MUSTAFA SÂKIB DEDE’NİN GÖZÜNDEN KÜTAHYA MEVLEVÎHÂNESİ ve CELÂLEDDİN ERGŪN ÇELEBİ – Betül SAYLAN

MUSTAFA SÂKIB DEDE’NİN GÖZÜNDEN KÜTAHYA MEVLEVÎHÂNESİ ve CELÂLEDDİN ERGŪN ÇELEBİ

Betül SAYLAN

Öz:

Kütahya Mevlevîhânesi, Mevlânâ Âilesi’ne mensup Celâleddin Ergūn Çelebi tarafından temelleri atılmış, Mevlevîliğin en mühim merkezlerinden birididir. Aynı zamanda, Kütahya Mevlevîhânesi, Mevlevîlik târihi için mühim bir kaynak olan Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân müellifi Mustafa Sâkıb Dede’nin de postnişîn olduğu; Konya Mevlânâ Dergâhı’ndan sonra Mevlânâ Âilesi tarafından idâre edilmiş yegâne merkezdir.

Anahtar Kelimeler: Mevlevîlik, Kütahya, Kütahya Mevlevîhânesi, Celâleddin Ergūn Çelebi, Kâmile Hanım, Mustafa Sâkıb Dede.

Mustafa Sakib Dedenin Gozunden Kutahya Mevlevihanesi Ve Celaleddin Ergun Celebi Betul Saylan