MEVLÂNA‘NIN MESNEVΑSİNDE Hz. PEYGAMBER TASAVVURU – Kasım Şulul

MEVLÂNA‘NIN MESNEVΑSİNDE Hz. PEYGAMBER TASAVVURU

Kasım Şulul

İslâm medeniyet dairesinin bir neticesi olan ve Mevlânâ (672/1273)2 tarafından Keşşâfü‟l-Kur‟ân ve Fıkh-ı Ekber  diye de isimlendirilen Mesnevî, birçok özelliğinin yanı sıra 13. yüzyıl Müslüman toplumunun, Anadolu ve Konya halkının dünyasını da yansıtan bir ahlâk ve irşat eseridir. Çeşitli çalışmalarla ortaya konan tespitlere göre Mevlânâ, Mesnevî‘sinde fikirlerine dayanak noktası yaptığı âyet-i kerîmelere 1221, hadîs-i şeriflere 745 beyitte yer vermiştir. Bu veriler açık bir şekilde Mevlânâ‘nın gönül ve düşünce dünyasının temel unsurlarına işaret eder ve onun tasavvurunu şekillendiren dinamikleri ortaya koyar.

Mevlananin Mesnevisinde Hz Peygamber Tasavvuru Kasim Sulul

Bir yanıt yazın 0