MEVLEVİ ŞAİR UBEYDULLÂH DEDE VE RİSÂLE FÎ EVSÂFİ’NNEBÎ İSİMLİ MEVLİD’İNDEKİ TASAVVUFÎ ÖĞRETİLER – Cemal BAYAK

KONYA’DA MEDFÛN MEVLEVİ ŞAİR UBEYDULLÂH DEDE VE RİSÂLE FÎ EVSÂFİ’NNEBÎ İSİMLİ MEVLİD’İNDEKİ TASAVVUFÎ ÖĞRETİLER

Cemal BAYAK

UBEYDULLÂH DEDE’NİN HAYATI
Ubeydullâh Dede1 ismi sadece Mevlevilikle ilgili iki kaynakta görülmektedir. Bunlardan ilki Sâkıp Dede (ö. 1168/1755), ikincisi de Esrâr Dede (ö. 1210/1796)’dir. Esrâr Dede’nin Tezkire-i Şuâra-yı Mevleviyye isimli eserinde verdiği bilgilerin çoğu, bu eserden daha önce kaleme alınmış olan Sâkıp Dede’nin Sefine-i Mevleviyye isimli eserinde de yer almaktadır.

Mevlevi Sair Ubeydullah Dede Ve Risale Fi Evsafinnebi Isimli Mevlidindeki Tasavvufi Ogretiler Cemal Bayak

Bir yanıt yazın 0