Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Eserlerinde Zikrettiği Hadislere Bakış

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Eserlerinde Zikrettiği Hadislere Bakış

I. ULUSLARARASI MEVLÂNA DÜŞÜNCESİNDE BEŞERÎ MÜNASEBETLER SEMPOZYUMU

 


نظرة إلى األحاديث الشريفة التي أوردها جالل الدين الرومي في آثاره
.

Alaa Aldeen AL KARAZ* / د. عالء الدين الكرز

الملخص:

تعر ض الدراسة بع ´ض األحاديث اليت ذكرها جالل الدين الرومي وأثرها يف فكره، من خالِل املسلك اإلشاري القائم على

فهم املعاين اليت قد ال تظهر أل وِل وهلة وإ َّنا حتتاج لت´´دبٍُّر وأتُّم ٍل، وهذه املعاين تكون من إشارات األحاديث وتظهر ألرابب السلوك وأويل العلم، وميكن اجلمع بينها، وبني املعىن الظاهر من احلديث. ففهم احلديث هبذا املعىن ال خيالف الشريعة اإلسالمية، وإَّنا هو

إشارات خفية ترد مبناسبة التأمل والنظر يف احلديث النبوي الشريف.

وجاء يف الدراسة احلكم على بعض األحاديث الواردة عنده فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف وموضوع.

الكلمات املفتاحية: نظرة، أحاديث، جالل الدين الرومي.

 

MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ’NİN ESERLERİNDE ZİKRETTİĞİ HADİSLERE BAKIŞ

Özet

Çalışma, Celâleddîn-i Rûmî’nin bahsettiği hadislerden bazılarını ve bunların düşünceleri üzerindeki etkilerini, ilk bakışta görünmeyebilecek, ancak düşünmeyi gerektirecek anlamların anlaşılmasına dayanan işari yani (işaret olarak ince anlamlar taşıma) yöntemiyle sunmaktadır. Bu anlamlar, hadislerin işaretlerinden oluşur ve onlar mutasavvıflara ve alimlere belli olur. O işaretlerle hadisin zahir anlamını birleştirmek mümkündür. Hadisi bu anlamda anlamak İslam dinine aykırı değildir. Ancak o, hadis-i şerifi düşünme ve inceleme vesilesiyle gelen gizli işaretlerdir.

Çalışmada yer alan bazı hadislerin sahih, bazılarının da zayıf ve uydurma olduğu görüşüne varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bakış –Hadisler – Celâleddîn-i Rûmî.

 

THE REVİEW OF MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN RUMİ’S REMARKED HADITHS IN HIS WORKS

Abstract

This study presents some of the hadiths by which Rûmî has the influence in his thoughts, understanding of the meanings that require careful thinking which is not understood at first glance. These meanings, which are recognized by Sufis and scholars, reveal the guiding feature of the hadiths. It is possible to bring together the explicit and hidden meanings of the hadiths.

Regarding the hadiths from this perspective is not contrary to the reverence of the Islamic Sharia, but on the contrary, they are the covered hadith advice by understanding the hadith, careful thinking and examining the hadiths.

At the same time, in this study, some of the hadiths which are true, weak and are from the rumors (mevzû) and on which Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’s has inferences are also focused

Keywords: Review of Hadiths, Hadiths, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî.

 

Mevlana Celaleddin I Ruminin Eserlerinde Zikrettigi Hadislere Bakis