriyye Tercemesi ve Şerhi.
143          261       T   Sıdkî, Âyîne-i hikem.
144          264       T   Sıdkî, Âyînei hikem (Vatikan K. nüshasının fotografisi (17 kart)).
145          265       F    Belhî, Abdulkâdir, Sünûhât-ı ilâhiyye ve Farsça Tercemesi.
146          267       T   Mecmû’a (Çoğunluğu Gölpınarlı’ya ait şahsi belgeler).
147          268       A   el-Belhî, Seyyîd Süleymân, Hal tercemesi.
148          269       T   Mecmû’a,

 1. Hakîkî, İrşâd-nâme.
 2. Makâlât-ı İbrâhîm Efendi.
 3. Makâlât-ı Lâ-mekânî.
 4. ?, Risâle der beyân-i fakr.
 5. Beyân-ı Esrâr-ı zemîn-i hakîkat.
 6. Kelimât-ı Ahmed Sârbân.
 7. Kelimât-ı Kudsîyye fi Hâcı Bayrâm-ı Velî.
 8. Hâce Halîl, 4 şiiri.

149          273      T   Muhyi’d-Dîn-i Abdâl, Tuyuğ ve mâniler.
150          274       T   ?, Hudâ Rabbim.
151          275       T   Mecmû’a,

 1. Hakîkî, İrşâd-nâme.
 2. ‘Askerî, Abdurrahmân, Nefehâtu’l-‘aşk.

152          279       T   Şîrâzî, Elvân, Gülşen-i râz Tercemesi.
153          280       T   Gaybî, Sun’ullâh, Mecmû’a.

 1. Sohbet-nâme.
 2. Gaybî, Sun’ullâh, Dîvân.
 3. Gaybî, Sun’ullâh, Bey’at-nâme.
 4. Gaybî, Sun’ullâh, Rûhu’l-hakîka.
 5. Gaybi, Sun’ullâh, Tarîku’l-hak fi’t-teveccuhi’l-mutlak.

154          283       T   İbrâhîm Oğlanlarşeyhi, Dîvân; Tasavvuf-nâme; Kasîde; Mesnevîler.
155          287       T   İbrâhîm Oğlanlarşeyhi, Vahdet-nâme; Dîvân.
156          288       T   (Mecmû’a),

 1. La’lî-zâde, Abdulbâkî, Serguzeşt-i melâmiyye;
 2. Hediyyetu’l-müştâk fi Şerhi Mesleku’l-uşşâk.

157          291       T   Mecmû’a,

 1. Lâ-mekânî, Hüseyin, Dîvân.
 2. İsmâ’îl Ma’şûkî ve Kaygusuz ‘Alâa’d-Dîn’den Şiirler.
 3. Lâ-mekânî, Hüseyin, İnsan-ı kamil.
 4. Lâ-mekânî, Hüseyin, Mektupları; Sinan  Ümmi’nin Şiirleri

158          293       T   La’li-zâde, Abdulbâkî, Sergüzeşt-i Melâmiyye.
159          294       T   Mecmû’a

 1. Risâle-i müşkilât-ı Esrâr-ı ‘aşk.
 2. ?, Esrâru’l-‘ârifîn irşâdu’l-‘âşıkîn güftârı’l-vâsılîn tenbîhu’l-ğâfilîn.
 3. Kerîmî, Beyân-ı mevlîd-i Hazret-i Resûl.
 4. ?, Cennet ve cehennem ehli hakkında.

160          298       T   Müstakîm-zâde, Sa’de’d-Dîn Süleymân, Melâmiyye-i şettâriyye.
161          300       T   Mecmû’a,

 1. La’lî-zâde, Abdulbâkî, Şerhu Mesleki’l-‘uşşâk.
 2. Tıflî, Sâkînâme.
 3. La’li-zâde, Abdulbâkî, Hakîkatu’l-yakîn ve zulfetu’t-temkîn.
 4. La’li-zâde, Abdulbâkî, Sergüzeşt-i Melâmiyye.

162          302       T   Mecmû’a (muhtelif).
163          304       T   Mecmû’a,

 1. Lâ-mekânî, Hüseyin, Vahdet-nâme
 2. Risâle-i Hazret-i Hüseyn-i Lâ-mekânî.

164          305       T   ‘Amîkî, Muhammed, Risâle (Hamzavîler aleyhinde).
165          306       T   ‘Askerî, Abdurrahmân, Nefehâtu’l-‘aşk.
166          307       T   Mecmû’a.
167          309       T   Mecmû’a.
168          310       T   Ebu’r-Rızâ, Muhammed, Hediyyetu’l-‘uşşâk.
169          312       T   Âlî, Tuhfetü’l-mücâhidîn ve behcetu’z-zâkirîn (xı-xvıı. yüzyıllar arası).
170          314       F    Hâfız, Muhammed b. Muhammed b. Muhammed, al-Huccetu’l-athâr fî ‘ahvâl-i eimmet-i isnâ ‘aşer.
171          315       T   er-Rezevî, Seyyîd Muhammed b. Seyyîd ‘Alâa’d- Dîn al-Huseynî, Miftâhu’d-dekâik fi beyâni’l-futuvvet ve’l-hakâik.
172          317       T   Mecmû’a (Çeşitli şiirler).
173          319       T   Burgazî, Yahyâ b. Halîl, Futuvvet-nâme.
174          320       T   Hâce-zâde, Muhammed Tâhir b. ‘Abdullâh b. İsmâ’îl, Minhâcu’l-murîdîn.
175          323       T   ‘Osmân-zâde, Tâib Ahmed, Hadîkatu’l-vuzerâ.
176          325       F    ?, Fevâid.
177          327       TA                ?, Erkân-nâme.
178          328       F    ?, Makâlât-ı Gaybiyye.
179          330       T   Alevî-Bektâşî nefesleri.
180          331       T   Hâtib-oğlu, Terceme-i Makâlât-ı Hâcı Bektâş.
181          334       TA  Mecmû’a,
TA  1. ‘Abdülmecîd Firişteh-oğlu, Hutbe-i devâzdeh imâm.
T   2. Bisâtî, Menâkibu’l-esrâr behcetu’l-ahrâr.
T   3. Seyyîd Abdâl Bâkî, Mektup.
T   4. ?, Der beyân-ı çihâr kelâm.
182          339       T   el-Köstendilî, Sa’îd b. Mustafâ ‘Alî Çavuş-zâde, Tuhfetu’s-sâlikîn.
183          342       T   İlâhî Mecmû’ası.
184          344       TAF     Mecmû’a.
185          346       T   ?, Tasavvufi bir kitap.
186          347       T   Mecmû’a,

 1. Esrâr-ı Hurûf-i nâciyye-i Kaygusuz Abdâl.
 2. Abdâl Mûsâ, Pend-nâme.

187          349       T   Emre, Sa’de’d-Dîn Sa’îd, Terceme-i Makâlât-ı Hâcı Bektâş-ı Velî.
188          351       T   Mecmû’a,

 1. Şeyhulislam Mûsâ Kâzım, Vâridat Tercemesi.
 2. Hâcı Bayram-ı Velî’nin bir şiiri.
 3. Ahmed Sârbân’ın iki mektubu; Husâme’d-Dîn-i Ankaravî’nin iki mektubu.
 4. ?, Merâtibi-i Enbiyâ.
 5.  ‘Abdulazîz Mecdî, “Mişkâtu’l-envâr” dan vahdet-i vücûda ait bölümün tercemesi.
 6. ’Abdulazîz Mecdî, “Sefînetu’r-rağîb” dan aynı  mevzuda iki bölümün      tercemesi.
 7. Ahmed Sârbân’ın mektubu.
 8. Ahmed Avni Konuk’un bazı konuşmalarının zabtı.

189          353       F    ‘Abdullâh el-Ensârî, Kalender-nâme.
190          354       TA   ?, Bektaşiliğe ait Mecmû’a.
191          355       T   Mecmû’a,

 1. Kaygusuz Abdal, Esrâr-ı ‘Ârifîn.
 2. Kaygusuz Abdâl, Risâle.
 3. Kâsımî, Şiirler.

192          357       T   Müstakîm-zâde Sa’de’d-Dîn Süleymân, Risâle-i Tâciyye.
193          359       TA     Mecmû’a.
194          360       T   Fakîrî, Şehr-engîz ve ta’rîfât.
195          361       T   İlyâs b. Hızr, Vilâyet-nâme (Menâkıb-ı Hâcı Bektâş-ı Velî).
196          363       T   Mecmû’a,

 1. Kaygusuz Abdâl, Delîl-i budelâ.
 2. Seyyîd ‘Alî Sultân, Vilâyet-nâme.

197          365       TA    Mecmû’a.
198          367       T   Mecmû’a,

 1.  Firişteh-oğlu, ‘Abdulmecîd, Hutbe-i devâzdeh imâm.
 2. Bisâtî, Menâkibu’l-Esrâr behcetu’l-ebrâr.
 3. Çeşitli alevî şâirlere ait şiirler.

199          369       T   Mecmû’a,

 1. Çeşitli yazılar.
 2. Bisâtî, Menâkibu’l-Esrâr behcetu’l-ebrâr.

200          371       TF ?, Fevâid.
201          372       T   ‘Arşî, Dîvân.
202          374       T   ?, Vücûd-nâme.
203          375       T   Murtazâ, Dervîş, Durr-i yetîm  (Câvidân Tercümesi).
204          378       T   Uzıça Şeyh Muhammed’in Mektubu.
205          381       T   Mecmû’a,

 1. Sadre’d-Dîn’in Şeyh Safîyu’d-Dîn’den sorduğu sorular ve aldığı cevaplar.
 2. Menâkıb’dan alınma bir bölüm.
 3. Çeşitli yazılar.
 4. Erkân-nâme.

206          384       A   Simavnâvî, Şeyh Bedre’d-Dîn, Vâridât.
207          385       T   ‘Azmî Dede, Mecmû’a,

 1. Te’vîlât-ı muhimme.
 2. Rafî’u’ş-şikâk.
 3. Dafî’u’n-nifâk.
 4. Muhimmu’l-beyân.

208          388       T   Dervîş Burhân, Vilâyet-nâme-i Hacîm Sultân.
209          390       T   Mustafâ Dede, Risâle-i farz u sunnet-i namaz bâ kavl-i imâmân-i isnâ ‘aşer.
210          391       T   Mecmû’a,

 1. Çerkeşî, Tasavvufî Risâle.
 2. Mektup.
 3. Sa’id, Medhiyye (Sirâcu’l-‘ulûm minhâcu’l-‘ulûm).
 4. Sa’îd, Mersiyye.

211          395       T   Mu’allim Feyzî, Mersiyyeler.
212          397       T   Mecmû’a,

 1. Sarı Abdullâh, Cevheretu’l-bidâye ve durretu’n-nihâye.

F    2.  Seyyîd Hüseynî, Kalender-nâme.

 1. Hâmûş-nâme.
 2. Nâsır, Futuvvet-nâme’den özetler.
 3. Ahmed Avni Konuk’tan notlar.
 4. Adanalı Ziyâ’nın şiirleri ve bir makalesi.
 5. Sadre’d-Dîn-i Konevî’nin Vasiyyet-nâmesi.

213          400       T   Ahmet Âgâh’ın Berâtlar ve hâl tercemesi
214          401       A   el-Hakîm bi-Emrillâh Mansûr b. el-‘Azîz Billâh, Çeşitli yazılar.
215          407       T   Nâhifî, Süleymân, Dîvân.
216          408       T   Tarîkat taçları, giyimleri, cihâzı ve Osmanlı devri serpuşları.
217          411       T   Tarîkat taçlarını gösteren levha.
218          412       TF Gölpınarlı, Abdulbâkî, Dîvân.
219          414       T   ‘Atabetu’l-mukaddese.
220          415       T   Yeniçeri cemâat ve bölük remizleri.
221          416       A   Hizbu’l-a’zâm İcâzeti.
221          417       T   Mecmû’a,

 1. Hurufiliğe ait bir Risâle.
 2. Mukîmî, Vahdet-nâme.
 3. Hurûfîliğe ait.
 4. Vucûd-nâme.

223          419       T   Yeniçerilere ait mezartaşlarının fotoğrafları.
224          420       T   Futuvvet-nâme.
225          421       A   Tabatabâî’nin Seyyîd Süleymân-ı Belhî’ye mektubu ve onun cevâbî mektubu.
226          422       T   Kuşadalı İbrâhîm’in bir mektubunun fotoğrafyası.
227          423       T   Kozanoğlu, Cenâb Muhyi’d-Dîn, Hâcı Bayrâm-ı Velî (şiir).
228          424       T   Bâkır Çelebi’nin oğlu Abdülhalîm Çelebi’nin torunu Celale’d-Dîn Çelebi’nin doğum tarihi.
 
 


MEVLÂNÂ MÜZESİ
MÜZELİK YAZMA ESERLER KATALOĞU

 1. CİLT

 
Sıra        Sayfa
No.          Adedi   Dili               Yazar ve Kitap Adı
1             1           A                   Kur’ân-ı Kerîm.
2             3           A                   Kur’ân-ı Kerîm.
3             4           A                   Kur’ân-ı Kerîm.
4             5           A                   Kur’ân-ı Kerîm.
5             6           A                   Kur’ân-ı Kerîm.
6             7           A                   Kur’ân-ı Kerîm.
7             7           A                   Kur’ân-ı Kerîm.
8             8           A                   Kur’ân-ı Kerîm.
9             10         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
10            11         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
11            12         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
12/1         13         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
12/2         14         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
13            15         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
14            16         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
15            17         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
16            18         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
17            19         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
18            20         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
19            21         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
20            23         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
21            24         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
22            25         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
23            26         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
24            27         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
25            28         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
26            29         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
27            30         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
28            31         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
29            32         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
30            33         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
31            34         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
32            35         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
33            36         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
34            37         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
35            39         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
36            41         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
37            42         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
38            43         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
39            44         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
40            45         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
41            46         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
42            47         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
43            48         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
44            49         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
45            49         A                   Kur’ân-ı Kerîm, Evrâd-ı Mevleviyye, Delâilu’l- Hayrât, Du’â-yı Hatm-i Delâil, Hizbü’l-a’zam.
46            51         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
47            52         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
48            53         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
49            54         A                   Kur’ân-ı Kerîm.
50            56         A                   Basma Kur’ân-ı Kerîm.
51            57         F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
52            73         F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî (III-IV. ciltler).
53            74         F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
54            79         F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
55            83         F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
56            84         F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
57            85         F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
58            87         F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
59            91         F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
60            95         F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
61            97         F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
62            101       F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
63            104       F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
64            106       F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
65            108       F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
66            112       F    Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevî.
67            114       F    Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr.
68            117       F    Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr.
69            124       F    Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr (II. cilt).
70            132       F    Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr.
71            134       F    Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr.
72            138       F    Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr.
73            140       F    Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr.
74            143       F    Bahâu’d-Dîn Muhammed (Sultân Veled), İbtidâ-nâme, Rebâb-nâme, İntihâ-nâme.
75            147       F    Bahâu’d-Dîn  Muhammed (Sultân Veled), Dîvân.
76            150       FT Mecmû’a (Sultânü’l-‘Ulema Bahâu’d-Dîn’in Ma’ârif’inden, Şems-i Tebrîzî’nin Makâlât’ından, Muhakkîk-i Tirmîzî’nin Ma’ârif’inden, Mevlânâ’nın Fîh-i mâ fîh’inden, Sultân Veled’in Ma’ârif’inden ve İptidâ-nâme’den Mesnevî’nin 6 cildinden ve diğer eserleriyle Dîvânından alınan şiirler).
77            152       F    Mevlânâ Celâleddîn, Fih-i mâ Fîh.
78            153       F    Bahâu’d-Dîn Muhammed Veled, Ma’ârif.
79            154       F    Mecmû’a,
154       F    1. Bahâu’d-Dîn Muhammed Veled, Ma’ârif’den bir kısım.
155       F    2. Mevlânâ Celâleddîn, Fîh-i mâ Fîh.
155       F    3. Mevlânâ Celâleddîn, Mektuplar.
155       F    4. Mevlânâ Celâleddîn, Mecâlîs-i Seb’a.
156       F    5. Mevlânâ Celâleddîn’in bazı sözleri.
156       F    6. Mukakkîk-i Tirmîzî, Maârif.
157       F    7. Şemse’d-Dîn-i Tebrîzî, Makalât.
80            158       F    Bahru’l-’ulûm ‘Abdu’l- ‘Alî Lekhnovi, Mesnevî Şerhi (II, IV ve VI. ciltler).
81            160       F    Bahru’l-’ulûm ‘Abdu’l- ‘Alî Lekhnovi, Mesnevî Şerhi (V. cilt).
82            161       T   Sarı ‘Abdullâh, Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî (Mesnevî Şerhi, I. cildin bir kısmı).
83            163       T   Rusuhî İsmâ’îl-i Ankaravî, Mesnevî Şerhi (V.C.).
84            164       F    Hüseyin b. Hasan-i Harizmî, Kunûzu’l-hakâik fî rumûzi’d-dekâik (Mesnevî Şerhi).
85            165       T   Mesnevî-Åân Mahmûd Dede, Kitâb-ı Tercume-i Sevâkib fî Menâkib-ı Kutbu’l-ârifîn Mevlânâ Celâleddîn.
86            166       T   Sâkıb Mustafa Dede, Sefînetu’n-nefîseti’l- Mevleviyye (II. cilt).
87            167       TAF  İsmâ’îl-i Ankaravî, Mecmû’a.
167       T   1. Minhâcü’l-fukarâ’.
168       T   2. Huccetu’s-semâ’.
168       TAF  3. RusûÅî İsmâ’îl, 12 şiiri.
168       T   4. Şerh-i Nakş-ı Fusûs.
88            170       A   ‘Abdu’l-Ğanî en-Nablûsî, el-’Ukûdu’l-lu’luiyye fî tarîki’s-s­âdâti’l-Mevleviyye.
89            171       F    Ferîdu’-Dîn-i ‘Attâr, Mantıku’t-tayr.
90            173       F    ‘Attâr (?), Cevâhiru’z-zât.
91            176       F    Mecmû’a.
176       F    1. Ferîdu’-Dîn-i ‘Attâr, Mantıku’t-tayr.
177       F    2. Ferîdu’-Dîn-i ‘Attâr, Esrâr-nâme.
177       F    3. Ferîdu’-Dîn-i ‘Attâr, Musîbet-nâme.
92            178       T   Veysî, Siyer.
93            179       T   Fuzûlî Süleymân, Hadikatu’s-su’edâ.
94            180       T   Nâbiğâ.
94            180       T   Nâbî Yûsuf, Dîvân.
95            181       T   Ahmed (İbn-i Kemâl, Kemâl Paşa-zâde), Yûsuf  u Zuleyhâ.
96            182       T   ‘Alî b. Sâlîh (Vâsi’ ‘Alî), Humâyûn-nâme.
97            183       T   Ahmedî (Tâcu’d-Dîn İbrâhîm b. |ızr), İskender-nâme.
98            185       T   Latîfî (‘Abdu’l-Latîf), Tezkiretü’ş-şu’arâ.
99            186       T   ‘Âşık Ömer, Dîvân.
100          188       T   Kânî Ebu-Bekr, Kulliyyât.
 
 


MEVLÂNÂ MÜZESİ

MÜZELİK YAZMA ESERLER KATALOĞU
 1. CİLT

 
Sıra  Sayfa
No.   Adedi         Dili               Yazar ve Kitap Adı                             
101          191       T       Fuzûlî Süleymân, Hadîkatu’s-suedâ.
102          192       TAF  Muhammed b. Ahmed Katrînî-zâde, Mecmû’a.
103          195       A       Surûrî Mustafâ Muslihu’d-Dîn, Gülistân Şerhi.
104          196       F        Şevket-i Buhârî, Dîvân.
105          197       F        Mecmû’a,
197             1. Seyyîd Hasan-ı Gaznevî, İntiÅâb-ı Dîvân.
198             2. İmâm-i Herevî, Dîvân.
199             3. Râfiu’d-Dîn-i Lunbânî, Dîvân.
199             4. Cemâlu’d-Dîn ‘Abdu’r-Rezzâk, Dîvân.
200             5. Ebu’l-Ferec-i Rûnî, Dîvân.
106          201       F    Evhâdî, Câm-ı Cem.
107          202       F    Hâfız-ı Şîrâzî, Dîvân.
108          204       T   Vehbî Muhammed b. Seyyîd Hasanü’l- Eş’arî  Eş’arî-zâde, Şerh-i Dîvân-ı Hâfız-ı Şîrâzî.
109          205       F    ‘Urfî-i Şîrâzî, Dîvân.
110          206       T   Mecmû’a (Bazı şâirlerden şiirler).
111          207       A   Ebu’l-Hasan Ahmed b. Muhammedu’l-Kudûrî, Muhtasaru’l-Kudûrî.
112          208             Mecmû’a.
A   1. Muhammed b. Ahmed b. Merzûku’l-Mâlikî,  Şerefu’l-Menâkib ve Menâkibu’ş-şeref.
209       A   2. Zeynu’d-Dîn Ebu-Bekr Ömer el-Merâğî, Kitâbu tahkiku’n-nusrâ bi-telhîs-i dâri’l-hicre.
113          211       A   ‘Ubeydullâh b. Mes’ûd b. Tâc eş-Şerî’a, Şerh-u vikâyeti’r-rivâye.
114          212             Osmanoğulları Padişahlarının Resimleri.
115          214       A   Cemâlu’d-Dîn Ebi’l-Ferec ‘Abdurrahmân b. el-Cevzî, el-Vefâ fî şerefi’l-Mustafâ  (2. cilt).
116          215       A   ‘Abdullâh el-Eşrefî, Min tabakâti’s-Sunbuliyye ?, Mesâilu ‘Abdullâh b. Selâm.
117          216       A   Se’âlibî, ‘Abdurrahmân b. Muhammed b. MaÅlûf, Cevâhiru’l-hisân fî tefsîri’l-Kur’ân.
118          219       F    Câmî, ‘Abdurrahmân, Hadîs-i Erba’în ve manzûm tercümeleri.
119          221       F    Câmî, ‘Abdurrahmân, Dîvân.
120          222       F    Ca’fer Şerîf-i ‘Atîkî, Enîsu’l-vuzerâ.
121          224       T   Lâmi’î Mahmûd b. Osmân b. ‘Alî, Nefehâtü’l-uns Tercümesi.
122          225       F    Câmî, ‘Abdurrahmân, Tuhfetu’l-ahrâr.
123          226       F    Câmî, ‘Abdurrahmân, Subhatu’l-ebrâr.
124          227       T   Fasîh Ahmed Dede, Dîvân ve Sarfa dair müellifi bilinmeyen bir Risâle.
125          229       F    ‘Abdullâh-i Ensârî, İlâhî-nâme.
126          230       A   Ebu Muhammed Huseyn b. Mes’ûdi’l-Ferrâ el- Beğavî, Mesâbîhu’s-sunne.
127          232       A   Şemse’d-Dîn Muhammed b. |alîl el-Mukrî el-Halebî b. El-Kabâkıbî, El-Kevâkibu’d-durriyye fî medhi Åayri’l-beriyye.
128          234             Câmî, ‘Abdurrahmân, Silsiletu’z-zeheb,
Selâman u Ebsâl ve Tuhfetu’l-ahrâr.
129          236       F    Câmî, ‘Abdurrahmân, Nefehatu’l-uns.
130          237       F    Hâfız-i Şîrâzî, Dîvân.
131          239       F    İbrâhîm-i Şebusterî, Enbiyâ-nâme.
132          242       A   Ya’kûb b. Seyyîd ‘Alî, Mefâtihu’l-cinân ve mesâbihu’l-cânân (Rukn-i İslâm Muhammed b. Ebu-Bekr İmâm-zâde’nin Şirâ’atu’l-a’lâm’ının şerhi).
133          243       F    Hâfız-i Şîrâzî, Dîvân.
134          244       F    Mecmû’a (Fars şâirlerinden şiirler).
135          245       F    Hâcı ‘Abdullâh-i Ensârî, Tuhfetü’l-vuzerâ.
136          246       F    Hemedânî Muhammed Şafi’î b. Hâcı Kemâlu’d-Dîn Huseyn, Mecmû’a (Şiirler).
137          248       F    Mecmû’a,

 1. Kâsımu’l-Envâr, Enîsu’l-ârifîn.

249             2. Kâsımu’l-Envâr, Risale-i Hevrâiyye (Ebû Sa’îd Ebu’l-|ayr’ın rubâisinin şerhi).
250             3. Kâsımu’l-Envâr, Dîvân.Hamişteki kitaplar:
250             1. Emîr Huseynî, Zâdu’l-musâfirîn.
251             2. Hâfız-i Şîrâzî, Dîvân.
251             3. Mahmûd-i Şebusteri, Gülşen-i Râz.
252             4. İbn-i Yemîn Fahre’d-Dîn Mahmûd b. Emîr  Yemînu’d-Dîn, Mukatta’ât.
138          254       F    Nizâmî, Cemâlu’d-Dîn-i Genceî, Penc Genc.
255             1. Nizâmî, Cemâlu’d-Dîn-i Genceî, Mahzenu’l- Esrâr.
255             2. Nizâmî, Cemâlu’d-Dîn-i Genceî, Husrev u Şîrîn.
255             3. Nizâmî, Cemâlu’d-Dîn-i Genceî, Leylâ vu  Mecnûn.
256             4. Nizâmî, Cemâlu’d-Dîn-i Genceî, Heft Peyker.
256             5. Nizâmî, Cemâlu’d-Dîn-i Genceî, İskender-nâme.
139          258       F    Mecmû’a (Şiirler).
140          260       F    Abdu’l-‘atâ Kemâlu’d-Dîn Mahmûd b. ‘Alî el-Kirmânî (Hâcû), Dîvân ve Eserleri,
261             1. Hâcû, Dîvân.
261             2. Gul u Nevrûz.
261             3. Hümâ u Hümâyûn.
262             4. ?, Mensûr bir Risâle.
262             5. ?, Mensûr bir Risâle.
141          264       T   ‘Urfî-i Şîrâzî’nin Kasîdelerinin Şerhi, Mecmû’a.
264             1. Adnî Dede, Şerh-i Kasîde-i ‘Urfî.
264             2. Sadr-ı A’zam’ın Kütüphane Müdürü, Bir Şerh.
265             3. Hz. ‘Alî hakkında bir Kasîde.
265             4. Hz. ‘Alî hakkında bir kasîde.
265             5. Kasîde-i Nevrûziyye.
266             6. Neşâtî Ahmed Dede (?), bir Na’at Şerhi.
266             7. Nûrullahu’l-|ârizmî, bir Şerh.
266             8. Bir Şiir.
266             9. Bir Şerh.
267             10-11-12-13: Çeşitli Şiirler.
268             14-15-16-17: Çeşitli Şiirler.
268             18. Zubdetu’l-ilhâm Kasîdesi.
268             19. Na’t-ı şerîf.
142          270       F    Yâr ‘Alî-i Şîrâzî, Lemehât fî Şerhi’l-Leme’ât.
143          272       F    Mecmû’a,
273             1. Kâsımu’l-Envâr’ın bir Na’atının şerhi.
274             2. Câmî, Mesnevî’nin ilk iki beytinin nazmen şerhi.
144          275       T   Elvân-i Şîrâzî, Terceme-i Gulşen-i Râz.
145          277       F    ?, Hulâsatu’l-Åamse.
146          279       F    Hazînî, Dîvân.
147          281             Nâsır Husrev-i ‘Alevî, Rûşenâyî-nâme.
148          282       A   Vâkıdî Ebu ‘Abdullâh Muhammed b. Omer, Futûhu’ş-şem’.
149          283       F    Kemâlu’d-Dîn Huseyn b. ‘Alîyyi’l-Kâşifî (Huseyn-i Vâ’iz), Cevâhirü’t-tefsir li Tuhfeti’l-Emîr.
150          285       T   Ahmed b. Muhammed ‘Arabşâh, ed-Durer ve’l- cevâhir (1. Cilt).
151          287       T   Ahmed b. Muhammed ‘Arabşâh, Ed-Durer ve’l-cevâhir (2. Cilt).
152          288       T   Ahmed b. Muhammed ‘Arabşâh, Ed-Durer ve’l-cevâhir (3. Cilt).
153          289       T   Ahmed b. Muhammed ‘Arabşâh, ed-Durer ve’l-cevâhir (4. Cilt).
166          290       A   Sa’dî Sâdullâh b. ‘Îsâ, Hâşiyeler ve Fâtiha Şerhi.
463          292       T   Dervîş  Murtazâ, Durr-i yetîm (Câvidân terc.).
464          294       T   Fuzûlî Süleymân, Dîvân.
1039        296       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1040        298       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1041        299       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1042        300       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1043        302       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1044        303       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1045        304       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1069        306       A   Evrâd-ı Mevlânâ.
1095        307       A   Kûfî yazıyla Âyet-i kerimeler.
1098        308       T   Hamdullâh Ahmed (Akşemse’d-Dîn-zâde), Yûsuf u Zelîha.
1113        310       F    Celâlu’d-Dîn Muhammed Mevlânâ, Mesnevî.
1114        315       A   Kur’ân-ı Kerîm (22. Cüz).
1115        317       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1117        318       F    Ârifî, Gûy u çevgân (Hâl-nâme).
1118        319       T   ?, Rûz-nâme.
1134        320       A   Cezerî Muhammed b. Muhammed, el-Hısnu’l-hasîn.
1136        321       F    Mecmû’a (Çeşitli şâirlerin nazîreleri).
1137        322       A   İcâzet-nâme.
1138        323       A   İcâzet-nâme.
1148        324       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1150        325       A   Ebu’l-Fadl ‘İyâd b. Mûsâ b. İyâd, eş-Şîfâ bi-ta’rîfi hukûki’l-Mustafâ.
1152        326       T   ‘Ârif Abdülbâkî, Menâhicu’l-‘usûli’d-dîniyye ilâ Mevâkıfi’l-mekâsıdi’l-‘ayniyye.
1169        327       A   Tefsîru İbn-i ‘Abbâs.
1177        328       F    Celâlu’d-Dîn Muhammed Mevlânâ, Mesnevî.
1189        335       A   Ebû ‘Abdullâh Muhammed b. İsmâ’îl el-Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî.
1191        336       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1193        338       F    Celâlu’d-Dîn Muhammed Mevlânâ, Mesnevî.
1204        340       F    Celâlu’d-Dîn Muhammed Mevlânâ, Mesnevî.
1235        342       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1236        343       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1317        344       A   Ebu ‘Abdullâh Muhammed b. İsmâ’îl el-Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî.
1323        346       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1324        347       A   Muhammed b. Hamzâ Debbâğu’l-‘Ayntâbî, Tefsîr.
1342        349       A   Ebu ‘Abdullâh Muhammed b. İsmâ’îl el-Buhârî, el-Câmî’u’s-sahîh.
1352        353       F    Celâlu’d-Dîn Muhammed Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr.
1398        355       A   Ebu’l-Kâsım Muhammed b. Omer ez-Zemahşerî el-Hârizmî Cârullâh, Keşşâf.
1406        356       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1409        358       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1433        359       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1456        360       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1457        362       F    Celâlu’d-Dîn Muhammed Mevlânâ, Mesnevî.
1459        365       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1465        366       T   Süleymân Sırrî, Miftâhu’l-‘akâid.
1466        368       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1477        369       T   Yahyâ b. Muhammed, Tuhfetu’l-Mucâhidîn.
1478        371       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1502        372       A   Şerâfu’d-Dîn Dâvûd b. Mahmûd-i Kayserî, Matla’-i Husûsi’l-kelîm fî ma’ânî-i Fusûsi’l-hikem.
1510        373       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1541        374       A   Kur’ân-ı Kerîm.
1542        375       A   Cezûlî Ebu ‘Abdullâh Muhammed b. Süleymân b.Ebu-Bekr, Delâilu’l-Åayrât.
1543        377             ‘Alîyyü’l-Kârî, el-Hizbu’l-a’zam ve’l-virdu’l-efhâm ve Duâlar.
2341        379       A   Kur’ân-ı Kerîm.
2588        380       A   Kur’ân-ı Kerîm.
 
[1] Ali Alparslan,  Abdülbâkî Gölpınarlı, Ankara 1996, s. 14.
[2] a.g.e., s. 3.
[3] a.g.e., s. 3 vd.; Ayrıca bkz. Arslan Tekin, Edebiyatımızda İsimler ve Terimler Sözlüğü, İstanbul 1995, s. 260.
[4] Ali Alparslan, a.g.e., s. 8.
[5] a.g.e., s. 9 vd.
[6] Bizce Üstâd, bu mantıkî oluşta biraz aşırı ve hassas davranıyordu. Bu yüzden de, mazmun ve ıstılahları umum şark dünyasınca tasavvufî kabul edilmiş ve öyle yorumlanmış Hâfız Dîvân’ının şerh ve şârihleri ile âdeta alay etmiştir. O, Hâfız’ı yalnız bir aşk ve şarap şâiri olarak görüyordu. Bunun için bkz. Abdülbâkî Gölpınarlı, Hâfız Dîvânı, s. IX-XVIII; Şark bilginlerinin Hâfız hakkındaki düşünceleri ve şiirindeki anlam için bkz. Ahmet Faruk Çelik, Sürûrî’nin Hâfız Dîvânı Şerhi’nin İncelenmesi, (Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enst. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 1996, s. 20-25 ve 46-98.
[7] Ali Alparslan,  a.g.e., s. 12  vd.
[8] a.g.e., s. 14 vd.
[9] a.g.e., s. 18 vd.
[10] Abdülbâkî Gölpınarlı’nın eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. a.g.e. 14 v.dd.
[11] a.g.e., s. 37.
 
*Kaynak: NÜSHA, Yıl: 1, Sayı: 1, Bahar 2001, s. 134-160.