MEVLEVÎLİKLE İLGİLİ YAPILMIŞ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI – Necip Fazıl Duru

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ’NİN ESERLERİ VE MEVLEVÎLİKLE İLGİLİ YAPILMIŞ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI

Prof. Dr. Necip Fazıl Duru

Özet: Hz. Mevlânâ ve onun adına nisbetle kurulmuş olan Mevlevîlik Türkiye ve dünya üniversitelerinde çok sayıda ilim adamının ilgisini çekmiştir. Tür­kiye üniversitelerinde tamamlanmış doktora ve yüksek lisans seviyesinde yapılan tezler bu çalışma ile bir araya getirilmiştir.
 

Anahtar Kelimeler: Mevlânâ, Mevlevîlik, şair, musiki, doktora tezi, yüksek lisans tezi.

Ph. D. and Post Graduate Thesis Related to Mawlana and

Mawlawiyya at Turkish Universities

Summary: Mawlana and Mawlawiyya which has originated from him has been attracted by a great many of the scientists at Turkish and international universities with a great interest. In this study the Ph. D. and post graduate thesis related to this area at Turkish Universities have been compiled.

Keywords: Mawlana, Mawlawiyya, poet, music, Ph. D., post graduate

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ’NİN ESERLERİ VE MEVLEVÎLİKLE İLGİLİ YAPILMIŞ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI

Yrd. Doç. Dr. Necip Fazıl DURU

Giriş:

Mevlânâ Celaleddîn-i Rumî ve adına tesis edilen Mevleviyye tarikati bir çok vechesiyle ilim adamlarına araştırma konusu olmuştur, olmaya devam etmektedir. Mevlevilikle ilgili makaleler ve kitap neşirleri farklı bibliyografik kaynaklarda zaman zaman derlenmiştir. Bu çalışmamızda, Türkiye üniversitelerinde Hz. Mevlânâ’yı ve tarikatini esas alarak hazırlanmış doktora ve yüksek lisans çalışmalarından tamamlanmış olanları bir araya getirdik. Bunun için YÖK Kütüphanesi ve bazı üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerinde yerinde yaptığımız taramaların dışında, Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları, Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yapılan Tezler, Yayınlar Bibliyografyası adlı yayınlarla, üniversitelerin basılı tez kataloglarından istifade ettik.

Şimdiye değin yapılmış 139 adet çalışmayı üç başlık altında topladık. Mevlevi şairler/ yazarlar ve onların eserleri ile ilgili yapılan tezler bölümünde Mevleviliği maruf sanatkarları vermeye çalıştık. Tezlerin konularına ve üniversitelere göre sayısal dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Konularına göre dağılımı:

1. Mevlânâ’nın eserleri ile ilgili ve eserlerinden hareketle yapılmış çalışmalar:

Doktora Tezi: 11

Yüksek Lisans Tezi: 33

2. Mevlevi şairler/yazarlar ve onların eserleri ile ilgili yapılmış çalışmalar:

Doktora Tezi: 27

Yüksek Lisans Tezi: 37

3. Tarikat, musiki, mimari vb. diğer alanlarla ilgili yapılmış çalışmalar:

Doktora Tezi: 5

Yüksek Lisans Tezi: 26

Üniversitelere göre dağılımı:

Selçuk Üniv.: 38, Marmara Üniv.: 18, Ankara Üniv.: 16, Atatürk Üniv.: 13, İstanbul Üniv.: 8, İTÜ; 8, Uludağ Üniv.: 6, Gazi Üniv.: 6, Dokuz Eylül Üniv: 4, Fırat Üniv.: 3, Boğaziçi Üniv.: 3, Sakarya Üniv.: 2, Hacettepe Üniv.: 2, Yüzüncü Yıl Üniv.: 2, Sütçü İmam Üniv.: 2, Ege Üniv.: 2, Süleyman Demirel Üniv.: 1, Pamukkale Üniv.: 1, Akdeniz Üniv.: 1, Trakya Üniv.: 1, Ortadoğu Üniv.: 1, İnönü Üniv.: 1, Erciyes Üniv.: 1

1. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİ İLE İLGİLİ ve ESERLERİNDEN HAREKETLE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR

(Tercümeler, şerhler, vs.)

1.1 Doktora Çalışmaları:

1.1.1 Bir Din Felsefesi Problemi Olarak Mevlânâ’da Tanrı, Erdal Baykan, DT, Selçuk Üniversitesi, 1999, (Danışman: Prof. Dr. Hüsameddin Erdem)
1.1.2 İ. Hakkı Bursavî ve Rûhu’l-Mesnevîsi: İnceleme-Metin, İsmail Güleç, DT, İstanbul Üniversitesi, 2002, (Danışman: Doç. Dr. M. Yekta Saraç)
1.1.3 Mesnevî Hadisleri (Tesbit-Tahkik), Ali Yardım, DT, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1993.
1.1.4 Mesnevî’de Kur’anî Referanslar ve Kur’an Ayetlerine Getirilen İşarî Yorumlar, Halim Gül, Ankara Üniversitesi, 2003, (Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu)
1.1.5 Mesnevî’de Mevlânâ’nın Eğitim Anlayışı, Mustafa Usta, Marmara Üniversitesi, 1989, (Danışman: Doç. Dr. Bayraktar Bayraklı)
1.1.6 Mesnevî’de Tasavvuf, Mehmet Bakırcı, DT, Selçuk Üniversitesi, 1988, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Toprak)
1.1.7 Mevlânâ ve Kur’an Tefsîri Açısından Mesnevî, Hüseyin Güllüce, DT, Atatürk Üniversitesi, 1998, (Danışman: Prof. Dr. Sadık Kılıç)
1.1.8 Mevlânâ’nın Dini Anlatım Metodu, Safi Arpaguş, DT, Marmara Üniversitesi, 2001, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Tahralı)
1.1.9 Mevlânâ’nın Mesnevîsi’nde Devrin Örf ve Âdetleriyle İlgili Bilgiler, H. Ahmet Sevgi, DT, İstanbul Üniversitesi, 1992, (Danışman: Prof. Dr. Tahsin Yazıcı)
1.1.10 Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Hayvan Hikaye ve Motifleri, Özgün Baykal, Ankara Üniversitesi, DTCF, 1958.
1.1.11 Sarı Abdullah Efendi ve Mesnevi-i Şerif Şerhi, Ülker Aytekin, DT, Marmara Üniversitesi, 2002, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Tahralı)

1.2 Yüksek Lisans Çalışmaları:

1.2.1 Âbidin Paşa (1259/1843-1843/1906)’nın Mesnevî Şerhi ve Tasavvufi Düşünceleri, İsa Çelik, YLT, Atatürk Üniversitesi, 2001, (Danışman: Prof. Dr. Osman Türker)
1.2.2 Âbidin Paşa ve Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf, Nuri Şimşekler, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1992, (Danışman: Doç. Dr. Adnan Karaismailoğlu)
1.2.3 Dîvân-ı Kebîr Nüshaları (Tasvir-Mukayese-İndeks), Faruk Alp, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1997, (Danışman: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu)
1.2.4 Fîhi Mâ Fîh Ekseninde Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin Tasavvufī Görüşleri, Osman Nuri Küçük, YLT, Atatürk Üniversitesi, 2001, (Danışman: Prof. Dr. Osman Türer)
1.2.5 Hz. Mevlânâ’nın Eserlerinde Şems-i Tebrîzî, Elif Erkan, YLT, Selçuk Üniversitesi, 2003, (Danışman: Prof. Dr. Şerafettin Gölcük)
1.2.6 İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Mesnevî (Birinci cilt), İnceleme-metin, Saliha Baryaman, YLT, Uludağ Üniversitesi, 2000, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat Yurtsever)
1.2.7 İsmâil Hakkı Bursevî, Şerhu’l-Mesnevî, III. cilt: Trasnskripsiyonlu Metin, Sabahattin Arslan, YLT, Uludağ Üniversitesi, 2000, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat Yurtsever)
1.2.8 Ma’ârif ve Mesnevî Üzerindeki Tesiri, A. Mahbub Seraj, Ankara Üniversitesi, DTCF, 1972.
1.2.9 Mecâlis-i Seb’ada Eğitim, Kemal Yavuz, YLT, Marmara Üniversitesi, 1993, (Danışman: Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı)
1.2.10 Mesnevî Sözlükleri ve Abdullatif bin Abdullah’ın Letâifü’l-Lugât’ı, İbrahim Kunt, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1996, (Danışman: Doç. Dr. Adnan Karaismailoğlu)
1.2.11 Mesnevî Sözlüklerinden Müşkilât-ı Mesnevî (İnceleme-Tercüme-İndeks), Cesur Sultanoğlu, YLT, Selçuk Üniversitesi, 2001, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri Şimşekler)
1.2.12 Mesnevî’de Mevlânâ’nın Eğitim ve Eğitim Yöneticisine Dair Görüşleriyle Modern Anlayışı Bir Karşılaştırma Denemesi, Ahmet Bayram, YLT, Sakarya Üniversitesi, 2001, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sait Başer)
1.2.13 Mesnevî’nin Birinci Cildindeki Câriye Hikayesinin Şerhlere Göre Değerlendirilmesi, Abdullah Türkoğlu, YLT, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1990, (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Demirci)
1.2.14 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî ve Hadisten Referansları, Adem Çatak, YLT, Ankara Üniversitesi, 1994, (Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu)
1.2.15 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Kaza-Kader Görüşü, Nurdan Karakaş, YLT, Sakarya Üniversitesi, 2001, (Danışman: Doç. Dr. Hüdaverdi Adam)
1.2.16 Mevlânâ Celâleddin Rumî’de Din ve Toplum, Mustafa Tekin, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1995, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Solmaz)
1.2.17 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’sindeki Dini Motiflerin Tesbîti ve Değerlendirilmesi, Gül Özer, YLT, Fırat Üniversitesi, 2002, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Davut Kılıç)
1.2.18 Mevlânâ’da Kadın ve Aile, Fatih Aman, YLT, Uludağ Üniversitesi, 2003, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Kurt)
1.2.19 Mevlânâ’nın Dîvân-ı Kebîr’indeki Büyük Tarihi Olaylar ve Yorumları, İsmail Kalemci, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1990, (Danışman: Prof. Dr. İsmet Kayaoğlu)
1.2.20 Mevlânâ’nın Fîhi Mâ Fih’inde Eğitim ve Öğretim Görüşü, Ahmet Tüccar, YLT, Marmara Üniversitesi, 1992, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halis Ayhan)
1.2.21 Mevlânâ’nın Mesnevîsi’nde Eğitime İlişkin Bir Yöntem (Örnekle Eğitim), Hasan Çiçek, YLT, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1996, (Danışman: Prof. Dr. Necmettin Tozlu)
1.2.22 Mevlânâ’nın Toplum ve Devlet Görüşü, Kadir Çanakçı, YLT, Uludağ Üniversitesi, 1999, (Danışman: Prof. Dr. İzzet Er)
1.2.23 Mevlânâ’nın Varlık Anlayışı, Harun Turhan, YLT, Uludağ Üniversitesi, 1998, (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Aydın)
1.2.24 Mevlânâ’ya Göre Akıl ve Aşk, Nefīse Demir, YLT, Erciyes Üniversitesi, 1995, (Danışman: Dr. Hasan Şahin)
1.2.25 Neş’et Süleyman Efendi (1735-1807): Tercüme-i Şerh-i Dü Beyt-i Mesnevî: İnceleme, Tenkitli Metin, Üzeyir Aslan, YLT, Marmara Üniversitesi, 1999, (Danışman: Prof. Dr. Tahir Üzgör)
1.2.26 13. Asrın Sosyal ve Kültürel Yapısında Hz. Mevlânâ’nın Yeri, Ahmer Şeref Ceran, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1987, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Aydın)
1.2.27 Rûhu’l-Mesnevî, İsmail Hakkı Bursevî (İkinci cilt 1b-99b arası) İnceleme-metin, Mustafa Efe, YLT, Uludağ Üniversitesi, 2002, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat Yurtsever)
1.2.28 Rûhu’l-Mesnevî’deki Metot ve Mesnevî’nin İlk Onsekiz Beyti, Muti Akkoyun, YLT, Marmara Üniversitesi, 1985, (Danışman: Dr. M. Saim Yeprem)
1.2.29 Rusûhî İsmail Efendi ve Mesnevî-i Şerîf Şerhi, Ömer Bektaş, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1993, (Danışman: Doç. Dr. Adnan Karaismailoğlu)
1.2.30 Sarı Abdullah Efendi ve Şerh-i Mesnevî (Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî), Selahattin Durgun, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1993, (Danışman: Doç. Dr. Adnan Karaismailoğlu)
1.2.31 Sürûrî’nin Mesnevî Şerhi (Tanıtım-İndeks, Tenkitli Metin), (v.1b-40a), Orhan Baştürk, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1997, (Danışman: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu)
1.2.32 Şerh-i Cezîre-i Mesnevî: İnceleme-Transkripsiyonlu Metin-İndeks, Mahmud Arslantürk, YLT, K. Sütçü İmam Üniversitesi, 1996, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhsin Kalkışım)
1.2.33 Türk Edebiyatında Mesnevî Şerhleri ve İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-Mesnevî’si, İstanbul Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Yekta Saraç)

1. MEVLEVÎ ŞAİRLER/YAZARLAR VE ONLARIN ESERLERİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR
2.1 Doktora Çalışmaları:

2.1.1 Aşkî: Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dîvân’ı, İskender Pala, DT, İstanbul Üniversitesi, 1983, (Danışman: Prof. Dr. Ali Alparslan)
2.1.2 Birrî Mehmed Dede(Magnisalı) : Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni, Rasih Erkul, DT, Selçuk Üniversitesi, 1992, (Danışman: Doç. Dr. Gönül Ayan)
2.1.3 Eski Türk Edebiyatında Mevlevîlik Etkisi ve Mevlevî Şairler, Nilgün Açık, DT, Gazi Üniversitesi, 2002, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa İsen)
2.1.4 Esrâr Dede: Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Dîvân’ının Karşılaştırmalı Metni, Hasan Ali Kasır, DT, Atatürk Üniversitesi, 1996, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Turgut Karabey)
2.1.5 Esrâr Dede: Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye, İlhan Genç, DT, Atatürk Üniversitesi, 1986, (Danışman: Prof. Dr. Haluk İpekten)
2.1.6 Farsça-Türkçe Manzum Sözlükler ve Şâhidî’nin Sözlüğü: İnceleme-Metin, Ahmet Hilmi İmamoğlu, DT, Atatürk Üniversitesi, 1993, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Turgut Karabey)
2.1.7 Fasîh Ahmed Dede, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Dîvân’ının Tenkidli Metni (2 cilt), Mustafa Çıpan, DT, Selçuk Üniversitesi, 1991, (Danışman: Doç. Dr. Gönül Ayan)
2.1.8 İsmâil-i Ankaravî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Erhan Yetik, DT, Marmara Üniversitesi, 1985, (Danışman: Prof. Dr. Salih Tuğ)
2.1.9 Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Mihnet-Keşân’ı ve Tahlili, Ali Emre Özyıldırım, DT, Ankara Üniversitesi, 2002, (Danışman: Prof. Dr. İsmail Ünver)
2.1.10 Mevlevî, Bektâşî, Bayramî Tarîkatlerine Bağlı Dört Evliyâ Menâkıpnâmesi Üzerine Bir İnceleme, Zeynep Sabuncu, DT, Boğaziçi Üniversitesi, 1989, (Danışman: Prof. Dr. Günay Kut)
2.1.11 Mevlevî Şairlerin Şiirlerinde Mevlevîlik Unsurları, Necip Fazıl Duru, DT, Gazi Üniversitesi, 1999, (Danışman: Prof. Dr. Cemâl Kurnaz)
2.1.12 Mezâkî: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni, Ahmet Mermer, DT, Selçuk Üniversitesi, 1988, (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Ayan)
2.1.13 Mu’inî’nin Mesnevî-i Murâdiyye’si, Kemal Yavuz, DT, İstanbul Üniversitesi, 1982.
2.1.14 Nahîfî Süleyman Efendi: Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni (2 cilt), A. İrfan Aypay, DT, Selçuk Üniversitesi, 1992, (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Ayan)
2.1.15 Nâyî Osman Dede: Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Ravzatü’l-İ’câz fi’l- Mu’cizâti’l-Mümtâz’ı, Müjgan Çakır, DT, Marmara Üniversitesi, 1998, (Danışman: Prof. Dr. Tahir Üzgör)
2.1.16 Nesîb Dede: Hayatı, Eserleri, Dîvân’ı ile Rişte-i Cevâhir’in Tenkidli Metni, A. Selahattin Hidayetoğlu, DT, Selçuk Üniversitesi, 1996, (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Sevgi)
2.1.17 Neşatî Dîvân’ının Tahlili, Ömer Savran, DT, Pamukkale Üniversitesi, 2003, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Saadet Köse)
2.1.18 Sabûhî Şeyh Ahmed Dede: Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Dîvân’ının Tenkidli Metni, Mehmet Sarı, DT, Gazi Üniversitesi, 1992, (Danışman: Doç. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu)
2.1.19 Sâkıb Mustafa Dede: Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni, Ahmet Arı, DT, Selçuk Üniversitesi, 1994, (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Ayan)
2.1.20 Sultan Veled ve Rebab-nâme, Veyis Değirmençay, DT, Atatürk Üniversitesi, 1996, (Danışman: Prof. Dr. Saime İnal Savi)
2.1.21 Şâhidî İbrahim Dede’nin Gülşen-i Esrâr’ı (Tenkitli Metin-Tahlil), Nuri Şimşekler, DT, Selçuk Üniversitesi, 1998, (Danışman: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Doğu Dilleri ve Edebiyatları)
2.1.22 Şeyh Gâlib Divân’ı, Abdülkadir Gürer, DT, Ankara Üniversitesi, 1994, (Danışman: Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu)
2.1.23 Şeyh Gâlib Dîvân’ı, M. Muhsin Kalkışım, DT, İstanbul Üniversitesi, 1992, (Danışman: Prof. Dr. Kemal Yavuz)
2.1.24 Şeyh Gâlib’in Dîvân’ı ile Hüsn ü Aşk’ındaki Tasavvufî Unsurlar, Naci Okçu, DT, Atatürk Üniversitesi, 1978, (Danışman:
2.1.25 Şeyh Gâlib: Eserlerinin Dil ve Sanat Değeri, Sedit Yüksel, DT, Ankara Üniversitesi, 1954.
2.1.26 Ulu Ârif Çelebi ve Dîvân’ının (Farsça) Tenkidli Metni, Mehmet Vanlıoğlu, DT, Atatürk Üniversitesi, 1991, (Danışman: Prof. Dr. M. Nazif Şahinoğlu)
2.1.27 Yenişehirli Avnî Dîvân’ının Tahlili: Tenkidli Metin, Encümen-i Şuarâ’dan Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatına Geçiş, Lokman Turan, DT, Atatürk Üniversitesi, 1999, (Danışman: Doç. Dr. Ahmet Kırkkılıç)

2.2 Yüksek Lisans Çalışmaları:

2.2.1 Abdulbâki Nâsır Dede: Dîvân’ı, Giriş-Metin, İndeks, Melek Bıyık, Marmara Üniversitesi, 1996, (Danışman: Prof. Dr. Orhan Bilgin)2.2.2 Abdulbâki Nâsır Dede ve Tedkîk ü Tahkîk, Fatma Adile Aksu, YLT, Marmara Üniversitesi, 1988, (Danışman:
2.2.3 Ahmet Remzi Akyürek: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Ahmet Cahid Haksever, YLT, Ankara Üniversitesi, 1999, (Danışman: Doç. Dr. Ethem Cebecioğlu)
2.2.4 Ankaravî İsmâil Rusûhî ve İzâhü’l-Hikem Adlı Eseri, Veli Saylam, YLT, Marmara Üniversitesi, 1990, (Danışman: Prof. Dr. Bekir Karlığa)
2.2.5 Ankaravî’nin Nakşü’l-Füsûs Tercümesi ve İshak ve Yûsuf Fas’larının Yorumları, Necdet Okumuş, YLT, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1990, (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Demirci)
2.2.6 Aşkî Dîvânı: İnceleme-Metin, Nurcan Boşdurmaz, YLT, Boğaziçi Üniversitesi, 2000, (Danışman: Doç. Dr. Zehra Toska)
2.2.7 Cevrî Dîvân’ındaki Tarihî ve Efsânevî Unsurların Tespiti ve İşlenişi, Ömer İnce, YLT, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1992, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İlhan Genç)
2.2.8 Cevrî’nin Aynü’l-Füyûz, Tenkidli Metni ve İnceleme, Selahattin Hidayetoğlu, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1986, (Danışman:
2.2.9 Cumhuriyet Döneminde Mevlevilik Üzerine Araştırma Yapan İlim Adamları ve Feridun Nafiz Uzluk, Sinan Taşdelen, YLT, Selçuk Üniversitesi, 2001, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak)
2.2.10 Eflâkî’de Kültür ve Sanat: Fiziki Çevre ve Sanatlar, İlknur Erbaş, YLT, Akdeniz Üniversitesi, 1999, (Danışman: Prof. Dr. Selçuk Mülayim)
2.2.11 Enîsî Receb Dede: Hayatı, Eserleri, Dîvân’ı, YLT, Marmara Üniversitesi, 1990, (Danışman: Doç. Dr. Orhan Bilgin)
2.2.12 Esrâr Dede’nin Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyyesi, N. Kemal Aras, YLT, Ankara Üniversitesi, 1987, (Danışman: Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu)
2.2.13 Fedâyî Dede, Mantık-ı Esrâr, Tenkidli Metni, İnceleme, Tacettin Şimşek, YLT, Atatürk Üniversitesi, 1993.
2.2.14 Hüsn ü Aşk (Tahlil), Ahmet Yenikale, YLT, K. Sütçü İmam Üniversitesi, 1996, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhsin Kalkışım)
2.2.15 Keçeci-zâde İzzet Molla ve Mihnet-Keşân Üzerine Bir Araştırma, Ramazan Korkmaz, YLT, Fırat Üniversitesi, 1989, (Danışman: Doç. Dr. Tuncer Gülensoy)
2.2.16 Keçeci-zâde İzzet Molla ve Şiiri, İbrahim Bülbül, YLT, Gazi Üniversitesi, 1988, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Alemdar Yalçın)
2.2.17 Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Islâh-ı Nizâm-ı Devlete Dair Risale Adlı Eserinin Transkripsiyonu ve Edisyon Kritiği, Lütfi Doğan, YLT, İstanbul Üniversitesi, 2000, (Danışman: Prof. Dr. Kemal Beydilli)
2.2.18 Kösec Ahmed et-Trabzonî ve Silsiletü’l-Hâcegân fî Adâbi Ubûdiyyeti’l-A’yân Adlı Eseri, Abdülbaki Uysal, YLT, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2000, (Danışman: Dr. Abdülhakim Yüce)
2.2.19 Makâlât’a Göre Şemsü’d-dîn Tebrîzî, Yücel Tankaya, Ankara Üniversitesi, DTCF, 1971.
2.2.20 Mecmû’atü’t-Tevârîhü’l- Mevleviyye’nin Neşri ve Tanıtımı, Cem Zorlu, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1992, (Danışman: Prof. Dr. İsmet Kayaoğlu)
2.2.21 Mesnevî-hân Mehmed Es’ad Dede’nin Ziya’ul-Kulûb Tercümesi, Adnan Kaya, YLTi 2003, Marmara Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Tahralı)
2.2.22 Mevlânâ Müzesi, Müzelik Yazma Eserler Kataloğu cilt: 1-2, Osman Siviloğlu, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1994, (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Ayan)
2.2.23 Mevlânâ ve Mevlevîlikle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler ve Müellifleri, Ali Temizel, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1996, (Danışman: Doç. Dr. Adnan Karaismailoğlu)
2.2.24 Muğlalı İbrahim Şâhidî: Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Eserleri ve Gülşen-i Vahdet (Tenkidli Metni), Mustafa Çıpan, YLT, Gazi Üniversitesi, 1985, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu)
2.2.25 Neşâtî Dîvân’ı, Mahmut Kaplan, YLT, Ankara Üniversitesi, 1981, (Danışman: Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu)
2.2.26 Neşâtî’nin Şerh-i Kasâid-i Örfî’si, Şengül Toprak, YLT, Ege Üniversitesi, 1998, (Danışman: Prof. Dr. Tunca Kortantamer)
2.2.27 Neyyir Abdu’l-halîm Dede, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni, Melek Altunel, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1995, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıpan)
2.2.28 XVII. asır şairlerinden Neşâtî: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Hilye-i Enbiyâsı, Bayram Ali Kaya, YLT, Trakya Üniversitesi, 1991, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kāşif Yılmaz)
2.2.29 Recep Enîs Dede: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni, Halil Güntan, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1990, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gönül Ayan)
2.2.30 Sâbir Mehmed Dede: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni, Necip Fazıl Duru, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1994, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıpan)
2.2.31 Sâhib Dede: Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvân’ının Tenkidli Metni, Mahmut Büyüktosunoğlu, YLT, Selçuk Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Ayan)
2.2.32 Şeyh Gâlib’de Tasavvuf ve Hüsn ü Aşk, Hayriye Cengiz, YLT, Selçuk Üniversitesi, 2000, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek)
2.2.33 Şeyh Gâlib’in Tarih Manzûmeleri (İnceleme-Metin), Muhsin Macit, Atatürk Üniversitesi, YLT, 1989, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Turgut Karabey)
2.2.34 Şeyh İsmail-i Ankaravî’nin Miftâhü’l-Belâğa ve Misbâhü’l-Fesâha’sı, Fatih Ülken, YLT, Ege Üniversitesi, 1990, (Danışman: Prof. Dr. Tunca Kortantamer)
2.2.35 Tâhirü’l-Mevlevî (Olgun) Hayatı, Eserleri ve Dinî Edebiyatla İlgili Şiirleri, Zülfikar Güngör, YLT, Ankara Üniversitesi, 1994, (Danışman: Dr. Ali Yılmaz)
2.2.36 Tokatlı Kânî Dîvân’ının Tenkitli Metni: Hayatı, Kişiliği, Vazifeleri, Eserleri, Dili, Sanatı ve Üslûbu, Muhittin Eliaçık, YLT, İstanbul Üniversitesi, 1992, (Danışman: Prof. Dr. Kemal Yavuz)
2.2.37 Veled Çelebi, Türk Diline Medhal, (İnceleme-Metin-Dizin), Süleyman Efendioğlu, YLT, Atatürk Üniversitesi, 2000, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Avni Gözütok)

1. TARÎKAT, MÛSİKÎ, MİMÂRÎ VE DİĞER ALANLARLA İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR
3.1. Doktora Çalışmaları:

3.1.1. Ankara’da Bir Mevlevî Topluluğu (Din Sosyolojisi Açısından Bir İnceleme), Gülay Cezayirli, DT, Ankara Üniversitesi, 1996, (Danışman: Prof. Dr. Münir Koştaş)
3.1.2 İç Anadolu Bölgesindeki Mevlevî Mezar Taşlarında Görülen Dekoratif Sanatlar ve Semboller, Naci Bakırcı, DT, Selçuk Üniversitesi, 1999, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fevzi Günüç)
3.1.3 Mevlevîliğin Türk Plastik Sanatlarına Etkileri, Hamit Abraş, DT, Gazi Üniversitesi, 1997, (Danışman: Prof. Dr. Hakkı Acun)
3.1.4 XIX. Asırda Mevlevîlik ve Mevlevîler, Sezai Küçük, DT, Marmara Üniversitesi, 2000, (Danışman: Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz)
3.1.5 Türkiye Mevlevîhânelerinin Mimârî Özellikleri (3 cilt), Barihüdâ Tanrıkorur, DT, Selçuk Üniversitesi, 2000, (Danışman: Prof. Dr. M. Baha Tanman)

3.2 Yüksek Lisans Çalışmaları:

3.2.1 Anadolu Selçuklu Devleti’nin Siyasi ve Sosyal Yapısı Üzerine Bir İnceleme (Menâkıbu’l-Ârifīn’e Göre), Vahap Aktaş, YLT, Fırat Üniversitesi, 2000, (Danışman: Doç. Dr. Muhammet Beşir Aşan)
3.2.2 Bazı Mevlevî Âyinleri ve Nâyî Osman Dede, Enver Etik, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1987, (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Ayan)
3.2.3 Bektaşî ve Mevlevî Düşüncesi Kapsamında İslam’da Kadın Kurgusunun Parçalanması, Elif Bilgin, YLT, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1996, (Danışman: Prof. Dr. İsenbike Togan)
3.2.4 Çankırı Mevlevîhânesi (Konya Mevlânâ Müzesi Arşivi’nde 69, 70 nolu Zarflardaki Belgelere Göre), Ferudun Ata, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1995, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Küçükdağ)
3.2.5 Dinî Musikîde Değişik Bestekârlara Ait 8 Âyîn-i Şerîf’in İncelenmesi, Nazire Yağız, YLT, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1995, (Danışman: Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça)
3.2.6 Geç onsekizinci ve erken ondokuzuncu yüzyıllarda Mevlevî tarikati ve Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler, (Özgün dili: The Relationship between the Mevlevi order and the Otoman state in the late eighteenth and early nineteenth centuries), Yasemin Bozoğlu Erdinç, YLT, Boğaziçi Üniversitesi, 2002, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hakan Erdem)
3.2.7 Hamamî-zâde İsmail Dede Efendi’nin Hayatı ve Dinî Eserleri, İbrahim Şimşek, Süleyman Demirel Üniversitesi, 1999, (Danışman: Dr. Ayhan Altınkuşları)
3.2.8 İsmâil-i Ankaravî’nin Hüccetü’s-semâ’ Adlı Eserine Göre Mûsikî Anlayışı, Bayram Akdoğan, YLT, Ankara Üniversitesi, 1991, (Danışman: Dr. Ruhi Kalender)
3.2.9 İstanbul Mevlevî-hânelerindeki Musikîşinas Şeyhler, Ünzile Çuhadar, YLT, Marmara Üniversitesi, 1999, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan)
3.2.10 Konya Mevlevî Dergâhı’ndan Mevlânâ Müzesi’ne Nakledilen Türk Kumaşları, Naci Bakırcı, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1991, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir)
3.2.11 Mevlânâ Dergâhı Vakfiyelerinden Âbid Çelebi ve Veled Bekir Vakfiyeleri, Yusuf Küçükdağ, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1986, (Danışman: Doç. Dr. Mikail Bayram)
3.2.12 Mevlânâ Manzumesi Kubbe-i Hadrâ’nın Kalemişleri, Fevzi Günüç, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1987, (Danışman: Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı)
3.2.13 Mevlânâ’nın Tanıtım Faaliyetlerinin Grafiksel Açıdan İncelenmesi (Cumhuriyet Dönemi), Fehmi Kolcal, YLT, İnönü Üniversitesi, 1999, (Danışman: Prof. Dr. Yüksel Bingöl)
3.2.14 Mevlevî Âyinlerinde Kullanılan Usuller ve Kullanılış Sebepleri, Nermin Gültek, Sanatta Yeterlilik, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996, (Danışman: Prof. Dr. Nevzat Atlığ)
3.2.15 Mevlevîlikte Müzik Felsefesi, Yalçın Çetinkaya, Sanatta Yeterlilik, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000, (Danışman: Prof. Dr. Nevzat Atlığ)
3.2.16 Nâyî Osman Dede’nin Hayatı ve Âyîn-i Şerif’lerinin Usul, Güfte ve Müzikal Açıdan İncelenmesi, Nalan Özyasan, YLT, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001, (Danışman: Prof. Dr. Nevzat Atlığ)
3.2.17 Nâyî Osman Dede’nin Mi’râciye’sinin Türk Musikîsindeki Yeri, Bahri Güngördü, YLT, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1993, (Danışman: Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça)
3.2.18 Neyzen Emin (Dede) Efendi Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Musikîmizdeki Etkileri, Bülend Çeviksever, YLT, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1995, (Danışman: Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça)
3.2.19 XIX. Yüzyıla Kadar Bestelenmiş Mevlevî Âyinlerinin Müzikal Analizi, Didem Başar, YLT, Marmara Üniversitesi, 1999, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan)
3.2.20 Osmanlı Devleti’nde Mevlevî Tarîkati’nin Klasik Öncesi Dönemi (13-17. yüzyıl), Goncagül Erdoğdu, YLT, Hacettepe Üniversitesi, 1999, (Danışman: Prof. Dr. A. Yaşar Ocak)
3.2.21 Tarikat Sanatında Başlık Sembolizmi (Mevlevîlerde ve Bektaşîlerde), Lale Görünür, YLT, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996, (Danışman: Prof. Dr. Semra Ögel)
3.2.22 Tasavvuf ve Müzik-Mevlevî ve Bektaşilikte Semâ, İlker Evrim Binbaş, YLT, Hacettepe Üniversitesi, 1997, (Danışman: Prof. Dr. A. Yaşar Ocak)
3.2.23 Tekke Mîmârîsi ev Anadolu Mevlevîhânelerinin Mîmârî Fonksiyon Analizi Üzerine Bir Deneme, Ş. Barihuda Tanrıkorur, YLT, Ankara Üniversitesi, 1988.
3.2.24 Üç Semâ’ ve Devrân Risalesi, Mustafa Demirci, YLT, Marmara Üniversitesi, 1997, (Danışman: Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz)
3.2.25 Yersel Fotogrametrinin Mimarlık Fotogramisine Uygulanması ve Mevlâna Müzesi Örneği, Özgen Çorumluoğlu, YLT, Selçuk Üniversitesi, 1991, (Danışman: Prof. Dr. Abbas Barışkaner)
3.2.26 Zekai Dede Efendi’ye Ait Mevlevî Âyîn-i Şerîf’lerin Makam, Usul ve Güfte Yönünden İncelenmesi, Neşe Yeşim Altınel, YLT, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1997, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatma Gökdel)