Yenikapı Mevlevihânesi Şeyhi, Mûsikişinas Abdülbâki Nâsır Dede – Fatma Adile Başer