Kıbrıs Lefkoşe Mevlevîhânesi’nde Yetişmiş Mevlevî Divan Şâirleri

Kıbrıs Lefkoşe Mevlevîhânesi’nde Yetişmiş Mevlevî Divan Şâirleri

İlhan GENÇ

ÖZET

Mevlevîlik, uzun asırlar boyunca Türk kültürünün ve edebiyatının şekillenmesinde olumlu ve verimli hizmetlerde bulunmuştur. Bu hizmetleri özellikle mevlevihâneler vasıtasıyla yerine getirmiştir. Kıbrıs Lefkoşe’de kurulan mevlevihâne de uzun asırlar boyunca Mevlevîliğin duyuş ve düşünüş sistemini ve dolayısıyla büyük düşünür Mevlânâ’nın fikirlerini bu vatan toprağında yaşamış olan insanlara ulaştırmıştır. Adı geçen mevlevihânede yetişmiş Mevlevî-Divan Edebiyatı şairleri hususunda ilk ve önemli kaynak olan Esrar Dede’nin Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye’si bu maksatla incelenmiş ve ayrıca Mevlevîlik konusunda genel bir çerçeve çizilmiştir.

Kibris Lefkose Mevlevihanesinde Yetismis Mevlevi Divan Sairleri