MESNEVÎ ŞÂRİHİ İSMÂÎL RÜSÛHÎ-İ ANKARAVÎ’NİN ŞİİRLERİ

MESNEVÎ ŞÂRİHİ İSMÂÎL RÜSÛHÎ-İ ANKARAVÎ’NİN ŞİİRLERİ

Erdoğan TAŞTAN

ÖZET
17. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden biri olan Mesnevî şârihi İsmâîl-i Ankaravî, daha ziyade Mecmû‘atü’l-Letâ’if ve Matmûratü’l-Ma‘ârif adlı şerhi ve diğer mensur eserleri ile tanınmaktadır. Ancak kaynaklarda Ankaravî’nin “Rüsûhî” mahlası ile şiirler yazdığı ve bir divan tertip ettiği de belirtilmektir. Bugün elimizde kendisine ait bir divan bulunmasa da çoğunluğu şiir mecmûası olan farklı yazmalarda Ankaravî’nin şiirlerine rastlanmaktadır. Bu makalede şairin söz konusu yazmalardan derlenen şiirleri bir araya getirilmiş ve tenkitli metin olarak okuyucuya sunulmuştur. Metin kısmında 34 tane şiire yer verilmiştir. Ayrıca bu şiirlerden hareketle şairin edebî kişiliği ve sanatı hakkında değerlendirmeler de yapılmıştır. Ankaravî’nin şiirlerinde daha ziyade tasavvufî konulara yer verdiği, ancak zaman zaman klâsik üslup ve muhtevaya uygun şiirler yazdığı da görülmektedir. Elimizdeki şiirlerin çoğunluğu Türkçe, bir kısmı Arapça, bir kısmı da mülemma tarzında Türkçe, Arapça ve Farsça karışık olarak yazılmıştır.

Mesnevi Sarihi Ismail Rusuhi I Ankaravinin Siirleri