Mevlana’nın Hayatı ve Fikirleri – Ahmed Subhi FURAT

Mevlana’nın Hayatı ve Fikirleri

Ahmed Subhi FURAT

İslam âleminde bilhassa, tasavvuf şiirin sâdelik içinde ulaşabileceği en yüksek merhalesi olan Mesnevî’si ile tanınan hakim şâir Mevlâna Celâleddîn , hicri 580 ( milâdî 1184/) yılında Belh şehrinde doğdu. Sultânu’I-ulemâ diye mâruf olan babası Bahâeddîn Veled, eskiden beri Belh’te yerleşmiş bir ulemâ âilesine mensuptu. Oğlu Celâleddîn’in yirmi yaşlarında bulunduğu bir sırada, bü­yük bir ihtimalle Moğol korkusu yüzünden bu şehir­den ayrılan Bahâeddîn Veled, hac seferine çıktı. Uğ­radığı Nişâbur’da, kendisini meşhûr sûfî şâir Ferîdu’d- dîn Attâr karşıladı ve büyük bir istikbâl sezdiği yanındaki oğlu Celâleddîn’e Esrâr-nâme’sini hediye etti.

Mevlananin Hayati Ve Fikirleri Ahmed Subhi Furat

Bir yanıt yazın 0