SEMÂ’IN MAHİYETİNE DAİR BİR KARŞILAŞTIRMA: AZİZ MAHMÛD HÜDAYÎ VE İSMAİL ANKARAVÎ – Semih Ceyhan

SEMÂ’IN MAHİYETİNE DAİR BİR KARŞILAŞTIRMA: AZİZ MAHMÛD HÜDAYÎ VE İSMAİL ANKARAVÎ

Semih Ceyhan

Özet
Bu yazının amacı, her ikisi muâsır ve dost olan Celvetî şeyhi Aziz Mahmûd Hüdâyî ile Galata Mevlevîhânesi yedinci şeyhi, Mesnevi Şârihi İsmail Rüsûhî Ankaravî’nin bir tasavvuf ıstılâhı olan semâ’a dair görüşlerini karşılaştırmaktır. Bu çerçevede Hüdâyî’nin Keşfu’l-kınâ ‘an vechi’s-semâ adlı semâ risâlesi ile Ankaravî’nin Minhâcu’l-fukarâ’da yazdığı semâ bâbı değerlendirilecektir. Her iki çalışma da İbn Arabi’nin semâ konusundaki yaklaşımından ve semâ taksîmâtından (mutlak-mukayyed; ilahi-rûhânî-tabîî semâ) beslenmektedir. Semâ olgusunu İbn Arabi, Hüdâyî ve Ankaravî nazarından idrak etmek, günümüz semâ âdâbındaki eksiklikleri gidermeyi sağlayabilir.

Semain Mahiyetine Dair Bir Karsilastirma Aziz Mahmud Hudayi Ve Ismail Ankaravi Semih Ceyhan

Bir yanıt yazın 0