MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER – İsmail Yakıt

MEVLANA DOSTLARINA TARİHLER-I

Bilindiği gibi ebced hesabının en fazla kullanıldığı yer, tarih düşürme sahasıdır. Osmanlılar’ın hemen hemen her eserinde, cami, medrese, tekke, şadırvan, çeşme, mezar taşı vs. nin kitabelerinde olduğu kadar, müzik notalarının bize intikalinde, devlet kayıtlarında, mimarî eserlerin modüler sistemine varana kadar her yerde kullanılmıştır. Osmanlı şairlerinin divanlarında bol miktarda örneklerini bulmak mümkündür. Acizane olarak bizler de bu sanatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Aruz ve hece vezinleri kullanarak tanzim ettiğimiz tarih manzumeleriyle dostlarımızı sevindirme çabası içindeyiz.

Yakut’tan Tarihler” isimli kitabımız geçen yılın Aralık ayında 2. Baskısını yaptı. İçinde Yakut mahlasıyla düşürdüğümüz 2012 tarih mevcut. Bu sayıyla hamdolsun dünyada yayınlanmış en fazla tarihi olan kişi unvanını elde etmenin ülkem adına gururunu yaşıyorum. İçinde pek çok Mevlevi muhiplerinin ve Mevlana dostlarının doğum, ölüm, evlenme vb. konularda tarihleri var. Onları bu köşemizde duyurmamız birçok dostumuzun benden ricası idi. Bu fakir de Mevlana dostlarını kırmamak için bu tarihlerden bazı seçmeleri buraya almak istiyorum.

Öncelikle 1432 H./2011 Miladi yılında Konya’da açılmış bulunan Uluslar arası Mevlana Vakfı’nın Konya Şubesi için düşürdüğüm tarihi sunmak istiyorum. İçinde tarih formüllerinden “nakli diğer usule” veya “aktarmalı tarihler” diyebileceğimiz bir tarzda düşürdüğüm ve hesaplandığında tam 16 adet 1432 Hicri yılını veren tarih manzumesidir. Bu ve benzeri tarihleri çözmek ve tarih türleri ve formüleri hakkında bilgi sahibi olmak için “Türk-İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme” adlı kitabımıza da bakabilirler.

Uluslar arası Mevlâna Vakfı Konya Şubesi’nin Açılışına Tarihtir (Musanna Tarih):

03 Mayıs 2011

Mevlâna Vakfı’nın bu şube-i Âsitân’ı
Hazret-i Pîr’e hizmetlerle geçsin her ânı

Neyzenleri, semazenleri hem ârifânları
Daim olsun hep, ihya etsinler bu mekânı

Mesnevi’yle, hikmetli sohbetlerle dâima
Aydınlatsın zulmette kalmış cümle cenanı

İftitahına Yakut bir beyit söyledi kim,
Ruhaniyet-i Pîr’den almış gibi nişânı

Nakl-i yek diğer usulle hesap eden herkes
Onaltı tarih bulur okursa bu beyanı

“El-Kebîr, dervişan meclis de kılsın vakfı”
“Şems-i Mevlâna tenvir eylesin bu cihânı”

16 X 1432 H. 2011

الكبير، درويشان مجلس ده قيلسين وقفى
شمس مولانا تنوير ايلسين بو جهانى

Esin Çelebi İle Osman Bayru’nun Evlenmesine Tarihtir:

25 Ocak 1972

Esin Çelebi Hanım ile Osman Bayru

İzdivaç eylediler birlikte bu yıl

Geldi iki şahit söyledi tarihi:

“Ya Habîr! Esin’le Osman’ı mesut kıl”

1970+2= 1972

ياخبير! أسين له عثمانى مسعود قيل

Ahmet Selahattin Hidayetoğlu’nun Evlenmesine Tarihtir:

05 Ağustos 1973

Hidayetoğlu dostumuz da izdivaç etti bugün

Dilerim bu evlilik oturur sağlam bir temele

Geldi üçler duayla söylediler Yakut’a tarih:

“El-Bâsıt, mutluluk versin Selahattin’le Emel’e”

1390+3= 1393 H.

الباسط، موتلى لق ويرسين صلاح الدين له أمله

Abdurrahman Nedim Karnıbüyük’ün Evlenmesine Tarihtir:

28 Mart 1980

“Karnıbüyükler”in tornacı Nedim Usta da

Evlendi, dünyadayken elde etti cenneti

Duyunca Yakut’a söyledi duada tarihi:

“Eş-Şehîd, mesut kılsın Nedim’le bu Cennet’i”

1400 H.             1980

الشهيد، مسعود قيلسين نديم له بو جنتى