Mevlana’nın Dini Anlatım Metodu

Mevlana’nın Dini Anlatım Metodu

Safi Arpaguş

Bir giriş ve dört bölümden oluşmaktadır.

Giriş’te XIII. Yüzyılda Anadolu’da siyasi içtimâî ve dînî durum incelenmiş, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin hayâtı ve eserleri üzerinde durulmuştur.

Birinci Bölüm’de “Mevlânâ”nın Dîni Anlatım Metodu ve Vâsıtaları” başlığı altında Kur’ân-ı Kerim, Hadis, Vaaz ve Nasihat, Musikî ve Semâ, Şiir, Hikâye, Menkıbe ve Kıssa, Mektuplar ve Medrese Tedrisatı ve Diğer ilmî Faaliyetler alt başlıkları ile Mevlânâ’nın dîni anlatımda kullandığı metod ve vasıtalar incelenmiştir.

İkinci Bölüm’de “Mevlânâ’nın Dîni Anlatımında inanç Esasları” başlığı altında Mevlânâ’nın irşadında inanç esaslarının konumu ele alınarak, nicelikleri ve nitelikleri üzenrinde durulmuş, inanç esaslarına getirmiş olduğu yorum ve anlayışlar incelenmiştir. ilâhiyat, Nübüvvet ve Sem’iyyat bahisleri Mevlânâ’nın anlayışına göre ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Üçüncü Bölüm’de ise; “Mevlânâ’nın irşâdında ibâdetler” başlığı altında Mevlânâ’nın irşad hayatında ibâdetlerin yeri ve önemi hususundaki öncelik ve nitelemeleri üzerinde durulmaktadır.

Dördüncü Bölüm’de de “Mevlânâ’nın Dîni Anlatımında Tasavvuf” konuları ele alınmış, Tasavvufî eğitimin unsurları üzerinde durulmuş, Seyr ü Sülûk makamları (Makamat) ve tasavvufî Haller (Ahvâl) konularında Mevlânâ’nın temel düşüncelerini ve dîni anlatımında bu kavramların yeri ve önemi üzerinde durulmaktadır. Son kısmında da tasavvufî ahlâk’a âit temel yaklaşımlar değerlendirilmiştir.

Mevlananin Dini Anlatim Metodu

 

 

 

 

Bir yanıt yazın 0