Tâhirü’l-Mevlevî’nin Hilye’sine Göre Mevlânâ – Neslihan KOÇ KESKİN

Tâhirü’l-Mevlevî’nin Hilye’sine Göre Mevlânâ

Neslihan KOÇ KESKİN

ÖZ

Arap edebiyatındaki şemaillerden ve hadis-i şeriflerden doğan, “süs, bezek, vasıflandırmak, yaratılış, sûret, sıfat” gibi anlamlara gelen hilye, edebî tür terimi olarak Hz.Muhammed’in fizikî ve ruhî özelliklerini anlatan eserlere verilen addır ve hilye-i sa’âdet/hilye-i şerîf/hilye-i nebeviye adlarıyla da anılır. Hilye türü, Türk edebiyatında çok rağbet görmüş, Hz. Muhammedi birlikte diğer peygamberler, Dört Halife, Aşere-i Mübeşşere, din ve tarikat büyükleri için de yazılmıştır. Yüzyıllar boyunca eserleriyle okuyucuyla buluşan büyük mutasavvıf Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (1207-1273) duyulan sevgi ve saygı, Lütfî Çelebi (ö.1737), Ali Rızâ Efendi (ö.1905), Tâhirü’l-Mevlevî (1877-1951) gibi şairler tarafından kaleme alınan başka bir hilye türünü ortaya çıkarmıştır: Hilye-i Mevlânâ.

Yazımızda, Tâhirü’l-Mevlevî’nin (1877-1951) Hilye-i Hazret-i Mevlânâ’sı şekil ve içerik olarak incelenerek, Mevlânâ’nın bu eserde belirtilen özellikleri kaynaklardaki bilgiyle karşılaştırılmıştır. Yazımızın sonunda, 197 beyitten oluşan eserin Konya Mevlana Müzesi’nde bulunan yazma nüshasından tıpkıbasımı ve çeviri yazısı karşılıklı olarak sunulmuştur.

 

Tahirul Mevlevinin Hilyesine Gore Mevlana

Bir yanıt yazın 0