IŞKNÂME, TIRÂŞNÂME, RİSÂLE-İ ÂFÂK U ENFUS

IŞKNÂME, TIRÂŞNÂME, RİSÂLE-İ ÂFÂK U ENFUS

Mürşide TOPCU

ÖNSÖZ

Işknâme, Tırâşnâme ve Risâle-i Âfâk u Enfus adlı bu üç eserin aşağıda belirtileceği üzere farklı kütüphanelerde birçok yazması vardır. Bu yazmalarda bu üç eser için de müellifleri konusunda farklı bilgiler mevcuttur. Buna göre anılan eserler çoğunlukta Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’ye atfedilmekle birlikte XVI. yüzyıl Mevlevî şairlerinden Muğlalı İbrâhîm Şâhidî Dede’ye (öl.1550) ait olduğu son dönem kaynaklarında açıklığa kavuşturulmuştur.

Muğlalı İbrâhîm Şâhidî Dede yazdığı Türkçe ya da Farsça eserlerini, Mevlevîliğin tanınması ve geniş kitleler tarafından anlaşılmasını sağlamak amacıyla meydana getirmiştir. Özellikle Tuhfe-i Şâhidî, Gülşen-i Tevhîd ve Gülşen-i Esrâr isimli üç eseri döneminin yani XVI. yüzyıl edebiyatına büyük katkıda bulunmuş ve en çok bahsedilen Mevlevî şairlerinden biri olmuştur.

Üzerinde çalıştığımız Işknâme, Tırâşnâme ve Risâle-i Âfâk u Enfus adlı eserleri de genel olarak tasavvufî bir yapıya haizdir. Yine bu üç küçük eserinde de İbrâhîm Şâhidî Dede’nin amacı değişmez ve Mevlevîliğin anlaşılması için elinden geleni yapar.

Iskname Tirasname Risale I Afak U Enfus