Derviş Mustafa, Ayyâr

Derviş Mustafa, Ayyâr

(ö. 1222/1807)

TEKKE KAPISI – BAYRAM ALİ KAYA

Defter-i Dervîşân’da kaydedildiğine göre Ayyâr Derviş Mustafa, esâsen Ka­sımpaşa Mevlevîhânesi sâkinlerinden olup Kütâhiyyevî Ebûbekir Dede za­manında Yenikapı Mevlevîhânesi’nde çileye girmiş ve daha sonra sırasıyla Galata Mevlevîhânesi ve Kasımpaşa Mevlevîhânesi’nde sâkin olmuştur. Der­viş Mustafa, yine Defter-i Dervîşân’da bildirildiğine göre 27 Cemâziyelâhir 1222 (25 Ağustos 1807) tarihinde vefat etmiştir.500


500  Defter-i Dervîşân-I, vr. 25a.