MUHTELİF ŞERHLERE GÖRE MESNEVI’NİN İLK BEYTİYLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER – Amil Çelebioğlu

I. Milli Mevlâna Kongresi

MUHTELİF ŞERHLERE GÖRE MESNEVI’NİN İLK BEYTİYLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Prof. Dr. Amil ÇELEBİOGLU*

Bilhassa Türk kültürü ve edebiyatında, yüzyıllar boyunca süregelen tesirleri itibariyle Mevlana (604- 672/1207- 1273), istisnai bir misaldir.1 Takriben XV. asırdan itibaren, başta Türkçe olmak üzere, muhtelif dillerde Mevlana’nın eserleriyle ilgili tercüme ve şerhler, günümüze kadar yapılagelmiştir. Sadece bir beyit veya birkaç yüz beyte kadar müntehabat (seçmeler) şeklinde yahut kısmen veya bütünüyle yapılmış mevcut manzum, mensur tercüme ve bilhassa şerhler, daha çok Mesnevi’yle ilgili görünmektedir.2 Manzum şerhler nisbeten daha azdır.
 

1MMK 27 49