MEVLÂNA BİBLİYOGRAFYASI – Mustafa TEKİN

MEVLÂNA BİBLİYOGRAFYASI

Dr.,Mustafa TEKİN

 Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Din Sosyolojisi A.B.D.

ÖZET
Mevlâna Celâleddin Rûmi ve Onun eserleri üzerinde çalışmak isteyen araştırmacılarımızın en çok ihtiyaç duydukları şeylerden birisi de çalışma konusunda oluşturulan bibliyografyadır. Bu araştırma, Türkiye sınırları dışında da çalışmalara konu olan  Mevlâna ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaları ele alan bir Mevlâna bibliyografyasıdır. Şüphesiz Mevlâna, hakkında bugüne kadar en çok araştırma yapılan, bildiri ve sempozyumlarla tanıtılan tarihi şahsiyetlerden birisidir. Dolayısıyla bir Mevlâna araştırmasına başlanmadan önce, daha önceki çalışmaların hangi noktada yoğunlaştığını, hangi alanlarda eksikliklerin olduğunu göstermede Mevlâna bibliyografyasının önemi tartışmasızdır. Bu araştırma, Türkçe olarak yayımlanan çalışmaları muhtevî niteliğiyle bu bağlamda bir kolaylığı getirebilecektir. Yazarların soyadlarını esas alarak alfabetik sıraya göre hazırlanan bu bibliyografya, tezler,  kitaplar ve makaleler gibi üç kategoriden oluşmaktadır.
ANAHTAR KELİMELER: Mevlâna, Bibliyografya, Makale, Kitap, Tez.
BIBLIOGRAPHY OF MEVLANA
Mevlana Jelaleddin Rumi is one of the historical persons. So there are many works on Mevlana. As we know, A bibliography is very important for researchers. In this context, we wanted to to prepare a bibliography of Mevlana. There are symposiums and congresses on Mevlana in Turkey and Abroad. This study aims to introduce works in Turkey. Our researchers who want to study on Mevlana Jelaleddin Rumi must have a bibliography was prepared as to alphabetical order. It contains three basic categories. These are thesis, books and articles. We see that there were researches concerning different fields like literature, law and architect. This is important point. At the same time, ıt can be say that many books on Mevlana were popular. So scientific researches must increase.
THE KEY WORDS: Mevlâna, Bibliography, Article, Book, Thesis.
GİRİŞ:
Mevlâna Celâleddin Rûmi, gün geçtikçe yeni çalışmalarla zenginleşen bir araştırma konusu olma özelliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Bugün gerek akademik gerekse akademi dışı çevrede Mevlâna, hakkında en çok araştırma yapılan, kongre ve sempozyumlar düzenlenen konulardan biri olmaya devam etmektedir. Bibliyografya çalışmaları, genel olarak araştırılan konuyla ilgili ne tür eserler ortaya konduğunu, hangi alanlara yoğunlaşıldığını göstermek gibi bir işlevsel bir boyuta da sahiptirler. Dolayısıyla araştırmacılar, öncelikle konuya hangi perspektiften yaklaşacaklarını ve ne tür çalışmalara yöneleceklerini bibliyografya aracılığıyla görebileceklerdir. Mevlâna bibliyografyasının da bu bağlamda araştırmacıya bir panaroma çizeceği şüphesizdir. Ancak Türkiye’de bu konuda çok çalışmalar bulunduğundan, tüm bu müktesebâtın görülebildiğini iddia etmek zordur. Bilhassa makale ve bildiriler için bu daha çok geçerlidir. Belirtmeliyiz ki, Mevlâna bibliyografyası devamlı güncellenmesi ve kemâle erdirilmesi için çalışılması gereken bir konu olma hüviyetine sahiptir.
Biz de bu çerçevede Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin daha derinlikli ve düzeyli araştırılması için bir Mevlâna bibliyografyası hazırlanmasının önemli olduğundan hareketle böyle bir çalışmaya teşebbüs ettik. Mevlâna araştırmaları öncelikle iyi bir bibliyografya oluşturmaktan geçmektedir. Bu çalışma da Mevlâna ile ilgili Türkiye’de ve Türkçe çalışmaları kapsamına almaktadır. Ancak zaman zaman yabancı ülkelerde yapılan ve Türkçe’ye çevrilen çalışmalara yer verilmiştir. Araştırmamızı sadece Türkiye ve Türkçe ile sınırlandırmamız, hem Türkiye’de hem de dışarıda yapılan çalışmaların bir makalenin  kapsamını zorlayacağı gerçeğinden kaynaklanmaktadır.
Bu araştırmada Mevlâna Celâleddin Rûmi ve O’nun eserleriyle doğrudan ilgili çalışmalara yer verdiğimizi belirtmeliyiz. Ancak az da olsa doğrudan ilintili olmayan çalışmalar da zikredilmiştir. Ayrıca tanıtım amaçlı ve yazarı belli olmayan broşürler de burada yer almamıştır. Yine makaleler görülebildiği kadarıyla tek tek verilerek, okuyucu ve araştırmacının makale konusunu görmesi sağlanmak istenmiştir. Bibliyografya hazırlanırken Konya’da bulunan Mevlâna Dökümantasyon Merkezi ile farklı kurumsal ve özel kütüphaneler taranmıştır. Bunların dışında son tarafta verilen kaynakçada yer alan eserler de bize yardımcı olmuştur.
Bu bibliyografyada Mevlâna ile ilgili çalışmalar üç kategoride, soyadı açısından alfabetik  sıraya göre ele alınmışlardır. Bir yazarın birden fazla çalışması varsa, bunlar kendi aralarında tarih sırasıyla verilmişlerdir. Eser isimleri italik olarak yazılmıştır. İlk kategori Mevlâna ve O’nun eserleriyle ilgili Türkiye ölçeğinde üniversitelerde yapılan tez çalışmalarıdır. İkinci kateoride kitaplar yer almaktadır. Burada Türkiye’de bu zamana kadar yayımlanan Mevlâna ile ilgili kitap boyutundaki çalışmalar bulunmaktadır. Üçüncü kategoride ise konuyla ilgili yapılan makale düzeyindeki çalışmalara yer verilmiştir.
Tezler; konuyu hazırlayan, çalışmanın ismi, hangi üniversite ve enstitüye bağlı olarak hazırlandığı ile programı (yüksek lisans, doktora), hazırlandığı yer ve tarih sırasıyla tanıtılmıştır. Kitaplar; yazar, kitabın ismi, baskı sayısı, basıldığı yer, yayınevi ve tarih sırasıyla verilmiştir. Makaleler; yazar, “makalenin ismi”, yayımlandığı dergi veya kitap, cilt ve sayı no, yayımlandığı yer ve tarih sırasıyla tanıtılmıştır. Burada sık sık tekrarlardan kaçınmak için dergi ve kitap adlarında kısaltmalara gidilmiştir ki onların makaleler kategorisinin sonunda açılımları belirtilmiştir.
İlmi ve akademik çalışmalara temel oluşturmak amacıyla hazırlanan bu araştırma, Mevlâna Celâleddin Rûmi ile ilgilenenlerin temel bir “kitapçığını” oluşturabilirse amacına ulaşmış olacaktır. Şimdi sırasıyla bu çalışmaları tanıtabiliriz.
MEVLÂNA İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR:

  1. a) Tezler:
  2. aa) Lisans ve Seminer:

1-                Aktün, Hikmet: Mevlâna ve Mevlevîlik Hakkında Türkiye’de Çıkan Basma Eserlerin Bibliyografyası: Kitap-Makale, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Lisans Tezi), İstanbul, 1974.
2-                Şimşekler, Nuri: Mevlâna ve Mevlevîlik Hakkında Yazılmış Yeni Harfli Türkçe Eserler Bibliyografyası, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Semineri), Konya, 1995.
3-                Türkmen, Korman: 1974-1991 Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası’nda Geçen Mevlâna, Eserleri; Mevlevî Kültürü ve Mevlev”ilik İle Alâkalı Kitap ve Makalelerin Listesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Semineri), Konya, 1994.

  1. ab) Yüksek Lisans:

1-                Akkoyun, Muti: Ruhu’l-Mesnevî’deki Metot ve Mevnevî’nin İlk Onsekiz Beyti, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İst., 1985.
2-                Aksoy, Mustafa: Molla Lütfi’nin Risale-i Mevlâna Lütfi’si, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1991.
3-                Alp, Faruk: Divân-ı Kebîr Nüshaları (Tasvir, Mukayese, İndeks), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1997.
4-                Arslan, Sebahattin: Şerhu`l Mesnevî III.Cild Transkripsiyonlu Metin, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2000.
5-                Aslantürk, Mahmud: Şerh-i Cezire-i Mesnevî (İnceleme-Transkripsiyonlu Metin-İndeks), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş, 1996.
6-                Ata, Ferudun: House of Mevlevîs of Çankırı (Çankırı Mevlevîhanesi –Konya Mevlâna Müzesi Arşivi’nde 69, 70 nolu Zarflardaki Belgelere Göre-, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1995.
7-                Bakırcı, Naci: Konya Mevlevî Dergah’ından Mevlâna Müzesi’ne Nakledilen Türk Kumaşları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1991.
8-                Başar, Didem: XIX. Yüzyıla Kadar Bestelenmiş Mevlevî Âyinlerinin Müzikal Analizi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1999.
9-                Bayram, Ahmet: Mesnevî’de Mevlâna’nın Eğitim ve Eğitim Yöneticisine Dair Görüşleriyle Modern Anlayışı Bir Karşılaştırma Denemesi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2001.
10-            Bektaş, Ömer: Rusûhi İsmail Efendi ve Mesnevî Şerhi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1993.
11-            Çanakçı, Kadir: Mevlâna`nın Toplum ve Devlet Görüşü, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1999.
12-            Çatak, Adem: Mevlâna’nın Hadisten Referansları ve Hadisleri Yorumu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001.
13-            Çiçek, Hasan: Mevlâna`nın Mesnevî`sinde Eğitime İlişkin Bir Yöntem (Örnekle Eğitim), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 1996.
14-            Çorumluoğlu, Özşen: Yersel Fotogrametrinin Mimarlık Fotogrametrisine Uygulanması ve Mevlâna Müzesi Örneği, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 1991.
15-            Demir, Nefise: Mevlâna’ya Göre Akıl ve Aşk, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1995.
16-            Durgun, Selahattin: Sarı Abdullah Efendi ve Şerh-i Mesnevî (Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1993.
17-            Erdoğdu, Goncagül: Osmanlı Devleti’nde Mevlevî Tarikatı’nın Klasik Öncesi Dönemi (13-17. Yüzyıl), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999.
18-            Erkan, Elif: Hz. Mevlâna’nın Eserlerinde Şems-i Tebrizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2003.
19-            Erkekoğlu, İbrahim: Hicri “1289-1297” Dönemine Ait Mevlâna Müzesi’ndeki Doksandört Nolu Şer`iyye Sicil Defterinin Tahlili, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1993.
20-            Erktaş, Miktat: Eğitim Tarihinde “Mektubat” Metodu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 1996.
21-            Etik Enver: Bazı Mevlevî Âyinleri ve Nayî Osman Dede, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1987.
22-            Göktaş, Lütfiye: Türk Sanatında Şamdanlar (Hacıbektaş ve Mevlâna Müzelerinde Yer alan Çok Kollu Şamdanlar), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995.
23-            Gül, Özer: Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Mesnevî’sindeki Dini Motiflerin Tespiti ve Değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2002.
24-            Gümüşışık, Gaye: Konya Mevlâna Müzesi`nde Yer Alan Rüstem Paşa`nın Vakfettiği Tezhipli Kur`an-ı Kerimler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001.
25-            Kalemci, İsmail: Mevlâna’nın Divan-ı Kebir’indeki Büyük Tarihi Olaylar ve Yorumları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1990.
26-            Karakaş, Nurdan: Mevlâna Celaleddin-i Rumi ve Kaza – Kader Görüşü, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2001.
27-            Kolçal, Fehmi: Mevlâna’nın Tanıtım Faaliyetlerinin Grafiksel Açıdan İncelenmesi (Cumhuriyet Dönemi), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 1999.
28-            Küçük, Osman Nuri: Fihi Ma Fih Ekseninde Mevlâna Celaleddin Rumi`nin Tasavvufi Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2001.
29-            Küçükdağ Yusuf: Mevlâna Dergahı Vakfiyelerinden Abid Çelebi ve Veled Bekir Vakfiyesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1986.
30-            Öztürk, Nuray: Mevlevî Nezir Ahmed ve Romancılığı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1998.
31-            Sevgi, Ahmet: Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin İctimâi ve İnsâni Cephesi, Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü, Erzurum, 1973.
32-            Siviloğlu, Osman: Mevlâna Müzesi, Müzelik Yazma Eserler Kataloğu cilt=1-2, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1994.
33-            Sultanoğlu, Cesur: Mesnevî Sözlüklerinden Müşkilât-ı Mesnevî (İnceleme, Tercüme, İndeks), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2001.
34-            Taşdelen, Sinan: Cumhuriyet Döneminde Mevlevîlik Üzerine Araştırma Yapan İlim Adamları ve Feridun Nafiz Uzluk, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2001.
35-            Tekin, Mustafa: Mevlâna Celaleddin Rumi`de Din ve Toplum, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1995.
36-            Temizel, Ali: Mevlâna ve Mevlevîlikle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler ve Müellifleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1996.
37-            Turhan, Harun: Mevlâna’nın Varlık Anlayışı, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1998.
38-            Tüccar, Ahmet: Mevlâna’nın Fihi Ma-Fih’te Eğitim ve Öğretim Görüşü, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1992.
39-            Türkoğlu, Abdullah: Mesnevî’nin Birinci Cildindeki Câriye Hikâyesinin Şerhlere Göre Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1990.
40-             Yavuz, Kemal: Mecalis-i Seb’a’da Eğitim, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1993.
41-             Yiğiter, Ali: Tasavvufta Mektûbat Geleneği ve Mevlâna Halid Bağdâdi’nin Mektûbatı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.
42-            Zorlu, Cem: Mecmuatü’t-Tevârihi’l-Mevleviyye’nin Neşri ve Tanıtımı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1992.

  1. ac) Doktora:

1-                Açık, Nilgün: Divan Edebiyatında Mevlevîlik Etkisi ve Mevlevî Şairler, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.
2-                Arbaş, Hamit: Mevlevîliğin Türk Plâstik Sanatlarına Etkileri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997.
3-                Arpaguş, Safi: Mevlâna’nın Dini Anlatım Metodu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2001.
4-                Aytekin, Ülker: Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevî Şerhi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002.
5-                Bakırcı, Mehmet: Mesnevî’de Tasavvuf, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1987.
6-                Bakırcı, Naci: İç Anadolu Bölgesindeki Mevlevî Mezar Taşlarında Görülen Dekoratif Sanatlar ve Semboller, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1999.
7-                Baykan, Erdal: Bir Din Felsefesi Problemi Olarak Mevlâna’da Tanrı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Konya, 1999.
8-                Ceyhan, Semih: İsmail Ankaravî ve Mesnevî Şerhi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
9-                Cezayirli, Gülay: Ankara’da Bir Mevlevî Topluluğu (Din Sosyolojisi Açısından Bir İnceleme), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1996.
10-            Çelik, İsa: Abidin Paşa’nın Mesnevî Şerhi ve Tasavvufî Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2001.
11-            Çetinkaya, Yalçın: Mevlevîlikte Müzik Felsefesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Sanatta Yeterlilik), İstanbul, 2000.
12-            Duru, Necip Fazıl: Mevlevî Şairlerin Mevlevîlik Unsurları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999.
13-            Gül, Halim: Mesnevî’de Kur’anî Referanslar ve Kur’an Âyetlerine Getirilen İşârî Yorumlar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003.
14-            Güllüce, Hüseyin: Mevlâna ve Kur`an Tefsiri Açısından Mesnevî, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1998. (Yayımlandı: İstanbul, Ötüken Yay., 1999.)
15-            Gültek, Nermin: Mevlevî Ayinlerinde Kullanılan Usuller ve Kullanılış Sebepleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Sanatta Yeterlilik), İstanbul, 1996.
16-            Küçük, Osman Nuri: Mevlâna Örneğinde Benliğin Değişiminde Tasavvufî Tecrübenin Psikolojik Değeri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
17-            Küçük, Sezai: XIX. Yüzyılda Mevlevîlik ve Mevlevîler, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000.
18-            Usta, Mustafa: Mesnevî’de Mevlâna’nın Eğitim Anlayışı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1990.
19-            Yardım, Ali: Mesnevî Hadisleri (Tesbit-Tahkik), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1983.
20-            Yıldırım, Kazım: Muhyiddin Arabi ve Sistemi (Gazali, Suhreverdi, Konevi ve Mevlâna ile Mukayeseleri), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1991.

  1. b) Kitaplar:

1-                Ahmed-i Sipehsalar, Feridun b.: Mevlâna ve Etrafındakiler, Çev. Tahsin Yazıcı, İstanbul, Tercüman Yay., 1977.
2-                Akın, İ. Behçet: 677. Ölüm Yıldönümünde Mevlâna Calâl-üd-Dîn Belhî Ü Rûmî, Zonguldak, Karaelmas Basımevi, 1950.
3-                Akıncı, Laika Karabey: Garplı Gözüyle Türk Musikisi, İstanbul, Doğan Güneş Yay., 1963.
4-                Akşiray, Sabahat: Mevlâna’dan Sohbetler II, İzmir, y.y., t.y.
5-                Akyurt, Mehmet Yusuf: Konya Âsâr-ı Antika Müzesinde Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Sandukası, İstanbul, Devlet basımevi, 1936.
6-                Alkor, Haydar: Mevlevîlik ve Bektaşilik, Konya, Yeni Kitap Basımevi, 1946.
7-                Alpöz, Ahmet-Ergün, Ender: Hz. Mevlâna ve Mevlevî Âyinleri-1. Notalar, İstanbul, Milliyetçiler Derneği Neşriyatı, 1969.
8-                Ankaravî, İsmail: Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevî Erkânı-Mesnevî Beyitleriyle Kırk Hadis Şerhi, Yayına hazırlayan: Semih Ceylan, İstanbul, Daru’l-Hadis Yay., 2001.
9-                Aray, Macit: Mevlâna Konuşuyor, İstanbul, Gayret Kitabevi, 1955.
10-            Araz, Nezihe: Aşk Peygamberi Mevlâna, İstanbul, Kervan Kitapçılık, 1972.
11-            Aslan, Gülşen-Aslan Ayşe: Çocuklar İçin Mesnevî’den Hikayeler, Konya, Konya Karatay Belediyesi Kültür Yay., 2001.
12-            Asya, Arif Nihat: Kubbe-i Hadrâ, Ankara, Yıldız Matbaası, 1956.
13-            Âşık Kul Sâdi, Mevlâna’yı Anlamak, İstanbul, Vahdet Yay., 1984.
14-            Atasağun, Galip: Mevlâna Celâleddin Rûmi ve Mesnevî’de Bahsedilen Dinler, Konya, y.y., 2001.
15-            Atis, İbrahim: Mevlâna’ya Onsekiz Şiir, İstanbul, Sayılı Basımevi, 1964.
16-            B. Çelebi, Celâleddin: Hz. Mevlâna’da İlim, Konya, İl Kültür Müd. Yay., 1992.
17-            B. Çelebi, Celâleddin-Top, Hafız Hüseyin-Günay, A. Mete: Hz. Mevlâna’nın Mübarek Duaları-Mevlevî Evrâd-ı Şerîfesi, 3. baskı, İst., y.y., 1995.
18-            B. Çelebi, Celâleddin: Hazret-i Mevlâna, 4. baskı, Konya, Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yay., 1997.
19-            B. Çelebi, Celâleddin: Hz. Mevlâna Okyanusundan…, Konya, Konya Valiliği İl Kültür Müd. Yay., 2002.
20-            B. Çelebi, Celâleddin: Hz. Mevlâna’da Akıl, Vuslat, Kadın, Yunus, Gönül, Hicret, Mûsikî ve Semâ, Konya, Konya Valiliği İl Kültür Müd. Yay., t.y.
21-            Baş, Haydar: İslâm ve Mevlâna, İst., İcmâl Yay., 1994.
22-            Barre’s, Maurice: Mevlâna’nın Huzurunda, Çev. Mehmet Önder, Konya, Şahap Kitabevi Yay., 1963.
23-            Beytur, Mithat Bahari: Destegül, İstanbul, 1925.
24-            Beytur, Mithat Bahari: Mesnevî Gözüyle Mevlâna- Şiirleri, Aşk ve Felsefesi, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası, 1965.
25-            Bilginer, Recep: Mevlâna, Âşık ve Mâşuk, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., 1992.
26-            Büyükaksoy, Kazım: “Mesnevî Hâtıraları”, İst., Ahmet Sait Matbaası, 1952.
27-            Büyükbayraktar, Mevlüt: Mevlâna’da Arayış ve Buluş, Konya, Damla Matbaası, 1985.
28-            Büyükkörükçü, H. Tahir: Hakiki Vechesiyle Mevlâna ve Mesnevî, İstanbul, Cağaloğlu Yay., 1962.
29-            Büyükkörükçü, H. Tahir: Mevlâna ve Mesnevî Gözüyle Peygamber Efendimiz, Konya Cağaloğlu Yay., 1963.
30-            Can, Şefik: Mevlâna ve Eflatun, Konya, İleri Basımevi, 1965.
31-            Can, Şefik: Hz. Mevlâna’nın Rubâileri, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., 1990.
32-            Can, Şefik: Mevlâna-Hayatı, Şahsiyeti Fikirleri, İstanbul, Ötüken Yay., 1995.
33-            Can, Şefik: Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi, 6 cilt., İstanbul, Ötüken Yay., 1997.
34-            Can, Şefik: Hz. Mevlâna’nın Mesnevî Tercümesi I-III., İstanbul, Ötüken Yay., 1999.
35-            Can, Şefik: Divan-ı Kebîr-Seçmeler, I-IV, İstanbul, Ötüken Yay., 2000.
36-            Can, Şefik: Cevâhir-i Mesneviyye, 2 cilt, İstanbul, Ötüken Yay., 2001.
37-            Çarpan, Necla: Mevlâna İle, Ankara, y.y., 1965.
38-            Çarpan, Necla: Mevlâna Celâleddin-i Rûmi Hazretlerinin Ölümsüz Ruh Varlığının Mâneviyat Âlemlerinden Seslenişinin Yankıları ve O’na Selamlar, 1. cilt, Ankara, Resimli Posta Matbaası, 1965; 2.cilt, Ankara, Doğuş Matbaası, 1966; 3. cilt, Ankara, Güneş Matbaası, 1969.
39-            Çarpan, Necla: Hz. Mevlâna’dan Çağrı, Ankara, Doğuş Matbaası, 1968.
40-            Çarpan, Necla: İnsanın Korkusu-Mevlâna, 3. baskı, Ankara, y.y., 1980.
41-            Çarpan, Necla: Açılan Kucak-Mevlâna, Ankara, Doğuş Matbaası, 1980.
42-            Çarpan, Necla: Kuş Yaralanınca, 3. baskı, Ankara, Doğuş Matbaası, 1980.
43-            Çarpan, Necla: Talih Kuşu, Ankara, Yeni Mesnevî Yay., 1980.
44-            Çarpan, Necla: Yuva Yuva İçinde-Mevlâna, 3. baskı, Ankara, Doğuş Matbaası, 1980.
45-            Çarpan, Necla: Tencerenin Masalı, Konya, Yeni Mesnevî Yay., 1981.
46-            Çelebi, Âsaf Hâlet: Mevlâna’nın Rubâileri, Kanaat Kitabevi, 1939.
47-            Çelebi, Âsaf Hâlet: Mevlâna Hayatı, Şahsiyeti, Eserlerinden Parçalar, İstanbul, Kanaat Kitabevi, 1939.
48-            Çelebi, Âsaf Hâlet: Seçme Rubailer, İstanbul, 1944.
49-            Çelebi, Âsaf Hâlet: Mevlâna ve Mevlevîlik, İstanbul, y.y., 1957.
50-            Çelebioğlu, Âmil: Mesnevi-i Şerif Manzum Nahifi Tercümesi, İstanbul, Sönmez Neşriyat, 1967.
51-            Dağlarca, Fazıl Hüsnü: Mevlâna’da Olmak, İstanbul, Çağrı Yay., 1958.
52-            Demir, Süleyman: Hz. Mevlâna’nın Hayatı ve Menkîbeleri, İstanbul, Demir Kitabevi Yay., 1990.
53-            Demirci, Mehmet: Mevlâna’dan Düşünceler, İzmir Akademi Kitabevi, 1997.
54-            Demirörs, Niyazi: Aranılan Sevgili: Hz. Mevlâna Şems-i Tebrizi Hazretlerini Şam’da Niçin Aradı?, Ankara, Yüksel Matbaası, 1965.
55-            Derviş, Ahmet-Kul Sâdi: Mesnevî Pınarı, Konya, 1979.
56-            Duru, Muhittin Celâl: Tarihî Simalardan: Mevlevî, İstanbul, Kader basımevi, 1952.
57-            Ebussuudoğlu, Nuri: İstanbul’da Mevlevî Tekkeleri, t.y.
58-            Efe, Ahmet: Hazret-i Mevlâna’dan Hikayeler, Konya, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 1999.
59-            Eflâki, Ahmet: Âriflerin Menkîbeleri, 2 cilt, Çev. Tahsin Yazıcı, İst., M.E.B. Yay., 1989.
60-            El-Bûti, M.Said Ramazan: Mevlâna, İslam ve Hikmet, Çev. Ali Hüsrevoğlu, Konya, Selçuklu Belediyesi Yay., 1995.
61-            Emiroğlu, İbrahim: Sûfi ve Dil-Mevlâna Örneği, İstanbul, İnsan Yay., 2002.
62-            Emiroğlu, İbrahim: Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlâna, İstanbul, İnsan Yay., 2002.
63-            Eraydın, Selçuk: Kur’an ve Sünnet Çizgisinde Hz. Mevlâna, Konya, Selçuklu Belediyesi Yay., t.y.
64-            Ercan, Enver: Mevlâna’dan Masallar, İstanbul, Yuva Yay., 1990.
65-            Ergun, Sadeddin Nüzhet: Mevlâna, İstanbul, Kanaat Kitabevi, 1932.
66-            Ergun, Sadeddin Nüzhet: Türk Musikisi Antolojisi, İstanbul, y.y., 1942.
67-            Ergun, Sadeddin Nüzhet: Türk Musikisi Antolojisi-Dini Eserler, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 1942.
68-            Erguner, Süleyman: Ney-Metodu, İstanbul, Yaşar Matbaası, 1986.
69-            Ergün, Mustafa: İnsan ve Eğitimi: Mevlâna Üzerine Bir Deneme, Ankara, Ocak Yay., 1993.
70-            Erol, Erdoğan: Mevlâna’nın Hayatı, Eserleri ve Mevlâna Müzesi, Konya, y.y., 2004.
71-            Esen, Muzaffer: Mevlâna, İstanbul, Gençlik kitapları Yay., 1943.
72-            Esrar Dede: Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye-İnçeleme, Metin, Hazırlayan: İlhan Genç, Ankara Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., 2000.
73-            Etik, Arif: Mevlâna’da Manevi Görüş, Konya, Ülkü Basımevi, 1964.
74-            Etik, Arif: Şems-i Tebrizî ve Mevlâna, Konya, Sebat Ofset Yay., 1982.
75-            Evliyagil, Necdet: Çağdaş Türk Şiiri-Hayyam ve Mevlâna’dan Seçmeler, Ajanstürk Takvimi Şiir Antolojisi, 1965.
76-            Evliyaoğlu, Gökhan: Mevlâna Sevgisi, İstanbul, Amca Matbaası, 1959.
77-            Eyüboğlu, İsmet Zeki: Bütün Yönleriyle Mevlâna Celâleddin-Yaşamı, Felsefesi, Düşünceleri, İstanbul, Özgür Yay., 1988.
78-            Fiş, Radi: Bir Mutasavvıf, Bir Âhi Hümanisti Celâleddin Rûmi, Çev. Mazlum Beyhan, İstanbul, Yön Yay., 1990.
79-            Fürûzanfer, Bediü’z-Zaman: Mevlâna Celâleddin, Çev. F. Nafiz Uzluk, İst., M.E.B. Yay., 1963.
80-            Genç, Vedat: Mevlâna İle İlgili Yazılardan Seçmeler, İstanbul, M.E.B. Yay., 1994.
81-            Gençosman, M. Nuri: Konuşmalar-Makâlat-ı Şems-i Tebrizi, İstanbul, Hürriyet Vakfı Yay., 1974.
82-            Gençosmanoğlu, M. Nuri: Mevlâna’dan Seçme Rubailer, Ankara, T.İş Bankası Yay., 1964.
83-            Gocul, Basri: En Güzel Şiirleriyle Mevlâna, 1969.
84-            Gocul, Basri: Mevlâna’dan Seçme Şiirler, Bursa Özvar Matbaası, 1970.
85-            Gocul, Basri: Mevlâna’nın En Güzel Şiirleri, Bursa, Taşman Matbaası, 1970.
86-            Gocul, Basri, Tanrı Aşkı (Mevlâna’nın EnGüzel Şiirleri), Bursa Özvar Matbaası, 1970.
87-            Gocul, Basri: Mistik Şiirler, Bursa, Özvar Matbaası, 1971.
88-            Gocul, Basri: Neler Demedim, Bursa, Özvar Matbaası, 1971.
89-            Gocul, Basri: Rubailer, Bursa, Özvar Matbaası, 1971.
90-            Gölpınarlı, Abdülbaki: Mevlâna’dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul, İnkılap kitabevi, 1953.
91-            Gölpınarlı, Abdülbaki: Mevlâna Celâleddin, 3. baskı, İstanbul, Inkılap Kitabevi, 1959.
92-            Gölpınarlı, Abdülbaki: Mevlevî Âdab ve Erkânı, İstanbul, İnkılap ve Aka Kitabevi, 1963.
93-            Gölpınarlı, Abdülbaki: Seçme Rubâiler, 1968.
94-            Gölpınarlı, Abdülbaki: Mevlâna Müzesi Yazmaları Katoloğu I-II, Ankara, T.Tarih Kurumu Basımevi, 1971.
95-            Gölpınarlı, Abdülbaki: Dîvan, İstanbul, Milliyet Yayın Ltd. Şti, 1971.
96-            Gölpınarlı, Abdülbaki: Fihi Mafih ve Mecâlis-i Seb’a’dan Seçmeler, Ankara, M.E.B. Yay., 1972.
97-            Gölpınarlı, Abdülbaki: Mevlâna-Hayatı, Eserlerinden Seçmeler, 4. baskı, İst., Varlık Yay., 1973.
98-            Gölpınarlı, Abdülbaki: Maarif-i Seyyid Burhaneddin Tirmizi, İstanbul, İş Bankası Yay., 1973.
99-            Gölpınarlı, Abdülbaki: Dîvan, İstanbul, İnkılap ve Aka Kitabevi, 1974.
100-        Gölpınarlı, Abdülbaki: Mesnevî ve Şerhi, 6 cilt, 2. baskı, Ankara, Kültür bakanlığı Yay., 1989.
101-        Gölpınarlı, Abdülbaki: Dîvan-ı Kebîr’den Seçmeler, Ankara, M.E.B. Yay., 1989.
102-        Gölpınarlı, Abdülbaki: Mevlevî Albümü, İst., İnkılap Kitabevi, t.y.
103-        Gülcan, D.Ali-Köroğlu, Süleyman: Karaman Mevlevîhânesi-Mevlevîlik ve karamanlı Mevlevî Velileri, Karaman, Doğuş Matbaası, 1975.
104-        Güllüce, Hüseyin: Kur’an Tefsiri Açısından Mesnevî, İstanbul, Ötüken Yay., 1999.
105-        Gündüz, İrfan: Mevlâna, İrşad ve İnsan, Konya, Selçuklu Belediyesi Kültür Yay., 1994.
106-        Güner, Ahmet: Mevlâna ve Mevlevîlik, b.y., y.y., t.y.
107-        Güntel, Mahmut Nedim: Mevlâna (Şiir), Konya, Ekekon Basımevi, 1943.
108-        Gür, Müslim: Aşıklar Sultanı Yüce Mevlâna’ya Tasavvuf Aleminden Gönül Armağanım, İstanbul, İstanbul Matbaası Sanat Enstitüsü, 1973.
109-        Gürer, Dilaver: Fusûsu’l-Hikem ve Mesnevî’de Peygamberlerin Öyküleri, İst., İnsan Yay., 2002.
110-        Gürgen, Ali Gündüz: Mevlâna’dan Günümüze Kadar Edebiyatımızda Geniş Sözlüklü Dini Şiirler Antolojisi, Konya, Yeni Kitap Basımevi, 1966.
111-        Gürtunca, M. Faruk: Mesnevî I, İstanbul, Ülkü Yay., 1963.
112-        Güvenç, R. Oruç: Mevlâna, İstanbul, Kıraçlı Yay., 1977.
113-        Güventürk, Faruk: Milletlerin Vicdan Aynası Mevlâna’ya Sesleniş, Okat Yay., 1962.
114-        Halıcı, Hasan: Amerika’da Mevlâna Törenleri, Konya, Konya Turizm Derneği Yay., 1979.
115-        Halıcı, Feyzi: Mevlâna ve Yaşama Sevinci, Konya, Konya Turizm Derneği Yay., 1978.
116-        Halıcı, Feyzi: Mevlâna Sevgisi, Konya, Konya Turizm Derneği Yay., 1981.
117-        Halıcı, Feyzi: Dinle Neyden, Konya, Arı Basımevi, 1984.
118-        Halıcı, Feyzi: Mevlâna Celâleddin, Hayatı ve Eserleri, Konya, Doğuş Matbaası, 1986.
119-        Halıcı, Feyzi: Mesnevî (İlk 1001 Beyit), Ankara.
120-        Heper, Sadettin: Mevlevî Âyinleri, Ankara, Güven Matbaası, 1974.
121-        Hidayetoğlu, A. Selâhaddin: Hazret-i Mevlâna Muhammed Celâleddin-i Rûmî Hayatı ve Şahsiyeti, 4. baskı, Konya, Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yay., 1999.
122-        Hikmet, Neriman: Mevlâna-Bilimsel Gerçeklik Açısından Varoluş Felsefesi, İst., Öncü Kitabevi, 1975.
123-        Huart, Clement: Mevlevîler Beldesi Konya, Çev. Nezih Uzel, İst., Tercüman Yay., 1978.
124-        Ilgar, Yusuf: Tarih Boyunca Afyon’da Mevlevîlik, Afyon, Türkeli Yay., 1985.
125-        Ilgar, Yusuf: Afyonkarahisar’da Mevlevîlik, Afyon, y.y., 1992.
126-        Irmak, Sadi: Lirizmin İki Doruğu: Mevlâna ve Gazali, Ankara, Güven Matbaası, 1976.
127-        Işıktaç, Kâzım: Mevlâna Yalnız Sizin Olamaz, İstanbul, Fikir Yay., 1968.
128-        Işıl, Hüseyin Rifat: Mevlâna Rubailerinden Seçilmiş Türkçe Manzum Tercümeler, İstanbul, Numune Matbaası, 1937.
129-        İpek, Yücel: Mevlâna, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1960.
130-        Kabaklı, Ahmet: Mevlâna, 6. baskı, İstanbul, Türk Edebiyat Vakfı Yay., 1987.
131-        Kanar, Yüksel: Hayvanların Dili-Mevlâna, İstanbul, Zafer Matbaası, 1982.
132-        Kanar, Yüksel: Hırsız Terzi-Mevlâna, İstanbul, Ekin Yay., 1982.
133-        Kanar, Yüksel: Mevlâna’dan Seçme Hikayeler, İstanbul, Ünlem Yay., 1991.
134-        Karabulut, Ali Rıza: Mevlâna’nın Hocası Seyyid Burhaneddin ve Kayseri, Kayseri, Seyyid Burhaneddin Vakfı Yay., 1994.
135-        Karabulut, Osman: Mevlâna Şems-i Tebrizî, Konya, Eser Matbaası, 1971.
136-        Karaismailoğlu, Adnan: Mevlâna ve Mesnevî, Ankara, Akçağ Yay., 2001.
137-        Karaismailoğlu, Adnan: Mesnevî I-II, Ankara, Akçağ Yay., 2004.
138-         Kayaoğlu, İsmet: Mevlâna ve Mevlevîlik, Konya, Konya Valiliği İl Kültür Müd. Yay., 2002.
139-        Kendi, İbrahim Aczi: Mevlâna ve Ruh-i Mesnevî, 1. Kitap, Konya, Yeni Kitap Basımevi, 1953.
140-        Kendi, İbrahim Aczi: Mevlâna ve Ruh-i Mesnevî-2. Kitap, Konya, Yeni Kitap Basımevi, 1959.
141-        Kerametli, Can: Galata Mevlevîhânesi, Ankara, Türkiye Turing ve Otomobil K. Yay.,  1977.
142-        Kocatürk, Sadettin: Mevlâna Divan-ı Kebir Üzerinde İncelemeler-Allah, İnsan ve Vusûl, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., 2001.
143-        Kocatürk, Sadettin: Mevlâna’da Varlık, İnsan, Aşk ve Ölüm Teması, Ank., Kültür Bakanlığı Yay., 2001.
144-        Koner, M. Muhlis: Mesnevî’nin Özü, Konya, Yeni Kitap Basımevi, 1961.
145-        Konuk, Hüseyin Avni: Fihi Mafih, Hazırlayan: Selçuk Eraydın, İstanbul, İz Yay., 1994.
146-        Köroğlu, Kazım: Mirsâd-ı Hakikat (Mesnevî Şerhlerine Dair), Konya, Yeni Kitap Basımevi, 1960.
147-        Köroğlu, Nuri: Hz. Mevlâna’nın İrşâdı, Konya, Adım Matbaası, 2002.
148-        Köseoğlu, Ali Rıza: Mevlâna Sofrasında, 1959.
149-        Lermioğlu, Ayten: Hz. Mevlâna ve Yakınları, İstanbul, Redhouse Yay., 1969.
150-        Lermioğlu, Ayten: Mevlâna ve Aşk, İstanbul, y.y., 1974.
151-        Lokmâni Dede: Menâkib-i Mevlâna, Haz. Halil Ersoylu, Ankara, Türk Dil kurumu Yay., 2001.
152-        Mansuroğlu, Mecdut: Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri, İstanbul, 1958.
153-        Mazıoğlu, Hasibe: Ahmet Remzi Akyürek ve Şiirleri, Ankara, y.y., 1987.
154-        Meriçboyu, Abdülkadir: Bugünün Diliyle Mevlâna, İstanbul, İstanbul Matbaası, 1955.
155-        Mevlevî, O: Mesnevî, I. Kitap, İstanbul, 1972; II. Kitap, Yörük Matbaası, Konya, 1973; III. Kitap, Ordu, Denizkuşları Matbaası, 1974.
156-        Mevlevî, O: Mesnevî ve Yedi Makam, Konya, Denizkuşları Matbaası, 1975.
157-        Mevlevî, O: Mesnevî’den Hikayeler, Konya, Denizkuşları Matbaası, 1980.
158-        Mevlevî, O: Mesnevî’den Hikayeler-36 Beyit ve Cariye Hikayesi, Konya, Denizkuşları Matbaası, 1980.
159-        Mevlevî, O: Üç Şehzade Hikayesi.Mesnevî’den Hikayeler, 2. baskı, Konya Denizkuşları Matbaası, 1980.
160-        Meyerovitch, Eva De Vitray: Mevnevî Mutlağın Arayışı, Çev. Mehmet Aydın, Konya, Selçuklu Belediyesi Yay., 1996.
161-        Meyerovitch, Eva De Vitray: Tarih Öncesinden Osmanlı Dönemine Kadar Konya, Hz. Mevlâna ve Semâ, Çev. Abdullah Öztürk., Konya, Konya Valiliği İl Kültür Müd. Yay., t.y.
162-        Meyerovitch, Eva De Vitray: Konya Tarihi ve Hz. Mevlâna, Çev. Melek Öztürk, Konya, Selçuklu Belediyesi Kültür Yay., t.y.
163-        Muhakkık-ı Tirmizî, Seyyid Burhaneddin: Maârif, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, y.y., 1973.
164-        Muînî: Mesnevî-i Muradiyye, Hazırlayan: Kemal Yavuz, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1982.
165-        Nahifî: Mesnevî-i Şerif I-III., Hazırlayan: Amil Çelebioğlu, İstanbul, Sönmez Neşriyat, 1972.
166-        Nedevî, Ebu’l Hasan Ali: Hz. Mevlâna: Duygu ve Düşüncede Tazelik, Çev. M. Eminoğlu, Konya, Hizmet Kitabevi, 1986.
167-        Nicholson, Reynold: Mevlâna Celâleddin Rûmi, Çev. Ayten Lermioğlu, İstanbul, Kervan Kitapçılık, 1975.
168-        Nüzhet, Sadettin: Mevlâna, İst., Kanaat Kütüphanesi, 1932.
169-        Odyakmaz, A. Nevzad: Bektaşilik, Mevlevîlik, Masonluk, İstanbul, İnkılap Yay., 1988.
170-        Okuyucu, Cihan: İçimizdeki Mevlâna, İstanbul, Bilge Yay., 2002.
171-        Olgun, M. Tahir: Şerh-i Mesnevî I-XIV., 2. baskı, İstanbul, Şamil Yay., t.y.
172-        Olgun, Tahir: Mesnevî’nin Eski ve Yeni Muterizleri, İstanbul, 1946.
173-        Olgun, Tahir: Mesnevî’nin Yeni Muterizine İkinci Cevap, İstanbul, Rıza Koşkun Basımevi, 1947.
174-        Onur, Oral: Edirne Mevlevîhanesi, İstanbul, y.y., 1999.
175-        Oral, M. Zeki: Hazret-i Mevlâna Dergahında Şaheserlerden Nişantaşı, Ankara, T.T.K. Basımevi, 1974.
176-        Önder, Mehmet: Mevlâna ve Türbesi, İstanbul, Yeni Kitap Yay., 1956.
177-        Önder, Mehmet: Mevlâna’nın Konya’daki Evi ve Medresesi, Konya, Gazeteciler Cemiyeti Yay., 1956.
178-        Önder, Mehmet: Mevlâna Şiirleri Antolojisi, İstanbul, Işık Yay., 1956.
179-        Önder, Mehmet: Mevlâna’nın Sandukası, Konya, Konya Müzesi Şaheserleri Yay., 1958.
180-        Önder, Mehmet: Gönüller Sultanı Mevlâna, İstanbul, Yıldız Basımevi, 1958.
181-        Önder, Mehmet: Çocuklar İçin Mevlâna’dan Hikayeler, Konya, Şahap Kitabevi, 1962.
182-        Önder, Mehmet: Mevlâna Şehri Konya, Ankara, Konya Valiliği Yay., 1962.
183-        Önder, Mehmet: Mevlâna Müzesi, Ankara, Ajans Türk-Kültür Yay., 1969.
184-        Önder, Mehmet: Mesnevî’den Hikâyeler, Ankara, İş Bankası Kültür Yay., 1969.
185-        Önder, Mehmet-Binarak, İsmet-Sefercioğlu, Nejat: Mevlâna Bibliyoğrafyası, 2 cilt, Ankara, İş Bankası Kültür Yay., 1973-1974.
186-        Önder, Mehmet: Çocuklara Mevlâna’dan Hikayeler, İstanbul, Damla Yay., 1975.
187-        Önder, Mehmet: Mevlâna Celâleddin Rumi, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., 1986.
188-        Önder, Mehmet: Yüzyıllar Boyunca Mevlevîlik, Ankara, Dönmez Yay., 1992.
189-        Önder, Mehmet: Mevlâna ve Mevlevîlik, İstanbul, Aksoy Yay., 1998.
190-        Özatila, Alişan: Hak Âşığı Mevlâna Celâleddin, İstanbul, Eko Matbaası, 1972.
191-        Özcan, Mustafa (Haz.): Refi Cevad Ulunay’ın Mevlâna, İhtifaller ve Konya Yazıları, Konya, Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yay., 2003.
192-        Özdamar, Mustafa: İnsanlığın Piri Hz. Mevlâna, İstanbul, Kırk Kandil Yay., 1999.
193-        Özkardeş, M.Ali: İnsanın Aslı ve Mevlâna Celâleddin Rûmi, İstanbul, Yenilik Basımevi, 1963.
194-        Özönder, Hasan: Konya Mevlâna Dergâhı, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., 1989.
195-        Öztemiz, Abdullah: Mesnevî I, İstanbul, Ötüken Yay., 1972.
196-        Öztürk, Yaşar Nuri: Mevlâna ve İnsan, 2. baskı, İstanbul, Yeni Boyut Yay., 1993.
197-        Panoyotopulos, I. M.: Benzersiz Mevlâna, Çev. Kriton Dinçmen, İstanbul, Scala Yay., 2000.
198-        Perhiz, Eyüp Necati: Kıssadan Hisseler. Mesnevî’den Seçme Hikayeler, İstanbul, Ebuzziya Basımevi, 1934.
199-        Rufaî, Kenan: Şerh-i Mesnevi-i Şerif, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat, 2000.
200-        Rûmi, Mevlâna Celâleddin: Divan-ı Kebir, 5 cilt, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1957.
201-        Rûmi, Mevlâna Celâleddin: Mektubat, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, İnkılap ve Aka Yay., 1963.
202-        Rûmi, Mevlâna Celaleddin: Rubâiler, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1964.
203-        Rûmi, Mevlâna Celâleddin: Mecalis-i Seb’a, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, Yeni Kitap Yay., 1965.
204-        Rûmi, Mevlâna Celaleddin: Fihi Mafih, Çev. Meliha Ülker Anbarcıoğlu, 5. baskı, İstanbul, M.E.B. Yay., 1990.
205-        Rûmi, Mevlâna Celaleddin: Mesnevî, 6 cilt, Çev. Veled İzbudak, 2. baskı, İst., M.E.B. Yay., 1991.
206-        Samancıgil, Kemal: Mevlâna, İstanbul, Cep kitapları Yay., 1960.
207-        Sarar, İsmail Ali: Mevlâna’dan Yana, İstanbul, Sönmez Neşriyat, 1961.
208-        Sargut, Meşkûre: Mevlâna Diyor ki, İstanbul, y.y., 1955.
209-        Sargut, Meşkûre: Hak ve Halk Yolunda Mevlâna, Konya, Azim Matbaası, 1958.
210-        Saruhan, Ruhi: Mevlâna ve Medyomluk, İstanbul, Ruh ve Madde Yay., 1984.
211-        Savgar, Cevdet: Mevlâna’ya Eskişehir’den Sesleniş, Eskişehir, Eskişehir Basımevi, 1955.
212-        Sayar, Ahmet Güner: Hasan Âli Yücel’in Tasavvufî Dünyası ve Mevlevîliği, İst., Ötüken Yay., 2002.
213-        Schimmel, Annamarie: Mevlâna Celaleddin Rumi’nin Şark ve Garpta Tesirleri, Ankara, Gutenberg Matbaası, 1963.
214-        Schimmel, Annamarie: Ben Rüzgarım Sen Ateş, Çev. Senail Özkan, İstanbul, Ötüken Yay., 1999.
215-        Sergen, Semih: Gönüller Işığı Mevlâna, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., 1998.
216-        Sevgi, H. Ahmet: Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi, Kayseri, 1995.
217-        Sevük, İsmail Habip: Mevlâna, İstanbul, Nurgök Matbaası, 1954.
218-        Sultan Veled: Maarif, Çev. M.Ülker Anbarcıoğlu, Ankara, M.E.B. Yay., 1941.
219-        Sultan Veled: İbtidâ-nâme, Ankara, Turizm Derneği Yay., 1976.
220-        Şafak, Yakup: Divan-ı Kebîr’den Seçmeler, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2000.
221-        Şafak, Yakup: Mesnevî’den Seçmeler, Konya, Büyükşehir Belediyesi Yay., 2003.
222-        Şahin, Muhammed: Mesnevî’nin Tenkidi, İstanbul, Güven Basımevi, 1946.
223-        Şardağ, Rüşdü: Tek Ciltte Mesnevî, Ankara, Başkent Yay., 1971.
224-        Şatoğlu, Abdullah: Mevlâna’nın Hocası Seyyid Burhaneddin, Ankara, t.y.
225-        Şeyh Galib: Şerh-i Cezîre-i Mesnevî, Hazırlayan: Turgut karabey-Mehmet Vanlıoğlu-Mehmet Atalay, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., 1996.
226-        Şimşekler, Nuri: Mevlâna Kronolojisi ve Mevlâna’dan Güzel Sözler, Karaman, Karaman Belediyesi Kültür Yay., t.y.
227-        Tahiru’l-Mevlevî, Şerh-i Mesnevî, 2. baskı, İstanbul, Selam Yay., 1971.
228-        Taneri, Aydın: Mevlâna Ailesinde Türk Milleti ve Devleti Fikri, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1987.
229-        Tanyaş, Hamza: Mevlâna’dan Rubailer, Ankara, T.İş bankası, Yay., 1987.
230-        Tarım, Cevdet Hakkı: Kırşehir Tarihinde Mevlâna ve Mevlevîler, Kayseri Sümer Matbaası, 1961.
231-        Tarlan, Ali Nihat: Mevlâna Celâleddin Rûmi, İstanbul, Varoğlu Yay., 1948.
232-        Tarlan, Ali Nihat: Mevlâna, İstanbul, Hareket Yay., 1974.
233-        Tezcan, Ahmet: Mesnevî’den Hikayeler, İstanbul, Trip Matbaası, 1992.
234-        Tezcan, Ahmet: Mesnevî’den Hikayeler-II. Mezarlıktaki Hazine, İstanbul, Trip Matbaası, 1992.
235-        Top, H.Hüseyin: Mevlevî Usul ve Âdabı, İstanbul, Ötüken Yay., 2001.
236-        Topçu, Nurettin: Mevlâna ve Tasavvuf, İstanbul, Hareket Yay., 1974.
237-        Toptaş, Mahmut: Mevlâna’nın Diliyle Kur’an Tefsiri, İst., Cantaş Yay., 2000.
238-        Toptaş, M. Ali: Mevlâna’da Cihad Anlayışı, İstanbul, Cantaş Yay., 1989.
239-        Tunalı, A. Yağmur: Mesnevî I-II, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay., 1992.
240-        Tuncalp, Enver: Mevlâna Sevgisi, Ankara, Şark Matbaası, 1973.
241-        Ulu Ârif Çelebi: Ulu Ârif Çelebi’nin Rubâileri, Çev. F. Nâfiz Uzluk, İstanbul, Kurtuluş Basımevi, 1949.
242-        Uludağ, Süleyman: İslâm Açısından Musiki ve Sema, İrfan Yay., t.y.
243-        Uzel, Nezih: Mevlâna ve İnsan-Türk Hümanizmasına Doğru…, İstanbul, Göl Yay., 1975.
244-        Uzluk, Feridun Nâfiz: Mevlâna’nın Yedi Öğüdü, Çev. M. Hulusi Karadeniz, 1937.
245-        Uzluk, Feridun Nâfiz: Mevlâna’nın Mektupları, İstanbul, 1937.
246-        Uzluk, Feridun Nâfiz: Divan-ı Sultan Veled, Ankara, Uzluk Basımevi, 1941.
247-        Uzluk, Şehabettin: Mevlâna’nın Ressamları, Ankara, Yeni Kitap Basımevi, 1945.
248-        Uzluk,Şehabettin: Mevlâna’nın Türbesi, Konya, Yeni Kitap Basımevi, 1946.
249-        Uzluk, Şehabettin: Mevlevîlikte Resim ve Resimde Mevlevîler, Ankara, İş Bankası Kültür Yay., 1957.
250-        Uzluk, Şehabettin: Mevlevî Hilâfetnâmeleri, Hekimbaşı Yalısı, Konya’da Selimiye Camii (Vakıflar dergisi 9. sayıdan ayrı basım), Ankara, y.y., 1971.
251-        Ülkü, Feyzullah Sacit: Mesnevi-i Şerif-Manzum Tercüme, Türkiye Yay., 1945.
252-        Ünver, A. Süheyl: Sevâkıb-ı Menâkıb-Mevlâna’dan Hâtıralar, İstanbul, Organon İlaçları Sanayi A.Ş., 1973.
253-        Ünver, A. Süheyl: Osmanlı İmparatorluğu Mevlevîhâneleri ve Son Şeyhleri, b.y., y.y., t.y.
254-        Yakıt, İsmail: Mevlâna’da Mutluluk Ahlâkı, İstanbul, y.y., 1992.
255-        Yakıt, İsmail: Batı Düşüncesi ve Mevlâna, İstanbul, Ötüken Yay., 1993.
256-        Yaltkaya, M.Şerafettin: Mevlâna’da Türkçe Kelimeler ve Türkçe Şiirler, İstanbul, Bürhaneddin Basımevi, 1934.
257-        Yaşar, Selahattin: Mevlâna; Hayatı, Sanatı, Tefekkürü, İstanbul, Yeni Asya Yay., 1985.
258-        Yaylalı, Kamil: Mevlâna’da İnanç Sistemi-Tasavvuf ve Hakiki Cephesiyle Mevlâna, 3. baskı, Konya, Sebat Ofset Matbaası, 1988.
259-        Yazıcı, Tahsin: Mevlâna Devrinde Sema (Şarkiyat Mecmuası c. IV’den ayrı basım), İstanbul, y.y., 1963.
260-        Yazıcıoğlu, H. Fikri: Mevlâna’nın Torunlarından Sultan Dîvanî, Konya, İleri Basımevi, 1963.
261-        Yeniterzi, Emine: Mevlâna Celâleddin Rûmi, Ankara, T.D.V. Yay., 1995.
262-        Yeşil, Şemseddin: Mesnevî’den Hikmetler, İstanbul, Hüsn-ü Tabiat Matbaası, 1962.
263-        Yeşildağ, Yılmaz: Mevlâna: Yaşamı ve Şiirleri, İstanbul, Gün Yay., 2000.
264-        Yılmaz, Kâmil: Mevlâna ve Tasavvuf, Konya, Selçuklu Belediyesi Yay., 1992.
265-        Yoltaş, Niyazi: Dönen Derviş-Mevlâna’dan Hikayeler, İstanbul, Minyatür Yay., 1983.
266-        Yöndemli, Fuat: Mevlevîlikte Sema Eğitimi, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., 1997.
267-        Yücebaş, Hilmi: Edebiyatımızda Mevlâna, İstanbul, Yeni Matbaa, 1959.
268-        Yücel, Hasan Âli: Mevlâna, Ankara, T.T.K. Yay., 1952.
269-        Yüksel, M.Tarık: Hz. Mevlâna’nın Hayatı ve Menkîbeleri, İstanbul, Demir Kitabevi Yay., 1976.
270-        Yüksel, Osman: Mevlâna ve Mehmet Akif, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1958.
271-        Zeren, Mehmet: Hz. Mevlâna’nın En Büyük Eseri Mesnevî’de Geçen bütün Hikayeler, İstanbul, Hazen Yay., 1996.
272-        Ziya, Mehmed: Yenikapı Mevlevîhânesi, Haz. Yavuz Senemoğlu, İstanbul, Kervan Kitapçılık, 1976.
273-        Ziya, Şakir: Hazret-i Mevlâna, İst., F.G. Yay., 1943.

  1. c) Bildiri ve Makaleler:

1-                 Ablay, Mehmet Necati: “Mevlâna ve Goethe: Panteizmin İki Büyük Temsilcisi”, I. MA.M.K., Konya, 1988.
2-                 Açık, Nilgün: “Mevlâna ve Mevlevî Tarikatının Eğiticiliği”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
3-                 Agoston, Gabor: “16.17. Asırlarda Macaristan’da Tasavvuf ve Mevlevîlik”,                 1. MA.M.K., Konya, 1988.
4-                 Akengin, Yahya: “Şiirlerde Mevlâna”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
5-                 Aköz, Alâeddin: “Mevlâna Celâleddin-i Rûmi Külliyesinin 1651-1652 Yılına Ait Muhasebe Bilançosu”, S.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S. 7-8, Konya, 1992-1993.
6-                 Aköz, Alâaddin: “Konya Mevlevî-hânesinin 1596 ve 1602 Yıllarına Ait Muhasebe Bilançoları-Mukayeseli Bir Değerlendirme”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
7-                 Akşit, M. Cevat: “Tasavvufun Mahiyeti, Tasavvufî Bazı Kavramların Anlamı ve Dinde Yeri”, Güldeste 8, Konya, 1997.
8-                 Aktuna, Yıldırım: “Ruh Sağlığı Açısından Mevlâna Düşüncesi”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
9-                 Alasya, H. Fikret: “Lefkoşe Mevlevî Tekkesi”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
10-             Alıçlı, Sırrı: “Mevlâna’yı Anarken”, Türk Yurdu, c. 3, İstanbul, 1964.
11-             Aliyeva, Tamilla: “Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Ve Azerbeycan Şairlerinin Yaratıcılığında İnsan Sevgisi”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
12-             Alkan, Ahmet: “Mevlevîlik ve Mevlâna Külliyesinin Konya Şehirsel Gelişmeleri İçindeki Yeri”, 1.M.M.K., Konya, 1986.
13-             Alkan, Ahmet: “Mevlâna Dergâhı ve Çevresini Koruma Problemleri”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
14-             Altıntaş, Hayrani: “Mevlâna Düşüncesinde Demokratik Eğilimler”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
15-             Anbarcıoğlu, Meliha Ülker: “Sultanu’l-Ulema Bahaeddin Veled’in Hayatı, Eseri ve Düşünceleri”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
16-             Arabacı, Caner: “Balkan Harpleri Sırasında Mevlevîhaneler”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
17-             Arabacı, Caner: “Mevlâna’ya Batı’dan Bakmak”, K.D.M.M., Konya, 2002.
18-             Arabacı, Caner: “Panayotopulos’un ‘Benzersiz Mevlâna’ Adlı Eseri Üzerine”, İpek Yolu-Konya Kitabı VI, S. 5, Konya, 2002.
19-             Araz, Nezihe: “Çağdaş Kavramların Işığında Bazı Mesnevî Hikâyelerinin Yorumu”, Uluslararası 2. Mevlâna Semineri Bildirileri, Konya, 1976.
20-             Araz, Nezihe: “Mevlâna’nın Yetişmesinde Hocası Tebriz’li Şems’in Etkileri”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
21-             Araz, Nezihe: “Çağdaş Kavramlar Işığında Sema”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
22-             Araz, Nezihe: “Mevlâna’nın Ahileri Bugün Yaşasaydı”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
23-             Araz, Nezihe: “Mevlâna’nın Evrenselliği Üzerine”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
24-             Araz, Nezihe: “Mevlâna’da Her Şey İnsan İçin”, 5. M.M.K., Konya, 1992.
25-             Araz, Nezihe: “Mevlâna-İnsan-Biz”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
26-             Ardan, Râmiz: “Sevgi ve Ümit Kaynağı Mevlâna”, Mevlâna (1207-1273), Konya, Yenikitap Basımevi, 1955.
27-             Arıburun, Perihan: “Mevlâna’da Yaşama Sanatı”, Bildiriler, Ankara, 1973.
28-             Aslan, Mustafa: “Ahmet Remzi Dede’nin Şiirlerinde Mevlâna ve Mevlevîlik”, 9.M.M.K., Konya, 1998.
29-             Asrar, N. Ahmed: “Muhammed İkbal ve Mevlâna Celâleddin Rûmi”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
30-             Asrar, N. Ahmed: “Pakistan ve Mevlâna Celâleddin Rûmi”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
31-             Asrar, N.Ahmed: “Pakistan ve Mevlâna Celâleddin Rûmi”, K.D.M.M., Konya, 2002.
32-             Ateş, Erdoğan: “Mevlevîhânelerde Mûsiki ve Ney Eğitimi”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
33-             Ayan, Gönül: “Attar, Esrar-Nâme’si ve Mevlâna”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
34-             Ayan, Gönül: “Mesnevî ve Kısa Hikâyecilik”, 5. M.M.K., Konya, 1992.
35-             Ayan, Gönül: “Esrar Dede Tezkiresinde Mevlâna Sevgisi”, 7.M.M.K., Konya, 1994.
36-             Ayan, Gönül: “Mevlâna Celâleddin-i Rûmi’nin Fihi Ma-Fih İsimli Eseri ve Mevlâna’nın Günümüze Aktarılması”, 8. M.M.K., Konya, 1997.
37-             Ayan, Gönül: “Mevlâna ve Mevlâna Etkisinin Duygu ve Düşünce Dünyamızda Sürekliliği”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
38-             Ayan, Gönül: “Sevâkıb-ı Menâkıb ve Mevlâna”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
39-             Ayan, Hüseyin: “Onsekiz Beyte İki Türlü Bakış”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
40-             Ayan, Hüseyin: “Semâ Hakkında Bir Eser: Birrî Mehmed Dede’nin Bülbüliyesi”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
41-             Ayan, Hüseyin: “Şeyh Galip’te Mevlâna Sevgisi”, 5. M.M.K., Konya, 1992.
42-             Ayan, Hüseyin: “Latifi’ye Göre Mevlâna”, 7.M.M.K., Konya, 1994.
43-             Ayan, Hüseyin: “Sefine-i Nefise-i Mevlevîyan’a Göre Mevlevîlik”, 8. M.M.K., Konya, 1997.
44-             Ayan, Hüseyin: “Günümüzde Mevlâna’nın Batı’da Gördüğü İlgi ve Sebepleri”,   Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırma Merkezi, 2000.
45-             Ayan, Hüseyin: “Mevlevîlerce Kutsal Sayılan Kişi, Yer, Eşya, Âyinlere Dair Şiirler”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
46-             Ayan, Hüseyin: “Sultan Veled’in Ma’arif’inden Hareketle Mevlâna”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
47-             Ayas, M. Rami: “Mevlâna Celâleddin ve Mevlevîliğin Teşekkül Süreci Üzerine Sosyolojik Bir Sunum”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
48-             Ayaz, Mehrdad: “Mevlâna’ya ‘Atfedilmiş’ Şiirler”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
49-             Aydın, Mehmet S.: “Muhammed İkbal’in Eserlerinde Mevlâna”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
50-             Aydın, Mehmet: Hz. Mevlâna ve Dinler”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
51-             Aydın, Mehmet: “Mevlâna’da İrade Hürriyeti”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
52-             Aydın, Mehmet: “Mevlâna’nın Yaşadığı Devrin Sosyal Yapısı”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
53-             Aydın, Mehmet: “Muhyiddin-i Arabi ve Hz. Mevlâna Yaklaşımı”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
54-             Aydın, Mehmet: “Hz. Mevlâna’da ve Muhyiddin-i A’rabî’de Aşk Kavramı”,   3.M.M.K., Konya, 1989.
55-             Aydın, Mehmet: “Hz. Mevlâna’nın Gözü İle Mesnevî’de Dinler”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
56-             Aydın, Mehmet: “Eva De Vitray Meyerovitch’in Mesnevî Hakkındaki Değerlendirmeleri (I-II), 7. M.M.S., Konya, 1996.
57-             Ayverdi, Sâmiha: “Onüçüncü Asır Anadolusunda Tasavvuf ve Hz. Mevlâna”, Mevlâna (1207-1273), Konya, Yenikitap Basımevi, 1955.
58-             Ayverdi, Sâmiha: “Büyük Terbiyeci Mevlâna”, Mevlâna Yıllığı, Konya, 1963.
59-             Ayverdi, Sâmiha: “Mevlâna Celâleddin Rûmi’den Bugüne Kalanlar”, Bildiriler, Ankara, 1973.
60-             B. Çelebi, Celâleddin: “Hz. Mevlâna’nın Mânevî Fetihleri”, Mevlâna, Konya, 1983.
61-             B. Çelebi, Celâleddin: “Hz. Mevlâna’ya Göre Mesnevî, Kur’an-ı Kerim ve Âyetlerden Mülhem Birkaç Misal”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
62-             B. Çelebi, Celâleddin: “Semâ”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
63-             B. Çelebi, Celâleddin: ”Garp Dünyasına Mevlâna Diliyle Dostluk Mesajı”, 3. M.M.K., Konya, 1989.
64-             B. Çelebi, Celâleddin: “Hz. Mevlâna’da Düşünce ve Akıl”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
65-             B. Çelebi, Celâleddin: “Hz. Mevlâna’nın Eserlerinde ‘Kadın’ Konusuna Kısa Bir Bakış”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
66-             B. Çelebi, Celâleddin: “Hz. Mevlâna’da Sevgi, Birlik ve Beraberlik Mesajları”, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994.
67-             B. Çelebi, Celâleddin: “Mevlâna’da Tolerans”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
68-             B. Çelebi, Celâleddin: “Hz. Mevlâna’nın Eserlerinde ‘Hoşgörü’ İle Sevgi İle, Yaratılan ‘Kadın’ Konusuna Sosyal Açıdan Genel Bir Bakış”, Hoşgörü Yılında Mevlâna, Konya, Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, 1995.
69-             B. Çelebi, Celâleddin: “Sema”, K.D.M.M., Konya, 2002.
70-             Bahn, Süleyman Wolf: “Modern Batı Dünyasında Mevlâna’nın Önemi”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
71-             Bahn, Süleyman Wolf: “Modern Batı Dünyasında Mevlâna’nın Önemi”, K.D.M.M., Konya, 2002.
72-             Bakırcı, Naci: “Mevlâna Müzesi İhtisas Kütüphanesi’nin 1926 Yılında Kuruluşu, Yusuf Ağa Kütüphanesi’nin Buraya Nakli”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
73-             Barışta, H. Örcün: “Mevlâna’nın Işığında Gelişen Türk Süsleme Sanatlarından Örnekler”, 5. M.M.K., Konya, 1992.
74-             Barışta, H. Örcün: “İşlemelerde Bazı Mevlevî Sembolleri (19. yüzyıl ve 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluk Dönemi)”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
75-             Barks, Coleman: “Fena ve Beka: Rûmi’nin Şiirlerinin Eşiğinden Geçen İki Yol”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
76-             Başarır, Müfide H.: “The New York Public Library, The Research Libraries’de Bulunan Mevlâna ile İlgili Eserlerin Tanıtılması”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
77-             Başer, Hayri: “Hz. Mevlâna”, Türk Yurdu, c.3, İstanbul, 1964.
78-             Bayar, Muharrem: “Bolvadin Mevlevîhanesi ve Pendarî Kâari Ahmet Dede”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
79-             Bayat, Ali Haydar: “Mevlâna’nın Dostlarından Tabib Ekmeleddin Müeyyed El-Nahçuvani”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
80-             Bayat, Ali Haydar: “Hüsn-i Hat San’atında Mevlevîlik ve Mevlevîler”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
81-             Baykara, Tuncer: “Mevlâna’nın Divân-ı Kebîr’inin Tarihi Kaynak Olarak Değeri”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
82-             Bayraklı, Bayraktar: “Mevlâna’nın Eğitim Anlayışı”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
83-             Bayru, Esin Çelebi: “Mevlevîlik ve Sema”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2004.
84-             Begüm, Nurcihan: “Mevlâna Celâleddin Rûmi ve Kabirde Öznel Felsefenin Estetiği”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
85-             Bektaş, Ali: “Mevlâna İle İlgili Konulara Dair Okumalar İçin Yayınlar”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2004.
86-             Bektaş, Mevlüt: “Hz. Mevlâna’yı Anma Törenleri ve İl Kültür Müdürlüğü”, K.D.M.M., Konya, 2002.
87-             Belviranlı, Ali Kemal: “Hazret-i Mevlâna Bir İslâm Velisidir”, Mevlâna (1207-1273), Konya, Yenikitap Basımevi, 1955.
88-             Bilecik, Fahrunnisa: “Galata Mevlevîhânesi Postnişinlerinden Mehmed Esad Dede (Şeyh Galib)’in Dil Yönünden İncelenmesi”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
89-             Bilginer, Recep: “Çağdaşımız Mevlâna”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
90-             Bilgiseven, Âmiran Kurtkan: “Mevlâna’nın Sosyalleşme Terbiyesi Hakkındaki Fikirleri”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
91-             Blikstein, Izidoro: “Söz ve Görülmeyeni Arayış (Mevlâna’nın Rubailerinin Bir Semiyotik Analizi)”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
92-             Bly, Robert: “Rûmi’de Divâne İmajı: Rûmi ve İkinci Yol”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
93-             Bolay, Süleyman Hayri: “Mevlâna ve Diyalektik”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
94-             Bolay, Süleyman Hayri: “Mevlâna’nın Akıl Anlayışı”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
95-             Bonnier, Henry: “Aşkın Doğusunda Goethe”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
96-             Brendemoen, Bernt: “İskandinav Seyyahları Gözüyle Dervişlik ve Tarikat”,               1. MA.M.K., Konya, 1988.
97-             Büyükkörükçü, Tahir: “Mevlâna’nın İslâm ve Tasavvuf Anlayışı”, K.D.M.M., Konya, 2002.
98-             Can, Şefik: “Hz. Mevlâna’ya Göre Aklın Kifâyetsizliği”, Mevlâna, Konya, 1983.
99-             Can, Şefik: “Hz. Mevlâna’nın Güzel ve Güzellik Hakkındaki Görüşleri”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
100-         Can, Şefik: “Mevlâna’ya Göre Şiir ve Şairlik”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
101-         Can, Şefik: “Hz. Mevlâna ve Yunus Emre”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
102-         Can, Şefik: “Mevlevîlikten Önce Mevlâna’nın Yolu”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
103-         Can, Şefik: “Mevlâna’ya Göre Din, İman ve Küfür”, 5. M.M.K., Konya, 1992.
104-         Can, Şefik: “Hz. Mevlâna’nın Sûreti ve Sîreti”, 6. M.M.K., Konya, 1993.
105-         Can, Şefik: “Mevlâna ve Goethe’nin Eserlerinde Kadın”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
106-         Can, Şefik: “Yenikapı Mevlevîhanesinin En Son Mesnevîhanı Tahiru’l-Mevlevî”,      S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
107-         Can, Şefik: “Göklerde ve Yeryüzünde Hiçbir Varlık Yoktur ki Allah’ı Tesbih Etmesin Âyetinin Hz. Mevlâna Tarafından Açıklanması”, 8. M.M.K., Konya, 1997.
108-         Can, Şefik: “Hz. Mevlâna’da Peygamber Sevgisi”, 9.M.M.K., Konya, 1998.
109-         Can, Şefik: “Hz. Mevlâna’nın Evrensel Görüşü”, K.D.M.M., Konya, 2002.
110-         Can, Şefik: “Mu’tezile’nin Kader İnancına Karşı Mevlâna’nın Görüşü ve Bugünkü Mevlevîlik”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
111-         Can, Şefik: “Selçuklu Kültüründe Hz. Mevlâna’nın Yeri”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
112-         Can, Şefik: “Hazret-i Mevlâna’nın Etrafındakiler”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2004.
113-         Celkan, Hikmet: “Mevlâna’nın Eğitimci Yönü”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
114-         Ceylan, İbrahim: “Mevlâna’nın Tolerans Kaynağı ve Esprisi”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
115-         Chmıelowska, Danuta: “Polonya’da Mevlâna Hakkında Yapılan Bazı Çalışmalar”,    1. MA.M.K., Konya, 1988.
116-         Cilacı, Osman: “Mevlâna’nın İbadetinden Birkaç Çizgi”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
117-         Cilacı, Osman: “Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Gayr-ı Müslimlerle Münasebetlerine Dair Bir İnceleme”, Din Öğretimi Dergisi, Ankara, 1989.
118-         Cilacı, Osman: “Vesikalar Işığında Antalya Mevlevîhânesi Postnişinlik Devir Teslimi”, 9.M.M.K., Konya, 1998.
119-         Cin, Halil: “Tarihte ve Çağımızda İslam’ı Evrenselleştiren Mevlâna, Yunus Emre ve M.İkbal”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.1, Konya, 1992.
120-         Cin, Halil: “Mevlâna ve Hoşgörü”, Hoşgörü Yılında Mevlâna, Konya, Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, 1995.
121-         Cunbur, Müjgan: “Mevlâna’nın Çevresindeki Kadınlar”, Türk Yurdu, c. 3, İstanbul, 1964.
122-         Cunbur, Müjgan: “Mevlâna’nın Eserlerinde Türk Boyları ve Türk Kelimesinin Değerlendirilmesi”, Bildiriler, Ankara, 1973.
123-         Cunbur, Müjgan: “Mevlâna’nın İlk Mütercimi Gülşehri”, Mevlâna, Konya, 1983.
124-         Cunbur, Müjgan: “ Mevlâna’nın Devleti Değerlendirmesi”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
125-         Cunbur, Müjgan: “Mevlâna’nın Şiirlerinde: Ekinden Ekmeğe”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
126-         Cunbur, Müjgan: “Mevlâna ve Oruç Ayı”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
127-         Cunbur, Müjgan: “Mevlâna’ya Göre Türkmenler”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
128-         Cunbur, Müjgan: “Manisa Mevlevîhânesi’nden Yetişen İki Şâir”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
129-         Çağatay, Neşet: “Mevlâna’nın Yazı Dili Niçin Farsçadır?”, Mevlâna, Konya, 1983.
130-         Çam, Ömer: “Mevlâna’nın Etkileri, Ritm Psikolojisi ve Seması”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
131-         Çavuşoğlu, Mehmet: “Bir Mevlevî Şair: Yenişehirli Avni Bey ve Mevlâna İçin Natı”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
132-         Çayırdağ, Mehmet: “Kayseri Mevlevîhanesi”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
133-         Çelebi, Âsaf Halet: “Mevlâna ve Muhiti”, Mevlâna, İstanbul, 1953.
134-         Çelebi, Faruk: “Yediyüz Senedir Açıklanmayan Hakikat”, 8. M.M.K., Konya, 1997.
135-         Çelebi, Mehmet Celâleddin: “Son Yüzyılda Mevlevîlik”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
136-         Çelebi, Nilgün: “Fihi Mafih’i Okumak”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
137-         Çelebioğlu, Âmil: “Hz. Mevlâna’ya İzafe Edilen Bir Gazelin Şerhi”, Mevlâna, Konya, 1983.
138-         Çelebioğlu, Âmil: “Muhtelif Şerhlere Göre Mesnevî’nin İlk Beytiyle İlgili Düşünceler”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
139-         Çelebioğlu, Âmil: “Mevlâna’dan Öğütler”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
140-         Çetinkaya, Yalçın: “Mevlâna, Mevlevîlik, Mûsikî (Pythogoras’tan Mevlâna’ya Mûsikî)”, Konya, S. 32, Konya, 2003.
141-         Çetinkaya, Yalçın: “Mevlâna ve Sema”, Konya, S. 33, Konya, 2003.
142-         Çıpan, Mustafa: “Konya Mevlâna Müzesi Hazine-i Evrak Arşivi’ndeki Belgelere Göre Muğla Mevlevîhanesi”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
143-         Çıpan, Mustafa: “Mevlevîlik Terimleri”, K.D.M.M., Konya, 2002.
144-         Çıpan, Mustafa: “Mevlevîlikte Seyr-i Sülûk (Mevlevîlik Terbiyesi”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2004.
145-         Çiçek, Hasan: “Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Tanrı’nın Varlığının Kanıtları”, Dinî Araştırmalar, c.5, S. 15, Ankara, 2003.
146-         Çubukçu, İbrahim Âgâh: “Türk Kültüründe Hoşgörü ve Mevlâna”, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, 1994.
147-         Çubukçu, İbrahim Âgâh: “Türk Kültüründe Hoşgörü ve Mevlâna”, Hoşgörü Yılında Mevlâna, Konya, Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, 1995.
148-         Demirağ, Banu: “Mevlevîhâneden Açılan Pencere”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
149-         Demirci, Mehmet: “Fihi Mafih’te Tevhid”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
150-         Demirci, Mehmet: “Sadrettin Konevi İle Mevlâna Celaleddin’in Münasebetleri Hakkında”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 6, İzmir, 1989.
151-         Demirci, Mehmet: “Mesnevî’de Akıl-Aşk Karşılaştırması”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
152-         Demirci, Mehmet: “Mevlâna’da İnsan”, 5. M.M.K., Konya, 1992.
153-         Demirel, Ömer: Sivas Mevlevîhanesi ve Mevlevî Şeyhlerinin Sosyal Hayatlarına Dair Bazı Tespitler”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
154-         Derdiyok, İ. Çetin: “Mesnevî-i Mânevî’de Leylâ ve Mecnûn”, 9.M.M.K., Konya, 1998.
155-         Derman, Çiçek: “XVI. Yüzyılda Hazırlanmış Bir Mesnevî Tezhibi”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
156-         Derman, Çiçek: “Mesnevî Tezhîbine Müstesna Bir Örnek”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
157-         Derman, M. Uğur: “Mevlevîlik ve San’at”, K.D.M.M., Konya, 2002.
158-         Derman, M. Uğur: “Mevlevîlik ve Hat Sanatı”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
159-         Derman, M. Uğur: “Unutulan Bir Mevlevî: Ressam Murtaza Elker (1874-1969)”, X. M.M.K. II, Konya, 2003.
160-         Dınanı, Gholam Hossein İbrahimi: “Mevlâna ve İbn A’rabî’ye Göre ‘Hayal Âlemi’”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
161-         Dikici, Recep: “Abdülgani En-Nablûsi ve Süleymâniye Kütüphanesi’ndeki Mesnevî Dibâcesi Şerhi”, 9.M.M.K., Konya, 1998.
162-         Dikici, Recep: “Seyyid Burhanettin Muhakkik-i Tirmizi”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırma Merkezi, 2000.
163-         Dikici, Recep: “Mesnevî Şerhleri Üzerine Bazı Düşünceler”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırma Merkezi, 2000.
164-         Dikici, Recep: “Mevlâna ve Koyunoğlu Müzelerindeki Bazı Mühim Yazma Eserler”, Yeni İpek Yolu Konya Özel Sayısı IV, Konya, 2001.
165-         Dikici, Recep: “Abdülgani En-Nablusi’nin Mevlevîlik Âdabına Dair El-Ukûdü’l-Lü’lüiyyesi ve Müstakimzâde’nin Şerhi”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
166-         Duru, Muhittin Celâl: “Mevlâna Eserlerinin Orijinal Nüshaları”, Türk Yurdu, c. 3, İstanbul, 1964.
167-         Duru, Necip Fazıl: “Mevlevî Şairlerde Mevlevî Portresi”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
168-         Duru, Necip Fazıl: “Mevlevî Şeyhi Ağa-zâde Mehmed Dede ve Mesnevî’nin İlk Onsekiz Beytini Şehri”, Tasavvuf, S. 11, Ank., 2003.
169-         Düzen, İbrahim: Mevlâna’nın Tasavvufi Görüşüne Göre İnsan”, 5. M.M.K., Konya, 1992.
170-         Efe, Ahmet: “Mesnevî Ummanı”, Yeni İpek Yolu Konya Özel Sayısı II, Konya, 1999.
171-         Efe, Ahmet: “Mevlâna’dan Hatıralar, Nükteler, Hikayeler”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2004.
172-         Ekrem, Mehmet Ali: “Dimitriye Kantemir Gözüyle Mevlevîlik”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
173-         Elgin, Necati: “Mevlâna Celâleddin ve Mevlâna Cami”, Mevlâna (1207-1273), Konya, Yenikitap Basımevi, 1955.
174-         El-Neklâvi, Fethi: “Mesnevî’nin Tanımladığı Mevlâna’da Ahlâk”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
175-         Emin, İlhami: “Mevlâna’nın ‘Mesnevî’’sinde Kimi Bengi Fikirler”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
176-         Emiroğlu, İbrahim: “Mevlâna’nın Fihi Ma Fih’de Yanlışlara Bakışı”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 9, İzmir, 1995.
177-         Enginün, İnci: “Romancılarımız ve Mevlâna”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
178-         Ergin, Nevit Oğuz: “Batı’da Mevlâna Celâleddin Rûmi”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
179-         Ergin, Nevit Oğuz: “Batı’da Mevlâna Celâleddin Rûmi”, K.D.M.M., Konya, 2002.
180-         Erol, Erdoğan: “Mevlâna Gelince Babası Ayağa Kalktı mı?”, 5. M.M.K., Konya, 1992.
181-         Erol, Erdoğan: “Veled Çelebi Zamanında Mevlevîhaneler ve Çelebi’nin Şeyhlere Resmi Hitap Şekilleri”, 7.M.M.K., Konya, 1994.
182-         Erol, Erdoğan: “Mevlâna Dergahında Sikke-hâne Var mı idi?”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
183-         Erol, Erdoğan: Mevlevîlikte Çorap Mest”, 8. M.M.K., Konya, 1997.
184-         Erol, Erdoğan: “Mevlevîlikte Posta Çantaları”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
185-         Erol, Erdoğan: “Mevlâna Müzesi Bahçesindeki Mezarlar Neden Kaldırılmıştı?”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
186-         Erol, Erdoğan: “Mevlâna Müzesi ve Ziyaretçiler”, K.D.M.M., Konya, 2002.
187-         Erol, Erdoğan: “Gümüş Şebeke”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
188-         Ersoylu, Halil: “Türk Dilinde Mevlâna ve Mevlevî Kelimeleri”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
189-         Etik, Arif: “Mevlâna’da Hakka Yakarış ve Yalvarış”, Mevlâna, Konya, 1983.
190-         Fauk, Hanif: “Hz. Mevlâna Celâleddin Rûmi ve İkbal”, Güldeste 7, Konya, 1996.
191-         Fedai, Harid: “Kaytaz-zâde Nazım Efendi’nin Şiirlerinde Hz. Mevlâna”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
192-         Fourcroy, Abdülmecid: “İslam Tasavvufu ve Batı”, 8. M.M.K., Konya, 1997.
193-         Garaudy, Roger: “Mevlâna ve Goethe’de İnsan”, Çev. Abdullah Öztürk, 7. M.M.S., Konya, 1996.
194-         Glassen, Erika: “Trablusşam Mevlevîhanesi”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi,   S. 2, Konya, 1996.
195-         Göçgün, Önder: “Mevlâna ve İnsan”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
196-         Göçgün, Önder: “Bir Mevlevî Şâiri: Şeref Hanım”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
197-         Göçgün, Önder: “Dış’tan İç’e Mevlâna”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara,  2000.
198-         Gölcük, Şerafeddin: “Mevlâna Tasavvufunda Bazı Kelâmi Motifler”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
199-         Gölcük, Şerafeddin: “Mevlâna ve Tevhid Akidesi”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
200-         Gölpınarlı, Abdülbaki: “Mesnevî’nin En Eski Nüshası ve Mesnevî’ye Yazıldığı Söylenen Takrîz”, Mevlâna Yıllığı, Konya, 1963.
201-         Göre, Zehra: “Belgrad Mevlevîhânesi Şeyhi ‘Adnî’ Receb Dede ve Nahl-i Tecellîsi”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
202-         Göyünç, Nejat: “Mevlâna Müzesi Arşivi”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
203-         Göyünç, Nejat: “Mevlevîlik ve Sosyal Hayat”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
204-         Günay, Mehmet: “XVII. Yüzyılda Manisa Mevlevîhânesi ve Şeyh Ali Efendi’nin Faaliyetleri”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
205-         Gündoğdu, Cengiz: “Mevlâna (ö.672/1273)’nın Şathiyye Türünde Yazdığı Bir Gazelinin Şerhi: Şerh-i Ebyat-ı Cemâleddin-i Rûmi”, Tasavvuf, S. 8, Ankara, 2002.
206-         Gündüz, İrfan: “Mevlâna ve İnsan”, Güldeste 8, Konya, 1997.
207-         Güner, “Âgah Oktay: “Hz. Mevlâna ve İnsan Sancısı”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
208-         Güngör, Erol: “Zaman İçinde Mevlâna ve Tasavvuf”, Mevlâna, Konya, 1983.
209-         Günüç, Fevzi: “Hat San’atında ‘Hazret-i Mevlâna’ İsimli Mevlevî Sikkesi Biçimindeki İstifler”, K.D.M.M., Konya, 2002.
210-         Gürbüz, Adnan: “Amasya Mevlevîhanesi ve Vakıfları”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
211-         Gürkan, Kazım İsmail: “Mevlâna”, Türk Yurdu, c. 3, İstanbul, 1964.
212-         Gürsoy, Kenan: “Mevlâna Celâleddin Rûmi’de ‘Aynı ve Başka’”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
213-         Gürsoy, Kenan: “Mevlâna’nın Batıdaki Etkisinin Nedenleri”, Mevlâna’nın Güncelliği Paneli, 2003.
214-         Hacımeyliç, Kâzım: “Saraybosna’da İsa Bey Mevlevîhânesi”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
215-         Hadziosmanoviç, Lamija: “Fadıl Paşa Şerifoviç Bosnevî (19.y.y.) Eserlerinde Mevlevîlik Hattı”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
216-         Halıcı, Feyzi: “Mevlâna’da Zaman”, Uluslararası 2. Mevlâna Semineri Bildirileri, Konya, 1976.
217-         Halıcı, Feyzi: “Mevlâna Dostları”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
218-         Halıcı, Feyzi: “Rubaileriyle Mevlâna Hazretleri”,
219-         Hafız, Nimetullah: “Eski Yugoslavya’da Mevlâna ve Mevlevîlik”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000. 2. M.M.K., Konya, 1987.
220-         Halıcı, Feyzi: “Mevlâna’nın Şiir Dünyası”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
221-         Halıcı, Feyzi: “Hz. Mevlâna ve İnsan Sevgisi”, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 1994.
222-         Halıcı, Feyzi: “Mevlâna’da Hoşgörü ve Yaşama Sevinci”, Hoşgörü Yılında Mevlâna, Konya, Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, 1995.
223-         Halıcı, Feyzi: “Güney Afrika’da, Amerika’da, Almanya’da ve Japonya’da Mevlâna Sevgisi”, 9.M.M.K., Konya, 1998.
224-         Halıcı, Feyzi: “Mevlâna’dan Galile’ye Çağdaş Bir Gezi”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
225-         Halıcı, Feyzi: “Japonya’da Mevlâna Sevgisi ‘Uzakdoğu’ya Ulaşan Barış ve Hoşgörü’”, K.D.M.M., Konya, 2002.
226-         Halıcı, Feyzi: “Mevlâna Celâleddin-i Rûmi Gelecek Çağları Kucaklayan Bir Yeryüzü Öğretmenidir”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
227-         Halıcı, Feyzi: “Konya’da Sema Törenlerinin Başlangıcı ve Dünyaya Yayılışı”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2004.
228-         Hartmann, Angelika: “Rûmî’nin Bir Çağdaşı Olan Omar as-Suhravardi’de Tanrı ve Dünya İmajı”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
229-         Hatemi, Hüsrev: “Mevlâna ve Kültürümüz”, Güldeste 7, Konya, 1996.
230-         Hatemi, Hüsrev: “Mevlâna’nın Fikirlerinin Günümüz İnsanına Tesirleri”, Mevlâna’nın Güncelliği Paneli, 2003.
231-         Hidayetoğlu, A. Selahaddin: “Hz. Mevlâna’dan Nasihatler”, Güldeste 8, Konya, 1997.
232-         Hidayetoğlu, A. Selahaddin: “Hz. Mevlâna’nın İnsanlara Bakışı”, K.D.M.M., Konya, 2002.
233-         Hidayetoğlu, A. Selahaddin: “Hz. Mevlâna’nın Hayatı”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2004.
234-         Hilmi, Mahmud: “Mevlâna Celâleddin Er-Rûmi”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
235-         Hure, Jacques: “Mevlâna ve Goethe’de Şiirsel Anlatım”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
236-         Huri, Sofi: “Enelhak’tan Öte Hazret-i Mevlâna”, Mevlâna (1207-1273), Konya, Yenikitap Basımevi, 1955.
237-         Huri, Sofi: “Garp Tefekkür Âleminde İslamiyetin Tesiri ve Hz. Mevlâna”, Türk Yurdu, c. 3, İstanbul, 1964.
238-         Ilgar, Yusuf: Afyonkarahisar Mevlevîhanesi”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
239-         Irmak, Sadi: “Mevlâna Hümanizminin Özellikleri”, Bildiriler, Arkara, 1973.
240-         Işık, Emin: “Hz. Mevlâna’da Vahdet-i Vücut Meselesi”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
241-         Işın, Ekrem: “Modernleşme Çağında Mevlevîlik”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
242-         Işın, Ekrem: “İstanbul’da Mevlevî Şeyh Aileleri ve Mevlevîliğin Bir İmparatorluk Tarikatı Olarak Örgütlenmesi”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
243-         Işın, Ekrem: “Mevlevîliğin Tarihsel Temelleri: Sultan Veled ve Çelebilik Makamının Kuruluşu”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
244-         İkbal, Javid: “İkbal’in Manevi Rehberi: Mevlâna”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
245-         İkbal, Javid: “İkbal ve Mevlâna-Mukayeseli Bir İnceleme”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
246-         İkbal, Javid: “Rûmi, Goethe, ve İqbal Üçgeninde Şeytan”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
247-         İkbal, Javid: “İkbal ve Mevlâna”, K.D.M.M., Konya, 2002.
248-         İlhan, Süleyman: “Semâzenlerde Vestibüler Durum”, S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, c.5, S. 2, Konya, 1989.
249-         İnançer, Ö. Tuğrul: “Mevlevî Mûsikîsi ve Mukabele Âdâbı”, K.D.M.M., Konya, 2002.
250-         İpek Yücel: Mevlâna, Ankara, y.y., 1960.
251-         İsmail, Mehmet: “Mevlâna’nın Klasik Azerbeycan Edebiyatına Etkileri”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
252-         İsti’lami, Muhammed: “İran’da Mevlâna’nın Tesiri ve Eserleri Üzerine Yapılan Önemli Çalışmalar”, K.D.M.M., Konya, 2002.
253-         Jahanbani, M.: “Mevlâna ve Goethe’de Şiir”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
254-         Kabaklı, Ahmet: “Mevlâna’da İslâmi Hümanizm”, Mevlâna, Konya, 1983.
255-         Kabaklı, Ahmet: “Mevlâna’nın Sanatı ve Şiir Anlayışı”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
256-         Kabaklı, Ahmet: “Mevlâna’nın Sanatı”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
257-         Kabaklı, Ahmet: “Mevlâna’nın Sosyal Görüşleri”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
258-         Kahraman, Bahattin: “Konya ve Çevresinde Yetişen Tanınmış Mevlevî Şâirler ‘Osmanlı Dönemi’”, K.D.M.M., Konya, 2002.
259-         Kaplan, Mehmet: “Büyük Daire”, Türk Yurdu, c. 3, İstanbul, 1964.
260-         Kaplan, Mehmet: “Bursalı İsmail Hakkı’nın Mesnevî’nin Birinci Beytini Şerhi”, Bildiriler, Ankara, 1973.
261-         Kara, İsmail: “Hanya Mevlevîhanesi ve Vakfiyesi”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
262-         Kara, Mustafa: Bursa Mevlevîhanesi ve Ahmet Cunûni Dede Vakfiyesi”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
263-         Karaağaç, İhsan: “Dr. F. Nâfiz Uzluk’un Yaşamı ve Tıp Tarihi-Deontoloji Öğretisinin Mevlevîlik Araştırmalarına Katkıları”, X. M.M.K. II, Konya, 2003.
264-         Karahan, Abdülkadir: “Mevlâna’da Çağımızın Sorunların ve Dertlerine Uygun Cevaplar”, Uluslararası 2. Mevlâna Bildirileri, Konya, 1976.
265-         Karahan, Abdülkadir: “R.A.Nicholson’un İslam Sûfilerinde Mevlâna”, Mevlâna, Konya, 1983.
266-         Karahan, Abdülkadir: “Mevlâna’nın Dünya ve Hayat Görüşü”, 3. M.M.K., Konya,  1989.
267-         Karahan, Abdülkadir: “Hadis Bilgini Olarak Mevlâna”, 6. M.M.K., Konya, 1993.
268-         Karahan, Abdülkadir: “Mutasavvıf Şair Olarak Mevlâna”, 6. M.M.K., Konya, 1993.
269-         Karaismailoğlu, Adnan: “Tasavvufi Şiir Geleneğinde Mevlâna’nın Yeri ve Önemi”,    6. M.M.K., Konya, 1993.
270-         Karaismailoğlu, Adnan: “Mesnevî’de ‘Hicâb’ Kavramı”, 7.M.M.K., Konya, 1994.
271-         Karahan, Abdülkadir: “Mevlâna’nın Mümtaz Şahsiyeti ve Tükenmez Enerjisi”, 7.M.M.K., Konya, 1994.
272-         Karaismailoğlu, Adnan: “Mesnevî’de “Hak” Kavramı”, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya, 1994.
273-         Karaismailoğlu, Adnan: “Mesnevî’de ‘Edeb’ Kavramı”, 7. M.M.S., Konya, 1996.
274-         Karaismailğlu, Adnan: “Mesnevî’de ‘İlim’ Kavramı”, 8. M.M.K., Konya, 1997.
275-         Karaismailoğlu, Adnan: “Mesnevî’de ‘Sûret’ ve ‘Mâna’ Kavramları”, 9.M.M.K., Konya, 1998.
276-         Karaismailoğlu, Adnan: “Konya’lı Mevlâna”, Yeni İpek Yolu Konya Özel Sayısı III, Konya, 2000.
277-         Karaismailoğlu, Adnan: “Klasik Türk Şiiri Geleneğinde Mevlâna’nın Yeri ve Edebî Miras Tartışmaları”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
278-         Karaismailoğlu, Adnan: “Mevlâna’da Edebî Zevk”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
279-         Karaismailoğlu, Adnan: “Mevlâna’nın Hayatı ve Çevresi”, K.D.M.M., Konya, 2002.
280-         Karaismailoğlu, Adnan: “Mevlâna: Gönülde Zenginlik, Yaşayışta Denge ve Yenilik”, Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Konya, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2003.
281-         Karaismailoğlu, Adnan: “Konya’da ve Türkiye’de Mevlâna Araştırmaları”, Mevlâna’nın Güncelliği Paneli, 2003.
282-         Karaismailoğlu, Adnan: “Mevlâna Kongrelerinde Sunulmuş Olan Tebliğler”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
283-         Karaman, Hayrettin: “Mesnevî’de Hz. Muhammed (AS)”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
284-         Karamanlıoğlu, A. Fehmi: “Mevlâna Mesnevî’yi Türkçe Söylüyor”, Türk Yurdu, c. 3, İstanbul, 1964.
285-         Karmış, Orhan: “Kur’an-ı Kerim ve Hz. Mevlâna”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
286-         Karmış, Orhan: “Remzî Te’vil ve Hz. Mevlâna”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
287-         Karpuz, Haşim: “Mevlâna Dergâhının Mimârisi”, K.D.M.M., Konya, 2002.
288-         Karpuz, Haşim: “Selçuk Üniversitesi ve Mevlâna Araştırmaları”, K.D.M.M., Konya, 2002.
289-         Karpuz, Haşim-Şafak, Yakup: “SÜSAM Uzluk Arşivi’nin Mevlevîlik ve Tıp Tarihi Açısından Önemi”, X. M.M.K. II, Konya, 2003.
290-         Kavalcı, Osman: “Nat-ı Mevlâna”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 11, Erzurum, 1993.
291-         Kavalcı, Osman: “Nât-ı Mevlâna”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 11, Erzurum, 1993.
292-         Kayaoğlu, İsmet: “Mevlâna’nın Moğol Yöneticilerle Münasebetleri”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
293-         Kayaoğlu, İsmet: “Mevlâna’nın Çağdaşı Derviş Tarikatları, Babalar, Kalenderiler ve Diğerleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 31, Ankara, 1988.
294-         Kayaoğlu, İsmet: “Mevlâna’nın Konya’daki Sosyal Muhiti”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
295-         Kayaoğlu, İsmet: “Mevlâna Celâleddin Rûmi’de Dîni Düşünce”, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 3, Konya, 1994.
296-         Kayaoğlu, İsmet: “Mevlâna’da Tabiat Sevgisi”, 8. M.M.K., Konya, 1997.
297-         Kayaoğlu, İsmet: “Sema’ın Menşei Hakkında Birkaç Söz”, 9.M.M.K., Konya, 1998.
298-         Kayaoğlu, İsmet: “Anadolu’da İlk Mevlevîler”, K.D.M.M., Konya, 2002.
299-          Kayaoğlu, İsmet: “Sultan Mevlevî İlişkilerine Genel Bir Bakış”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
300-          Kayaoğlu, İsmet: “Raks ve Devran Etrafında Tartışmalar”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
301-         Keklik, Nihat: “Mevlâna’da Metafor Yoluyla Felsefe”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
302-         Kemal, Cemâl: “Mevlâna Celâleddin Rûmi ve Özbek Edebiyatı”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
303-          Khân, Gabriele Mandel: “Bir Klâsik Operanın Öncüsü Mevlâna Celâleddin Rûmi”,     3. M.M.K., Konya, 1989.
304-          Kılıç, Mahmud Erol: “Manisalı Şeyh Memîcân-ı Saruhânî (V. 1008/1600) ve Eserlerinde Mevlâna’dan Tesirler”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
305-          Kırbıyık, Mehmet: “Bir Mevlevî Şair: Kâtib-Zâde Sâkıb Mustafa”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
306-         Kocatürk, Saadettin: “ Hz. Mevlâna’ya Göre Varlığın Mahiyeti”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
307-         Kocatürk, Saadettin: “Mevlâna’nın Mesnevî’de İnsanlara Mesajı”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
308-         Kocatürk, Saadettin: “Mevlâna’nın Divanında İlahi Zat ve İnsan”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
309-         Kocatürk, Saadettin: “Mevlâna’nın Divan’ında Aşkın Çilesini Çekmek”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
310-         Kocatürk, Saadettin: “Mevlâna’nın Mânevî Şahsiyetinin Oluşumu ve Mevlâna’nın Şiirinde Aşk, Mâneviyat ve Yeniden Doğuş”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
311-         Kocatürk, Saadettin: “Gazzâli ve Mevlâna”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
312-         Koçkuzu, Ali Osman: “Mesnevî’nin Birinci Defterinde Hz. Peygamber’e ve Hadislere Yapılan Atıflar Üzerine”, Diyanet Dergisi, c. 23, S. 2, Ankara, 1987.
313-         Koçkuzu, Ali Osman: “Mesnevî’nin Üçüncü Defterindeki, Hz. Peygamber’e ve Hadislerine Yapılan Atıflar”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
314-         Koçkuzu, Ali Osman: “Mesnevî’nin Dördüncü Defterindeki Peygamberimize ve Hadislerine Yapılan Atıflar”, 7. M.M.S., Konya, 1996.
315-         Koçkuzu, A. Osman: “Mevnevî’nin Beşinci Defterindeki, Peygamberimize ve Sözlerine Yapılan Atıflar”, 8. M.M.K., Konya, 1997.
316-         Koçkuzu, Ali Osman: “Mesnevî’nin Altıncı Defterinde Peygamberimize ve Hadislerine Yapılan Başlıca Atıflar”, 9.M.M.K., Konya, 1998.
317-         Koçkuzu, Ali Osman: “Mevlâna’ya Göre İslâmiyet ve Diğer Dinler”, K.D.M.M., Konya, 2002.
318-         Konur, Himmet: “Mevlevîliğin Gülşenîlik Üzerine Etkileri”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
319-         Koru, Mümtaz: “Mevlevî Tarikatı”, Mevlâna (1207-1273), Konya, Yenikitap Basımevi, 1955.
320-         Korucuoğlu, Nevin: “Hoşgörü Yılında Mevlâna’nın İnsanlara ve Kadınlara Bakışı Üzerine Bir Deneme”, Hoşgörü Yılında Mevlâna, Konya, Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, 1995.
321-         Korucuoğlu, Nevin: “Mevlâna Celâlettin Rûmi”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
322-         Kosay, Hamit Zübeyir: “Mevlevîlikte Matbah Terbiyesi”, Çev. A. Sefa Odabaşı, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2004.
323-         Koyuncu, Fatma: “Konya Mevlâna Müzesi Kalem İşi Süslemeleri”, Yeni İpek Yolu Konya Özel Sayısı IV, Konya, 2001.
324-         Köstüklü, Nuri: “Vatan Savunmasında Gönül Erleri: Mücâhidin-i Mevlevîye Alayı”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
325-         Krynicki, A. K.: “Mevlâna ve Goethe’nin Etkileri. Rûmî’nin Türbesinde Bir Goethe Hayranı: Maurice Barrés”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
326-         Kukul, M. Halistin: “Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Mesnevî’sinde İnsan, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
327-         Kurnaz, Cemâl: “Bir Mevlevî Dervişinin Matbah İzlenimleri”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
328-         Kurtman, Orhan: “Mesnevî’deki Bazı Beyit ve Hikâyeleri Şerhedenler Tarafından Farklı Manalar Verilmesinin Nedenleri”, Bildiriler, Ankara, 1973.
329-         Küçük, Hasan: “Mevlâna İdealizminin Felsefî Analizi”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
330-         Küçük, Hülya: “Sultan Veled’in İbtidâ-Nâme’sine Göre Mevlevî Halifeleri”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
331-         Küçük, Osman Nuri: Mevlâna’nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları I, Tasavvuf, S. 11, Ankara, 2003.
332-         Küçük, Osman Nuri: “Mevlâna’nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları II”, Tasavvuf, S. 12, Ank., 2004.
333-         Küçük, Sezai: “Bütün Yönleriyle XIX. Asırda Yenikapı Mevlevîhânesi”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
334-         Küçük, Sezai: “Suriye’de İki Mevlevîhâne: Halep ve Şam Mevlevîhâneleri”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
335-         Küçükdağ, Yusuf: “Seyyid Abdülkadir Efendi Vakfiyesi”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
336-         Küçükdağ, Yusuf: “1251H/1835 M Tarihli Mevlâna Türbesi ve Çelebi Efendi Konağı Tamir ve İnşası Defteri”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
337-         Kürkçüoğlu, A. Cihat: “Urfa Mevlevîhanesi”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
338-         Lermioğlu, Ayten: “Mevlâna Celâleddin-i Rûmi”, Mevlâna, Konya, 1983.
339-         Lermioğlu, Ayten: “Mevlâna’nın Çevresindeki Şahsiyetler”, K.D.M.M., Konya, 2002.
340-         Livatyalı, Hüsnü Y.: “Mevlâna’nın Eğitim Görüşü”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
341-         Mahmut, Enver: “Mevlâna’nın Duygusal Şiir Sanatı Hakkında Bazı Düşünceler”,      2. MA.M.K., Konya, 1991.
342-          Mahmut, Nedret: “Mevlâna-Romanya Kütüphanelerinde”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
343-          Mandel Khan, Gabriel: “Bir Klasik Operanın Öncüsü Mevlâna Celâleddin Rumi”, III. Millî Mevlâna Kongresi, 1988.
344-          Mandel Khan, Gabriel: “Tolerans, Ahlâk ve Türk Kimliği”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
345-         Mazıoğlu, Hasibe: “Mesnevî’nin Türkçe Manzum Tercüme ve Şerhleri”, Bildiriler, Ankara, 1973.
346-         Mazıoğlu, Hasibe: “Ahmet Remzi Akyürek (Remzi Dede)”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
347-         Mazıoğlu, Hasibe:  “Dede Ömer Rûşenî ve Çoban-nâme’si, (Choban-Name by Dede Omar Rusheni)”, 1. M.A. M.K., Konya, 1988.
348-         Mehmet, Mustafa Ali: “Mevlâna ve Mevlevîlik Tarikatının ‘Hoşgörülülük’ ve ‘Hümanist’ Prensiplerinin Osmanlı Dönemi’nde Dobruca’da Türk-İslam Kültür Ocakları tarafından Yaşatılması Hakkında Bazı Mülahazalar”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
349-         Melikoff, Irene: “Batı Hümanizmasının Karşısında Mevlâna’nın Hümanizması”, Mevlâna, Konya, 1983.
350-         Mercan, Hasan: “Yugoslavya Türklerinde Mevlâna Sevgisi”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
351-         Mumcu, Ahmet: “Hukuk Açısından Mevlâna”, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya, 1994.
352-         Munoz, Ester Alverez: “Aşk ve Özgürlük Rüzgarı Mevlâna”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
353-         Murner, Clara: “Mesnevî’de Akıl”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
354-         Muzbağ, İskender: “Mevlâna’nın Sarayova’da (Yugoslavya) Yayınlanan Mesnevî’sine (I. Ve II. cilt) Çeviri Açısından Genel bir bakış”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
355-         Mütevelli, Ahmet Fuat: “Mevlâna, En Büyük Mürşit”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
356-         Neumann, Christoph K.: “19. Yüzyıla Girerken Konya Mevlevî Asitanesi İle Devlet Arasındaki İlişkiler”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
357-         Nisanbayev, Abdımalik: “Ahmet Yesevî ve Mevlâna’da Tasavvuf ve Hoşgörü Anlayışı”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
358-         Numan, İbrahim: “Mevlevîhânelerde Harim-Türbe Tipolojisinin Kaynakları Hakkında”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
359-         Ocak, Ahmet Yaşar: “Mevlâna Celâleddin Rûmi: Bir XIII: Yüzyıl Mutasavvıfı ve Sufisi Olarak”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
360-         Ocak, Ahmet Yaşar: “Türkiye Tarihinde Merkezi İktidar ve Mevlevîler (XIII.-XVIII. Yüzyıllar Meselesine Kısa Bir Bakış”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
361-         Odabaşı, A. Sefa: “Hz. Mevlâna’yı Anmak”, K.D.M.M., Konya, 2002.
362-         Odabaşı, A. Sefa: “Mevlâna Dergâhı Kilerine Ait 1317/1899 Tarihli Emtia-i Taâmiye Defteri”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
363-         Oğuzoğlu, Yusuf: “Mevlâna Vakfının ve Zaviyesinin 17. Yüzyıldaki Durumu”, Mevlâna, Konya, 1983.
364-         Okay, Orhan: “Osmanlı’da Mevlevîhanlık Geleneği ve Son Mevlevîhanlardan Tâhirü’l-Mevlevî”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
365-         Olguner, Fahrettin: “Mevlâna Celâleddin’in Düşünce Dünyası’na Bakış”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
366-         Orak, M.Ali: “Mesnevî Şerhlerinden Örnekler”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2004.
367-         Öcalan, Hasan Basri: “Bursa’da Bir Mesnevîhan: Mehmed Emin Kerkükî”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
368-         Ögel, Bahaeddin: “Mevlâna ve Türk Kültürü”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
369-         Önder, Mehmet: “Mevlâna’nın Giyim Şekli ve Elbiseleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 4, S. 3-4, Ankara, 1955.
370-         Önder, Mehmet: “Asırlar Boyunca İnsanlığın Mevlâna Sevgisi”, Mevlâna (1207-1273), Konya, Yenikitap Basımevi, 1955.
371-         Önder, Mehmet: “Mevlâna’nın El Yazısı Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.7, Ankara, 1958-1959.
372-         Önder, Mehmet: “Mevlâna Müzesinde Bulunan Mevlâna’nın Elbiseleri Üzerine Bir Araştırma”, Bildiriler, Ankara, 1973.
373-         Önder, Mehmet: “Mevlâna’dan Sonra Çelebi Hüsameddin”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
374-         Önder, Mehmet: “Bir İddiaya Cevap: (Yine Gel, yine Gel…) Rubaisi Mevlâna’nındır…”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
375-         Önder, Mehmet: “Mevlâna’nın Eserlerinin Dünyadaki En Eski Yazma Nüshaları”,      2. MA.M.K., Konya, 1991.
376-         Önder, Mehmet: “Mevlâna’yı Minyatürlerle Anlatan Yazma Bir Eser”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
377-         Önder, Mehmet: “Molla Câmi’de Mevlâna Hayranlığı”, 6. M.M.K., Konya, 1993.
378-         Önder, Mehmet: “Mevlâna’nın Türkçesi”, 7.M.M.K., Konya, 1994.
379-         Önder, Mehmet: “Atatürk ve Mevlâna Sevgisi”, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya, 1994.
380-         Önder, Mehmet: “İkbal’in Eserlerinde Mevlâna ve Goethe”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
381-         Önder, Mehmet: “Hoşgörü Mevlâna’nın Yaşam Biçimidir”, Hoşgörü Yılında Mevlâna, Konya, Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, 1995.
382-         Önder, Mehmet: “Mevlâna ve Şems’in Konya’da Buluştukları Yer”, 8. M.M.K., Konya, 1997.
383-         Önder, Mehmet: “Mevlâna Konya İçin Neler Söyledi?” 9.M.M.K., Konya, 1998.
384-         Önder, Mehmet: “Mevlâna ve Çevresindeki Kadınlar”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
385-         Önder, Mehmet: “Mevlevîliğin Sistemleşmesi, Sultan Veled ve Diğer Postnişinler”, K.D.M.M., Konya, 2002.
386-         Önder, Mehmet: Tarih Boyunca Mevlâna Soyu-Fatih Sultan Mehmed Mevlâna’nın Altıncı Göbekten Torunudur”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
387-         Önge, Yılmaz: “Mevlâna Türbesinin Çini Tezyinatı”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
388-         Önge, Yılmaz: “Mevlâna Dergâhı’nın Şadırvanı”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
389-         Önge, Yılmaz: “Konya Mevlâna Dergâhı’nın Kaybolan Bir Yapısı: Türbe Hamamı”, 5. M.M.K., Konya, 1992.
390-         Öz, Yusuf: “Anadolu’da Farsça Öğretiminde Mevlevîlerin Rolü”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırma Merkezi, 2000.
391-         Öz, Yusuf: “Belhî Ailesi ve Son Mevlevî Postnişinleri İle Mektuplaşmaları”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
392-         Özakpınar, Yılmaz: “Mevlâna’nın Modernliği ve Modern Bilim”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
393-         Özbek, Abdullah: “Bir Eğitimci Olarak Mevlâna”, K.D.M.M., Konya, 2002.
394-         Özcan, Mustafa: “Mevlâna’yı Anma Törenleri”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2004.
395-         Özelsel, Michaela Mihriban: “Hz. Mevlâna’nın Güncelliği”, K.D.M.M., Konya, 2002.
396-         Özkafa, Adnan: “Konya Belediyeleri ve Mevlâna İle İlgili Çalışmaları”, K.D.M.M., Konya, 2002.
397-         Özönder, Hasan: “Mevlâna Külliyesinin Mimari Teşekkülü”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
398-         Özönder, Hasan: “Mevlevîlikte Hat ve Hattat Sıdkî Dede”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
399-         Özönder, Hasan: “Mevlâna Türbe ve Külliyesinin Tamir ve İlâveler Kronolojisi”, Selçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi, S. 2, Konya, 1988.
400-         Özönder, Hasan: “Âteş-Bâz Velî ve Mevlevî Dergâhlarında Âteş-Bâz Velî Makamı’nın Önemi”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
401-         Özönder, Hasan: “Mevlevîliğin Mısır’daki Temsilciliği: Kahire Mevlevî-Hânesi”,      2. MA.M.K., Konya, 1991.
402-         Özönder, Hasan: “Afyon Mevlevî-Hânesi”, 5. M.M.K., Konya, 1992.
403-         Özönder, Hasan: “Kıbrıs’ta Mevlevîlik ve Mevlevîhâneler”, 6. M.M.K., Konya, 1993.
404-         Özönder, Hasan: “Kütahya Mevlevîhanesi”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
405-         Özönder, Hasan: “Yangınlarla Kaybettiğimiz Yenikapı Mevlevîhânesi”, 9.M.M.K., Konya, 1998.
406-         Özönder, Hasan: “Mevlevî Dergâhlarında Mutfağın Önemi ve Âteş-Bâz Makamı”, K.D.M.M., Konya, 2002.
407-         Özönder, Hasan: “Prof.Dr. F. Nâfiz Uzluk’un Mevlevî Kültüründeki Yeri ve Önemi”, X. M.M.K. II, Konya, 2003.
408-         Özönder, Hasan: “Konya Mevlâna Asitânesi ve Mevlevîhâneler”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2004.
409-         Özsoy, B. Sami: “Tarihçe-i Aktab Mevlâna Celâleddin-i Rûmi Soyundan gelen Post-nişinlerin Manzum Hayatları”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
410-         Öztekin, Nezahat: “Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Su Alegoru ve Etkileri”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
411-         Öztürk, Abdullah: “Hayvan Hikâyelerinde Mevlâna ve La Fontaine”, 6. M.M.K., Konya, 1993.
412-         Öztürk, Abdullah: “Mevlâna ve Goethe’de Ashâb-ı Kehf”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
413-         Öztürk, Abdullah: “Modern İnsanın Buhranlarına Hz. Mevlâna’nın Mesajları”,           8. M.M.K., Konya, 1997.
414-         Öztürk, Abdullah: “Yedi Uyurların İnsanlık Tarihindeki Önemi, Hz. Mevlâna ve Goethe’deki Yorumu”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
415-         Öztürk, Abdullah: “Hayvan Hikayelerinin Yorumunda Hz. Mevlâna’yı Batılı Fabl Yazarlarından Ayıran Özellikler”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
416-         Öztürk, Mürsel: “Mevlâna’nın Mektupları”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
417-         Öztürk, Mürsel: “Mevlâna’nın Yaşadığı Zamana Kadar Belh’in Kültürel Durumu”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
418-         Pala, İskender: “Edebi Çehresiyle Mevlevîhaneler”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
419-         Parlatır, İsmail: “Veled Çelebi’nin Türk Dili Sözlüğünde Mevlâna İle İlgili Sözleri ve Yorumları”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
420-         Parlatır, İsmail: “Mevlâna Soyundan Gelen ve Konya Mevlevîhânesinde Yetişen Veled Çelebi ve Onun Türk Dili Sözlüğü”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
421-         Pekolcay, A. Necla: “Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Edeb ve İnsan”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
422-         Pekolcay, A. Necla: “Konevî’den Mevlâna’ya İslâm Çevresindeki Edebiyatın Gelişme Seyri”, S. Ü. Selçuk Dergisi, S. 4, Konya, 1989.
423-         Pekolcay, A. Necla: “Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Mana Dilinin Hususiyetleri”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
424-         Pekolcay, A. Necla: “Mevlâna’nın Etkileri (Mevlâna’nın Tesir Alanları)”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
425-         Potz, Richard: “Mevlâna Celâleddin ve İnsan Haysiyeti ile İnsan Hakları”, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya, 1994.
426-         Prigarine, Natalya İlyiniçna: “Celâleddin Rûmi İle Muhammad İkbal Arasında Mistik İşbirliğindeki Bâtın ve Zâhir Problemleri”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
427-         Qurbanzâde, Kazım: “Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Hayatı, Yaratıcılığı ve Felsefî Görüşleri”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
428-         Rıza, İskender: “Kosova’daki Melami Tekkelerinde Mevlâna’ya Ait Gelenekler”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
429-         Sakaoğlu, Saim: “Mesnevî’deki Hikâyelerin Kaynakları ve Tesirleri”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
430-         Sakatürk, Baha: “Mevlâna Celâleddin Rûmi”, Mevlâna (1207-1273), Konya, Yenikitap Basımevi, 1955.
431-         Sarıgöllü, Kemal: “Mevlâna”, Türk Yurdu, c. 3, İstanbul, 1964.
432-         Satoğlu, Abdullah: “Mevlâna’nın İlk Hocası: Seyyid Burhaneddin (Muhakkık-Tirmizî)”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
433-         Savi, Saime İnal: “Mevlâna’nın Rübaileri”, 1. MA. M.K., Konya, 1988.
434-         Savi, Saime İnal: “Mevlâna ve Barış”, 9.M.M.K., Konya, 1998.
435-         Savran, A.: “Mesnevî’de Kur’an Tesiri”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
436-         Sayar, Ahmet Güner: “Hasan Âli Yücel’de Hz. Mevlâna Sevgisi ve Mevlevîliği”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
437-         Schimmel, Annemarie: “Garbın Mevlâna Görüşü”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 3, S. 3-4, Ankara, 1954.
438-         Schimmel, Annemarie: “Mevlâna ve Niyaz”, Çev. Cemile Tarı, Mevlâna (1207-1273), Konya, Yenikitap Basımevi, 1955.
439-         Schimmel, Annemarie: “Mevlâna Celâleddin Rûmi’ye Göre Konya’daki Gündelik Hayat”, Bildiriler, Ankara, 1973.
440-         Schober, Angelika: “Gelenek ve Yenilik Arasında Goethe”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
441-         Sepetçioğlu, M. Necati: “Mevlâna Celâleddin Rûmi’de Yönetenler ve Yönetilenler”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
442-         Sepetçioğlu, M. Necati: “Darwin’den Önce Bir Mevlâna Düşüncesi”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
443-         Sepetçioğlu, M. Necati: ”Gel Gel Çağrısı Üzerine Tartışmalar”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
444-         Sepetçioğlu, M. Necati: “Eski Bir Türk Oyunu ve Sema”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
445-         Sepetçioğlu, M. Necati: “Mevlâna Celâleddin Rûmi’de Hikâye”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
446-         Sergen, Semih: “İslam’da ve Hz. Mevlâna’da Kadına Saygı”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
447-         Sergen, Semih: “Mevlevîlikte San’at ve San’atkâr”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
448-         Sergen, Semih: “Mevlâna’nın İnsana Bakışı”, 2. MA.M.K., Konya, 1991.
449-         Sergen, Semih: “Hz. Şems’in Gerçekleştirmek İstediği”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
450-         Sergen, Semih: “Karol Szymanowky’nin Mevlâna Senfonisi”, 5. M.M.K., Konya, 1992.
451-         Sergen, Semih: “Bir Gazelin Düşündürdükleri”, 7.M.M.K., Konya, 1994.
452-         Sethi, İsmail: “Mevlâna Celâleddin Rûmi’de Refah Devleti Kavramı”, Mevlâna, Konya, 1983.
453-         Sevgi, Ahmet: “Mevlâna’nın İdarecilere Tavsiyeleri”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 1, Kayseri, 1983.
454-         Sevgi, Ahmet: “Mevlâna’nın Dilinden Seyyid Burhan al-Din Muhakkak-i Tirmiz (Seyyid-i Sirdan), Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 2, Kayseri, 1985.
455-         Sevgi, Ahmet: “Mevlâna’nın İnsanın İsim ve Ruh Cephesine Bakış Tarzı”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 4, Kayseri, 1987.
456-         Sevgi, Ahmet: “Mevlâna’nın Bir Beyti Işığında Kanâat Zenginliği Üzerine Düşünceler”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
457-         Sevgi, Ahmet: “Mevlâna’nın Dostluğa Verdiği Değer”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, Kayseri, 1990.
458-         Sevgi, Ahmet: “İsmail Hakkı Bursevî’nin Mesnevî Şerhi’nde (1.cilt) Müellife Ait Manzum Parçalar”, 7.M.M.K., Konya, 1994.
459-         Sevgi, Ahmet: “Dinlemenin Önemi ve Mesnevî”, 7. M.M.S., Konya, 1996.
460-         Sevgi, Ahmet: “Gönül Kâbesi ve Mevlâna”, 8. M.M.K., Konya, 1997.
461-         Sevgi, Ahmet: “Kültür Hayatımızda Mesnevî’nin Yeri”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000.
462-         Sevgi, Ahmet: “Mevlâna ve Düşünce”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000.
463-         Sevgi, Ahmet: “Kültür Tarihimizde Sohbetin Yeri ve Mevlâna”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000.
464-         Sevgi, Ahmet: “Mesnevî’de Adalet ve Zulüm Kavramları”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000.
465-         Sevgi, Ahmet: “Edebiyatımızda Mevlâna ve Mesnevî Tesiri”, K.D.M.M., Konya, 2002.
466-         Sevgi, Ahmet: “Mevlâna ve Hürriyet”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
467-         Sevgi, Ahmet: “Kültür Hayatımızda Mevlâna ve Mesnevî”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2004.
468-         Sezgin, Mualla: “Mevlâna ve Mevlevîlerin Giysilerinin Modernizasyonu”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
469-         Sobhani, Tofigh H.: “Mesnevî’de Söz Söyleme Engelleri”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
470-         Solak, Saffet: “Hz. Mevlâna Kimdir?” Türk Yurdu, c. 3, İstanbul, 1964.
471-         Solak, Saffet: “İslâm Medeniyetinde Mevlevî Kültürü”, Güldeste 7, Konya, 1996.
472-         Solak, Saffet: “XX. Asır İnsanı ve Mevlâna”, Güldeste 8, Konya, 1997.
473-          Songar, Ayhan: “Hz. Mevlâna ve Mûsikimiz”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
474-         Sönmez, Kemâl: “Mevlâna’nın İnsan ve İnsanlık Anlayışı”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
475-         Suruş, Abdülkerim: “Mevlâna ve Hafız’ı Şiir Söylemeye İten Nedenler ve Karşılaştıkları Engeller”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
476-         Sümer, Faruk: “Mevlâna ve Oğullarının Türkmen Beyleri İle Münasebetleri”, Bildiriler, Ankara, 1973.
477-         Şafak, Yakup: “Hz. Mevlâna ve Çevresindeki Bazı Önemli Şahsiyetler”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000.
478-         Şafak, Yakup: “Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Hz. Mevlâna ve Eserleri Üzerine Çalışma Yapanlar”, K.D.M.M., Konya, 2002.
479-         Şafak, Yakup: “Mesnevî Medeniyeti”, Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Konya, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2003.
480-         Şafak, Yakup: “Uzluk Ailesinin Mevlevîlik Araştırmalarına Katkıları”, X. M.M.K. II, Konya, 2003.
481-         Şafak, Yakup: “Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi’nin Eserleri”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2004.
482-         Şahin, Kâmil: “XIX. ve XX. Yüzyılda Çorum ve Münkariz Bir Şehir Olan Demirli-Karahisar’da Mevlevîlik”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
483-         Şahin, Naim: “Mevlâna Celâleddin Rûmi ve G.W.F. Hegel’de Bazı Metafizik Kavramların Karşılaştırılması”, Tasavvuf, S. 5, Ankara, 2001.
484-         Şahin, Naim: “Mevlâna Celâleddin Rûmi ve G.W. Hegel’de Aşk ve Varlığın Birliği Meselesi”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
485-         Şahin, Tahir Erdoğan: “Erzincan’da Mevlevîlik Hareketleri”, 9.M.M.K., Konya, 1998.
486-         Şardağ, Rüşdü: Mevlâna ve Mesnevî’deki Üslûp”, Mevlâna, Konya, 1983.
487-         Şefikoğlu, İskender Muzbeg: “Yugoslavya’da Yaşayan Türk Şairlerinin Şiirlerinde Mevlâna”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
488-         Şeker, Mehmet: “İbn Batuta’ya Göre Konya ve Mevlâna”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
489-         Şeker, Mehmet: “Menâkıbü’l-Ârifîn’e Göre Anadolu’nun Türk Yurdu Haline Gelişinde Mevlâna ve Mevlevîliğin Rolü”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
490-         Şen, Muharrem: “Eva De Vitray Meyorovitch’e Göre Mevlâna”, Selçuk Üniversitesi Selçuk Dergisi, S. 2, Konya, 1988.
491-         Şener, Ali İnsan: “Akıl Sağlığında İnsan Sevgisi ve Mevlâna”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
492-         Şerif’ül-Hasan, “Mevlâna ve İkbal”, Bildiriler, Ankara, 1973.
493-         Şimşekler, Nuri: “Mevlâna ve Konya”, Yeni İpek Yolu Konya Özel Sayısı III, Konya, 2000.
494-         Şimşekler, Nuri: “Hz. Mevlâna ve Selahaddin-i Zerkûb”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000.
495-         Şimşekler, Nuri: “Mevlâna ve Konya”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000.
496-         Şimşekler, Nuri: “Güncel Bir Yorumla Mevlâna’ya Göre Yöneticiler (Siyasetçiler), Halk ve Adalet”, Yeni İpek Yolu Konya Özel Sayısı IV, Konya, 2001.
497-         Şimşekler, Nuri: “Mevlâna İçin Söylenmiş Şiirler ‘XX.Yüzyıl”, K.D.M.M., Konya, 2002.
498-         Şimşekler, Nuri: “Mevlâna’dan Hâtıralar-Nükteler”, K.D.M.M., Konya, 2002.
499-         Şimşekler, Nuri: “Mevlâna’nın Eserleri ve Eserlerinden Seçmeler”, K.D.M.M., Konya, 2002.
500-         Şimşekler, Nuri: “Mevlâna’nın Konyası”, Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Konya, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2003.
501-         Şimşekler, Nuri: “Mevnevî’ye Göre Konya’da Yaşam (Milletler-Meslekler)”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
502-         Şimşekler, Nuri: “Mesnevî’yi Herkes Okumalı”, Barem, S. 1, Konya, 2004.
503-         Şimşekler, Nuri: “Mesnevî’den Midedeki Lokma mı Kalpdeki Nur mu?”, Medaş, S. 1, Konya, 2004.
504-         Şimşekler, Nuri: “Mevlevîliğin Tarihi Seyri”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2004.
505-         Tafazzoli, Abolqhassem: “Evrensel İnsan”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
506-         Taki-yi Ca’feri, Allame Muhammed: “Mevlâna’nın Düşüncesinde Yeni Dünya Bağlamında Yeni Benlik”, Güldeste 7, Konya, 1996.
507-         Tanrıkorur, Ş. Bârihüda: “Bir Eğitimin Mimarisi: Mevlevî Matbah-ı Şerifi”,                1. MA.M.K., Konya, 1988.
508-         Tanrıkorur, Çinuçen: “Mevlevîlikte Mûsikî”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
509-         Tanrıkorur, Ş. Bârihüda: “Türk Kültür ve Mimarlık Tarihinde Mevlevîhane’nin Yeri ve Önemi”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
510-         Tanrıkorur, Ş. Bârihüda: “Mevlâna Müzesindeki İki Alem Üzerine”, 6. M.M.K., Konya, 1993.
511-         Tanrıkorur, Ş. Bârihüda: “Tarihin Tahribi: Çorum Mevlevîhanesi”, 7.M.M.K., Konya, 1994.
512-         Tanrıkorur, Ş. Bârihüda: Mevlevî Tekkesinin Kalbi: Semâhane”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
513-         Tanrıkorur, Ş. Bârihüda: “Diğer Mevlevîhânelerin Listesi”, K.D.M.M., Konya, 2002.
514-         Tasnadı, Edit: “Macaristan’daki Mevlâna”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
515-         Taşdelen, Sinan: “Mevlâna ve Mevlevîlik Bibliyoğrafyası”, K.D.M.M., Konya, 2002.
516-         Tatarlı, İbrahim: “Mevlâna Muhammed Celâleddin Rûmi ve İnsan Hakları”, Güldeste 8, Konya, 1997.
517-         Tatçı, Mustafa: “Son Devir Mevlevîliği İçin Bir Kaynak: Hüseyin Vassâf Divanı”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
518-         Tekin, Mustafa: “Mevlâna’nın Eserlerinde Sosyal Tabakalaşma, Sosyal Statü ve İşbölümü”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 6, Konya, 2000.
519-         Tekin, Mustafa: “Mevlâna Celaleddin Rumi’nin Din Anlayışı”, Tasavvuf, S. 7, Ankara, 2001.
520-         Tekin, Mustafa: “Konya’dan Dünyayı Aydınlatan Mevlâna Celâleddin Rumi’nin Hayatı, Eserleri ve Din Algılayışı”, İpek Yolu-Konya Kitabı VI, S. 5, Konya, 2002.
521-         Telci, Cahit-Günay, Vehbi- Gökçe, Turan: “Bursa Şehir Mezarlığında Bulunan Mevlevîlere Ait Mezar Kitabeleri”, I. UA.M.M.M.S.B., Manisa, 2002.
522-         Tellenbach, Silvia: “Celâleddin Rumi ve İnsan Hakları-Beklenmeyen Bir Soruya Cevap Denemesi”, İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya, 1994.
523-         Terzioğlu, Arslan: “Ünlü Tıp Tarihçisi Prof.Dr. F. Nâfiz Uzluk ve Mevlâna Celâleddin Rûmi Araştırmalarına Katkıları”, X. M.M.K. II, Konya, 2003.
524-         Timuroğlu, Vecihi: “Peygamber Değil Ama Kitabı Var”, Hoşgörü Yılında Mevlâna, Konya, Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, 1995.
525-         Timurtaş, Faruk K.: “Mevnevî’nin İlk Manzuk Çevirisi”, Bildiriler, Ankara, 1973.
526-         Top, H. Hüseyin: “Mevlâna’dan Mülhem Şiirler”, 7. M.M.K., Konya, 1994.
527-         Top, H. Hüseyin: “Son Dönem Çelebileri ve Evladları”, K.D.M.M., Konya, 2002.
528-         Tökin, İsmail Hüsrev: “Mevlâna’da Tanrı Anlayışı”, Mevlâna, İstanbul, 1953.
529-         Trako, Salih: “Sareyevo’da Mesnevî dersleri ve Mevlevîhanlar Üzerine”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
530-         Tuğrul, Sofu: “Mevlâna Üzerine Bir Deneme”, Hoşgörü Yılında Mevlâna, Konya, Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, 1995.
531-         Tuncer, Orhan Cezmi: “Kilis Mevlevîhanesi”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
532-         Tuş, Muhittin: “Konya Çelebilerinin Şehir hayatındaki Sosyal Rolü Üzerine Bir Deneme”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
533-         Türkmen, Erkan: “Ahmet Yesevi, Mevlâna ve Yunus Emre’de Kâmil İnsan ve Allah Sevgisi”, K.D.M.M., Konya, 2002.
534-         Ursı, Mme.: “Çağdaş Mistik Şiirde Mevlâna’nın İlham Varlığı: Ramazan’ın Otuz Günü”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
535-         Ursı, Mme.:, “Pers Mistiği ve Mevlâna Şiiri”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
536-         Usta, Mustafa: “Mevlâna’nın Eğitiminde Metot, Program ve Gayeler”, 4. M.M.K., Konya, 1991.
537-         Usta, Mustafa: “Mevlâna’nın Eğitim Anlayışında Arınma”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, S. 1, İstanbul, 1994.
538-         Uz, M. Ali: “Saraybosna’da İsabey Mevlevîhanesi”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
539-         Uzluk, Şehabeddin: “Eflakî Menakıbında Yazılı Mevlâna’nın 20 Resmi Ne Oldu?”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
540-         Uzluk, Şehabeddin: “Mevlâna’nın Ölümü ve Yeşil kubbe”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
541-         Uzluk, Şehabeddin: “Mevlâna’nın Tabibleri-Ekmeleddin Müeyyet, Beyhekim ve Gazanfer”, 1. MA.M.K., Konya, 1988.
542-         Uzluk, Şehabettin: “Galata Mevlevîhanesi ve Şeyh Ahmed Celâleddin Baykara Dede Efendi”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
543-         Ülken, Hilmi Ziya: “Mevlâna ve Yetiştiği Ortam”, Bildiriler, Ankara, 1973.
544-         Ünver, A. Süheyl: “Selânik Mevlevîhanesi-1913-1915” Mevlâna Yıllığı, Konya, 1963.
545-         Ünver, A. Süheyl: “Mevlâna’nın Sözleri ve Menkabelerinin Manasına Bürünerek Şahsiyetimizi Bütünlemek”, Bildiriler, Ankara, 1973.
546-         Ürekli, Bayram: “Mevlâna Türbesi ve Çelebi Efendi Konağına Dair Bir Tamir Kaydı”, S. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S. 7-8, Konya, 1992-1993.
547-         Ürün, Ahmet Kazım: “Mesnevî’de Arap Edebiyatının Bazı Simaları”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000.
548-         Ürün, Ahmet Kazım: “Günümüz Arap Dünyasında Mevlâna”, K.D.M.M., Konya, 2002.
549-         Ürün, Ahmet Kazım: “Halep, Şam ve Trablusşam Mevlevîhânelerinin Günümüzdeki Durumu”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
550-         Ürün, Ahmet Kazım: “Mevlâna’nın Edebi Kişiliğini Etkileyen Şahsiyetler ve Eserleri”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
551-         Viey, Fréderic: “Goethe, Vücut Doktoru; Yéhouda Halévy, Kalp Doktoru; Mevlâna, Ruh Doktoru”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
552-         Yakıt, İsmail: “Türk-İslam Düşünürü Mevlâna’ya Göre İdeal İnsan Tasavvuru”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
553-         Yakıt, İsmail: “Mevlâna’ya Göre Hayatın Evrimi”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
554-         Yakıt, İsmail: “Mevlâna ve Ölüm Felsefesi”, 3.M.M.K., Konya, 1989.
555-         Yakıt, İsmail: “Mevlâna ve Goethe’de Hikmet ve Felsefe”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 2, Isparta, 1995.
556-         Yakıt, İsmail: “Mevlâna ve Goethe’de Felsefe ve Hikmet”, Uluslar Arası Mevlâna ve Goethe Kongresi, 1995.
557-          Yakıt, İsmail: “Mevlevîlikte ve Mevlevîhanelerde Ebced Hesabının Rolü”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
558-         Yakıt, İsmail: “Mevlâna’da Akıl ve Aklın Kritiği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 3, Isparta, 1996.
559-         Yakıt, İsmail: “Mevlâna’da Estetik”, 9.M.M.K., Konya, 1998.
560-         Yakıt, İsmail: “Mevlâna’da Sanat”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 9, Isparta, 2002.
561-         Yakıt, İsmail: “Batı Düşüncesi ve Mevlâna’da Kadın”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
562-         Yardım, Ali: “Mesnevî Hadisleri Üzerine Bir Araştırma”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, c. 8, S. 1, İstanbul, 1979.
563-         Yavuz, Kemâl: “Mesnevî-i Şerif Üzerine Görüşler”, 1. M.M.K., Konya, 1986.
564-         Yavuz, Kemâl: “Âbidin Paşa’ya Yazdığı Bir mektupta Cevdet Paşa’nın Mevlevîlik İçindeki Yeri ve Mesnevî’nin Düzme Yedinci Cildi Üzerine Görüşleri”, 2. M.M.K., Konya, 1987.
565-         Yavuz, Kemâl: “Türk Edebiyatında Mesnevî’den İlk Tercüme Hikâyeler ve Bazı Dikkatler”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni, Ankara, 2000.
566-         Yeniterzi, Emine: “Mevlâna’nın Eserlerinde İnsan Terbiyesi”, 7. M.M.S., Konya, 1996.
567-         Yeniterzi, Emine: “Mevlâna’da Çalışma ve Tevekkül”, 7. M.M.S., Konya, 1996.
568-         Yeniterzi, Emine: “Türk Basınında Mevlâna Enstitüsü”, 8. M.M.K., Konya, 1997.
569-         Yeniterzi, Emine: “Mevlâna’nın Eserlerinde Öğreticilik ve Öğüt Anlayışı”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000.
570-         Yeniterzi, Emine: “Hz. Mevlâna ve İkbâl”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000.
571-         Yeniterzi, Emine: “Mevlâna’nın Sevgi Anlayışı”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2000.
572-         Yeniterzi, Emine: “Mevlâna’nın Eserlerinde Ahlâkî Unsurlar”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
573-         Yeniterzi, Emine: “Mevlâna’nın Tefekkür Dünyası ve İnsan”, K.D.M.M., Konya, 2002.
574-         Yeniterzi, Emine: “XIX. Yüzyılda Konya’lı Mevlevî Şairler”, X.M.M.K. I, Konya, 2002.
575-         Yeniterzi, Emine: “Mevlâna’nın Gayr-ı Müslimlerle Diyalogu”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay., 2004.
576-         Yeniterzi, Emine: “Mevlâna’nın Örnek İnsan Modeline Dair İkaz ve Tavsiyeleri”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., 2004.
577-         Yetik, Erhan: “Mevlâna’nın Dünya Görüşü ve Topluma Bakışı”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 6, Samsun, 1992.
578-         Yılmaz, Kamil: “Mevlâna ve İnsan”, Güldeste 7, Konya, 1996.
579-         Yücel, Hasan Âli: “Mevlâna İçin”, Mevlâna (1207-1273), Konya, Yenikitap Basımevi, 1955.
580-         Yüksel, Hasan: “Tokat Mevlevîhanesi”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 2, Konya, 1996.
581-         Ziya, Mehmed: “Mevlâna”, Konya Halkevi Kültür Dergisi Özel Sayı, Konya, 1943.
SONUÇ:
Bu bibliyografya çalışması, Mevlâna, eserleri, mevlevîlik konularında Türkçe tez, kitap ve makale/bildiriden müteşekkil üç kategoriden oluşmaktadır. Tezler, kendi aralarında lisans, yüksek lisans ve doktora şeklinde alt başlıklara ayrılmıştır ki, bu alt kategorilerden lisans düzeyinde 3, yüksek lisans düzeyinde 42, doktora düzeyinde 20 çalışma yer almaktadır. Kitap kısmında toplam 273, makale/bildiri kategorisinde ise 581 olmak üzere toplam 919 adet araştırma künyelenmektedir.
Mevlâna bibliyografyası isimli bu çalışmaya göz attığımızda aşağıdaki değerlendirmelerde bulunmak mümkündür.
1-                           Belirtilmelidir ki, Mevlâna konusunda yukarıda verilen araştırmaların sayısı göz önüne alındığında, nicelik açısından çok sayıda çalışmanın yapıldığı söylenebilir. Ancak bilhassa kitap düzeyindeki çalışmalar içerisinde bilimsel nitelikli olanların azlığı dikkat çekmektedir.
2-                           Yüksek lisans çalışmaları 1990 öncesi ve 2000’li yıllarda da yapılmakla birlikte 1990-2000 yılları arasında daha yoğun olarak yapılmıştır. En fazla yüksek lisans tezi yedi adetle 2001 yılında hazırlanmış görünmektedir.
3-                           Doktora tezleri ise yıllara göre daha dağınık bir tablo göstermektedir. Yüksek lisans tezlerinin yaklaşık olarak yarısına tekabül eden doktora tezlerine daha fazla ihtiyaç olduğunu söylemek mümkündür.
4-                           Hem yüksek lisans hem de doktora tezleri, Mevlâna konusunun doğrudan ilgili olduğu tasavvuf anabilim dalı dışında farklı bilim dallarında da hazırlanmıştır. Bunların başında Eski Türk Edebiyatı ve Fars Dili ve Edebiyatı gelmektedir. Ayrıca yüksek lisans düzeyinde Sanat Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Hadis, Mimarlık, Din Felsefesi, Tarih ve Kelam anabilim dallarında tezler bulunmaktadır. Doktora düzeyinde ise; bunlara ek olarak Dinler Tarihi, Müzik, Din Psikolojisi, Tefsir gibi dallarda çalışmalar vardır. Tüm bunlar önemli olmakla birlikte, Mevlâna’nın daha geniş yelpazede ve popülerlikten uzak bir biçimde farklı bilim dallarınca incelenmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.
5-                           Mevlâna ile ilgili yayımlanan kitaplara baktığımızda, bilhassa 1960 yılından itibaren yayınların arttığını görebiliriz. 1950-59 arasında 29, 1960-69 arasında 47 kitap basılmıştır. Bu en son sayı diğer on yıllık zaman dilimlerinde de kısmî artma ve eksilmelerle 2000 yılına kadar böyle gelmiştir. 2000-2004 yılları arası yayımlanan kitap sayısı 28’dir ki, 2010 yılına kadar bu rakamın en azından 60’a çıkmasını bekleyebiliriz. Görüldüğü gibi kitap sayısı oldukça yetersizdir.
6-                           Yayımlanan makalelerin çoğunluğu kongre ve sempozyumlarda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. Bilhassa makalelerin tam sayımı ve tespiti işinin bir süreç olarak devam etmesi gerektiği ortadadır. Mevlâna konusundaki makalelerin bilhassa 1986 yılından itibaren bariz bir farkla artış gösterdiği söylenebilir. Bu bibliyografyada en çok makalenin/tebliğin yayımlandığı yıl 2002 olarak görünmektedir ki, toplam 97 adettir.
KAYNAKÇA:
1- BEKTAŞ Ali 2004, “Mevlâna İle İlgili Konulara Dair Okumalar İçin Yayınlar”, Mevlâna Celâleddin-i Rûmi-İnsanlığın Aynası, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay.
2- KARAİSMAİLOĞLU Adnan 1996, Mevlâna Kitaplığı Kataloğu, Konya, S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi.
3- KARAİSMAİLOĞLU Adnan 2004, “Mevlâna Kongrelerinde Sunulmuş Olan Tebliğler”, III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, Konya, S.Ü. Yay.
4- TAŞDELEN Sinan 2002, “Mevlâna ve Mevlevîlik Bibliyografyası”, K.D.M.M., Konya.
KISALTMALAR:
1.M.M.K.  :1. Millî Mevlâna Kongresi.
2.M.M.K.  :2. Millî Mevlâna Kongresi.
3.M.M.K.  :3. Millî Mevlâna Kongresi.
4.M.M.K.  :4. Millî Mevlâna Kongresi.
5.M.M.K.  :5. Millî Mevlâna Kongresi.
6.M.M.K.  :6. Millî Mevlâna Kongresi.
7.M.M.K.  :7. Millî Mevlâna Kongresi.
8.M.M.K.  :8. Millî Mevlâna Kongresi.
9.M.M.K.  :9. Millî Mevlâna Kongresi.
X.M.M.K. :X. Millî Mevlâna Kongresi.
1.M.A.M.K.: 1. Milletlerarası Mevlâna Kongresi.
2.M.A.M.K.: 2. Milletlerarası Mevlâna Kongresi.

  1. M.M.S.  :7. Millî Mevlâna Sempozyumu.

K.D.M.M.  : Konya’dan Dünyaya Mevlâna ve Mevlevîlik.

  1. UA.M.M.M.S.B.: I. Uluslararası Mevlâna, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri.

b.y.             : Basım yeri yok.
c                 : Cilt.

  1. : Sayı.

S.Ü.            : Selçuk Üniversitesi.
T.T.K.         : Türk Tarih Kurumu.
t.y.              : Tarih yok.
Yay.           : Yayınları.
y.y.             : Yayınevi yok