Tuhfe-i Şeb-i Arûs

 

Tuhfe-i Şeb-i Arûs

Geliyor Perende’nin cân veren râyihâsı
Gözler yolunu Hünkâr, cân veruben bahâsı

Simsiyah gecelerin yırtarak perdesini
Şems-i aşkın ha doğdu, ha doğacak ziyâsı

Derd-i hecr ile tenhâ, dîdeler hûn eyleyen
Haste-dillere tiryâk, geliyor mehlikâsı

Bir ummân cûş ediyor, bir ummâna ha daldı
Gark oluben olmağa, âlemin Mevlânâsı

Heft-hazar yıl öteden, pend eder ol dil-güşâ
Dünye hîçtir heme hîç, muhabbetdir bekâsı

Çeşm-i aşk ile görmek dileyen dilârâyı
Hâk-i pây-i Mevlânâ oluben tûtiyâsı

Kalb-i selîm’e eğer sâil isen Hüdâ’dan
Dergeh-i Mevlânâda silinir mâ-sivâsı

17 Aralık 2020
Lütuf Kapısı

Selim lale
mselimlale@gmail.com