Bugün kutlu bir gün – Bilal Kemikli

Bugün kutlu bir gün

Efendim, kutlu bir gündeyiz… Söze o kutlu günü destanlaştıran bir büyük ruhun dizeleriyle başlamak lazım…
Allah adın zikredelim evvela
Vâcib oldur cümle işte har kula

Bugün, “Ben, sizi, sizden ziyade esirgerim.” buyuran Kerem Denizinin veladet günü; kerem günü, cömertlik günü.
Bugün, Mevlid Günü, diriliş günü, kendimize geliş ve kendimiz oluş günü; içimizdeki Kısra saraylarının çöküş günü, içimizdeki Sâve göllerinin kuruduğu gün, gönül
Kabemiz’i işgal eden putların birer birer devrildiği gün.
Bugün, Muhammedî doğuş günü; Mustafa oluş günü, Ahmed’e eriş günü.
Bugün, tevhit günü; Kur’an günü… Kur’anla buluşma günü.
Bugün Muhammed yolunun toprağı olma günü. Toprağa eriş günü. Bu gün, “ışık saçan bir kandil”e eriş günü. Aydınlanma, nûr olma günü.
Bugün, muhabbet günü. Bugün Muhammed günü.
“Yâ Nebiyyallah Cenâb-ı Hak seni kılmış Habîb
Ol sebepten bağ-ı vahdette sen oldun andelib”

(Ketencizade Mehmed Rüşti)
Hz. Peygamber, vahdet bağının bülbülüdür. O, bülbülün tulu’ ettiği gün… O sese aşina olma günü.
Bugün, rahmete eriş günü.
“Bir tanedir
Bir sümbül bir tanedir
Peygamberler içinde
Muhammed bir tanedir”

(Anonim-mani)
Biricik, bir tanecik olan Hz. Fahr-i kâinatın doğuş günü.
“Kudûmun rahmet u zevk u safâdır ya Resûlallah!
Zuhurun derd-i âşıka devâdır ya Resûlallah!”

(Hudâî)
Hz. Peygamber’in bu dünyayı teşrifi, rahmettir, zevktir, safadır. Nebi olarak, mübelliğ olarak risaletle görevlendirilmesi ise, dertlere devadır.
“Ol cihanın fahrının sırrına kurban olayım,
Hutbe-i levlâke inen şânına kurbân olayım,
Kabe kavseyni ev-ednâ’sına kurban olayım,
Ben anın ilmiyle irfânına kurbân olayım,
Ben anın esrâr-ı mi’râcına kurbân olayım.”

Bugün, kurban olma, yakın, daha da yakın olma günü.
Bugün, İbrahim nesline, insanlığa Allah’ın ayetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten ve onları tezkiye eden el-Muallim’in, el-Beşîr’in, el-Emîn’in, es-Sâdık ve el-Mübelliğ’in doğuş günü.
Efendim, bu kutlu güne erdiren Rabb’a şükür!

 Bilal Kemikli

bkemikli@gmail.com