YENİKAPI MEVLEVÎHANESİ ŞEYHLERİNDEN OSMAN SELÂHADDİN DEDE VE VAHDET-İ VÜCÛD RİSÂLESİ – Sezai KÜÇÜK

YENİKAPI MEVLEVÎHANESİ ŞEYHLERİNDEN OSMAN SELÂHADDİN DEDE (ö. 1304/1887) VE VAHDET-İ VÜCÛD RİSÂLESİ

Sezayi KÜÇÜK

ÖZ

Bu makalede Mevlevîlik tarîkatının İstanbul Yenikapı Mevlevîhanesi şeyhlerinden Osman Selâhaddin Dede’nin hayatı, ilmî, tasavvufî ve siyâsî faaliyetleri ile ondan geriye kalmış tek eseri olan Vahdet-i Vücûd Risâlesi ele alınmıştır. Osman Selâhaddin Dede XIX. yüzyıl Mevlevî şeyhlerinden mühim bir isimdir. Kendi döneminin ileri gelen hocalarından eğitim öğretim görmüş, bir Nakşî şeyhi olan Hoca Hüsâmeddin Efendi’den de Mesnevî icâzeti almış, küçük yaşta postnişin olmuş ve vekil şeyhler tarafından yetiştirilmiştir. Yenikapı Mevlevîhanesi’nde şeyhlik yaptığı sürede de birçok Mevlevî şahsiyetin yetişmesini sağlamıştır. Aynı zamanda devrinin siyasî ve sosyal olaylarında da önemli rol oynamış bir Mevlevî şeyhidir. Üç Osmanlı padişahının dönemini yaşamış ve Sultan II. Abdülhamid’in tahta geçmesinde katkısı olmuştur.

Yenikapi Mevlevihanesi Seyhlerinden Osman Selahaddin Dede Ve Vahdet I Vucud Risalesi

Bir yanıt yazın 0